× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

حمید خانی پور

دکتری روانشناسی، استادیار موسسه تحقیقات تربیتی روانشناختی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - عوامل موثر بر تجربه شرم در خانواده‌های بیماران با اختلال روان پزشکی: نقش انگ، حساسیت به طرد و ارزیابی شناختی

شرم و انگ حاصل از بیماری به عنوان تجارب هیجانی شایع منفی در خانواده‌های بیماران اسکیزوفرن است که هم روی سلامت خانواده و هم افزایش احتمال بازگشت مجدد نشانه‌های بیمار اثر گذار است. اما هنوز اطلاعات کمی در خصوص این‌که چرا برخی افراد انگ را استرس زا تر دریافت می‌کنند و برخی آن‌را قابل رویارویی در نظر می‌گیرند، وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان متغیرهای انگ دریافتی، ارزیابی شناختی، حساسی...

[ 2 ] - اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه‌های افسردگی و اندیشناکی در افراد با سابقه یک دوره افسردگی اساسی: طرح تک موردی

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه­های افسردگی و اندیشناکی در افراد با سابقه یک دوره پیشین افسردگی اساسی بود. روش: MBCT برای 4 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی  اساسی در قالب یک طرح مطالعه تک موردی با خطوط پایه چند گانه به مدت 8 جلسه 1 ساعتی با دوره پی گیری 1 ماهه اجرا شد. برای ارزیابی تغییرات از پرسشنامه افسردگی، سیاهه افسردگی بک و مقیاس پاسخ به شیوه اند...

[ 3 ] - نقش روان‌شناسی در ایجاد پیوند بین‌ رشته‌های علوم انسانی برای توسعه مؤسسه‌های میان‌رشته‌ای

روان‌شناسی می‌تواند در نقش یک علم میانجی، علوم انسانی را به هم مرتبط کند. اهداف این مقاله عبارتند از: 1- بررسی تاریخچه علاقه‌مندی‌های میان‌رشته‌ای در روان‌شناسی؛ 2- بررسی حوزه‌های مشترک روان‌شناسی و سایر علوم انسانی؛ 3- تبیین‌های روان‌شناختی ناکام ماندن مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی ایران؛ 4- سازوکار‌های روان‌شناختی ‌اثرگذاری تأسیس مؤسسه‌های میان‌رشته‌ای در توسعه آموزش عالی؛ و 5- راه‌های ...

[ 4 ] - خودآزاری در نوجوانان بزهکار ونوجوانان با سابقه اختلال های خُلقی: یک پژوهش کیفی

مقدمه: به دلیل ماهیت آسیب رسان خودآزاری مطالعه در این زمیته بویژه در نوجوانان اهمیت می بابد این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌ها و عوامل موثر در خودآزاری نوجوانان بزهکار و با سابقه اختلالات خلقی انجام شد. روش: در یک مطالعه کیفی(طرح پدیدارشناسی) خاضر با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته توصیف‌های 16 نوجوان با سابقه خودآزاری در موقعیت های سرپایی وزندان ثبت شد. شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه...

[ 5 ] - نقش هیجان‌های خودآگاه (استعداد شرم و استعداد گناه) و سبک‌های اسنادی در پیش‌بینی نشانه‌های عمومی روانپزشکی

هدف این پژوهش بررسی رابطه هیجان­های خودآگاه  (استعداد شرم و استعداد گناه) و سبک­های اسنادی در پیش­بینی نشانه­های عمومی روانپزشکی بود. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود که در راستای هدف مذکور تعداد 165 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها آزمون عاطفه خودآگاهی (TOSCA)، پرسشنامه سبک­های اسنادی (ASQ) و سیاهه مختصر نشانه...

[ 6 ] - خود‌جرحی بدون‌خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: انگیزه‌ها و احتمال خودکشی

هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه­ها و انگیزه‌های خودجرحی بدون خودکشی و تعیین ارتباط خودجرحی بدون خودکشی با احتمال خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی. به این منظور تعداد 238 نوجوان به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت­کنندگان به فهرست رفتارهای خودجرحی بدون خودکشی، سیاهه کارکردهای خودجرحی و مقیاس احتمال خودکشی پاسخ دادند. در 51 درصد از کل دو گروه 31 نفر از گروه بز...

[ 7 ] - مقایسه خودآسیب رسانی و مکانیسم های دفاعی در افراد با اختلال هویت جنسی قبل و بعد از عمل جراحی تغییر جنسیت

مقدمه: افراد با اختلال هویت جنسی قبل و بعد از عمل مشکلات زیادی در زمینه سازگاری با محیط اجتماعی دارند. هدف این پژوهش مقایسه میزان رفتارهای خود آسیب­رسانی و مکانیسم­های دفاعی در دوره قبل و بعد از عمل تغییر جنسیت است. روش­: با روش علی مقایسه ای ۳۰ فرد با اختلال هویت جنسی قبل از عمل، ۳۰ نفر بعد از عمل و ۳۰ نفر افراد عادی با هم مقایسه شدند یافته­ ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون تح...

[ 8 ] - Psychometric Properties of the Driving Behavior Survey among Iranian Drivers

Objective: There are not enough good instruments for assessing driving behavior in Iran. This study aimed to investigate factor structure, convergent and divergent validity, and reliability of driving behavior survey (DBS). Methods: The study method is descriptive and survey. Participants comprised 147 Sample selected by convenient method. Iranian drivers who completed DBS, Manc...

[ 9 ] - Comparison of Emotion Regulation Skills and Suicide Probability in Adolescents with Self-Harm

Objective: Self-harm was classified to show forms like non-suicidal self injury and indirect risky behaviors and drug abuse. The aims of this study were to compare suicidal tendencies indexes and difficulty in emotion regulation skills in mixed groups of adolescents with direct and indirect forms of self-harm. Methods: In a casual-comparative design from population of delinquent adolescents ...

[ 10 ] - پیش بینی‌کننده‌های اقدام به خودکشی در زندانیان مرد با سوء مصرف و وابستگی به مواد : عوامل محافظت‌کننده و عوامل خطر

  زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی عوامل خطر و محافظت‌کننده اقدام به خودکشی در زندانیان مرد با سوء مصرف و وابستگی به مواد انجام شد. روش: در یک طرح همبستگی از جامعه زندانیان شهر تهران 230 نفر وارد مطالعه شدند. از ابزارهای مقیاس آگاهی و توجه با حضور ذهن، پرسشنامه دلایل زندگی، سیاهه کوتاه نشانه‌های روانی و پرسشنامه تاب‌آوری کونور- دیودسون برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: شیوع طول...

[ 11 ] - پیش‌بینی شدت اعتیاد براساس نقش عوامل جمعیت‌شناختی، سابقه آزاردیدگی، ابعاد خلق و خو و طرح‌واره‌های هیجانی

هدف: شدت اعتیادیکی از شاخص‌‌های مهم در گونه‌شناسی، علت‌شناسی و درمان مصرف‌کنندگان مواد است. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل جمعیت‌شناختی (سن شروع مصرف، سابقه خانودگی)، سابقه آزاردیدگی و عوامل روان‌شناختی (خلق و خو و طرح‌واره‌های هیجانی) در پیش‌بینی شدت اعتیاد بود. مواد و روش‌ها: با استفاده از یک طرح هم‌بستگی از 325 نفر از افراد با اختلال مصرف مواد به شیوه دردسترس نمونه‌گیری شد. از پرسش‌نامه وی...

[ 12 ] - Freud, Rank and, the problem of anxiety

Anxiety has always been a phenomenon of great importance among psychoanalysts. Freud, as the founder of psychoanalysis, took much notice of this phenomenon from the beginning of his career, and he was always trying to give a comprehensive explanation for this problem. Therefore, throughout his career, he modified his theories about anxiety frequently, and even one time, he changed his whole the...

[ 13 ] - Organizational Support, Participation in Organizational Decision-Making, Organizational Politics, and Perceived Social Status among Faculty Members: The Mediating Effects of Status Seeking Styles

The aim of this study was to examine a psychosocial model of predicting perceived social status among faculty members. To this end, 135 faculty members in one of the state universities in Tehran, Iran, were recruited through convenient sampling. We used Perceived Organizational Support Scale (POSS), Perceptions of Organizational Politics Scale (POPS), Participation in Organizational Decisions M...