احمد برجعلی

دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - مدل تأثیر انگیزه تحصیلی با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی بر موفقیت تحصیلی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدل انگیزه تحصیلی با میانجی گری سرمایه روانشناختی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان بود. جامعه ی آماری دانشجویان دانشگاه اصفهان بودند که ازمیان دانشکده های دانشگاه اصفهان،250نفر بصورت نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای صورت گرفت و با اجرای پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) و انگیزه تحصیلی ( طالبی و عابدی، 1391 ) و معدل آخرین ترم تحصیلی جهت سنجش موفقیت تحصیلی...

[ 2 ] - اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی های اینترنتی با میانجی گری متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی های اینترنتی نوجوانان از طریق متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی به انجام رسید. این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون به همراه دوره پیگیری 45 روزه صورت گرفت. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه2 شهر تهران در سال تحصیلی 93-94 تشکیل می دادند که با روش نمونه گیری در دسترس، یک مد...

[ 3 ] - تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

زمینه: به تازگی، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، رابطه‌ی میان سبک زندگی افراد و بیماری‌های گوناگون توجه بسیاری را به خود جلب کرده ‌است. یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف نیز، سلامت روانی و اجتماعی آن جامعه است. هدف: در همین راستا هدف پژوهش حاضر تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی و برازش مدل علّی بوده است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد بزرگسال ...

[ 4 ] - تدوین مدل ساختاری شیوه‌های فرزند پروری مادران بر اساس سبک‌های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال‌های اضطراب جدایی و وسواس-اجبار

هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری شیوه‌های فرزند پروری مادران مبتنی بر سبک‌های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلا به اختلال‌های اضطراب جدایی و وسواس- اجبار بود. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی-پیش‌بینی است. جامعه آماری از سه گروه مادران، دارای کودک مبتلا به اختلال‌های اضطراب جدایی، مبتلا به اختلالOCD، و عادی مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه یک ...

[ 7 ] - فراتحلیل رابطه متغیر های شخصیتی با استرس شغلی

شناخت ویژگی های شخصیت وچگونگی بر انگیخته شدن انسان ها در شرایط استرس زای شغلی  وهمچنین پیامد های روانی استرس شغلی از جمله مباحث مطرح در روانشناسی است.تحقیقات بسیاری رابطه متغیرهای شخصیتی با استرس شغلی را بررسی کرده اند. اما گاهی نتایج آن ها نا هماهنگ ومتناقض  هستند. پژوهش فراتحلیلی، مجموعه ای ازفنون نظام دار برای حل تناقض درمورد یافته های حاصل ازتحقیقات مختلف درباره یک موضوع است. براین اساس پژو...

[ 8 ] - اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر

مقدمه: سطح پایین تنظیم هیجانی که ناشی از ناتوانی در مقابله مؤثر با هیجان‌ها و مدیریت آن‌هاست، در شروع مصرف مواد نقش دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع طرح‌های شبه آزمایشی است که از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه معتادانی که ...

[ 9 ] - بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود اختلال افسردگی اساسی عود کننده

هدف: نظریه طرحواره برای بیماران با مشکلات روا نشناختی مزمن که موفقیت قابل توجهی در درمان شناختی به دست نمی آوردند، رشد یافت. اگرچه این نظریه اغلب برای اختلالات شخصیت به کار م یرود، اما م یتواند برای اختلال افسردگی برنامه درمانی مناسبی باشد. بنابراین این پژوهش با این هدف آغاز شد که نشان دهد آیا طرحواره درمانی بر بهبود علائم افسردگی اساسی عودکننده مؤثر است یا خیر؟ روش: این پژوهش بر اساس طرح آزمای...

[ 10 ] - میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرون و عادی با استفاده از نمایه نقص ایگوی آزمون رورشاخ

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرن و مقایسه آن با میزان نقص ایگوی والدین کودکان عادی با استفاده از نمایه ی نقص ایگوی آزمون رورشاخ صورت گرفته است، روش: 10 نفر والدین (پدر یا مادر) کودکان اسکیزوفرن که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، با یکدیگر مقایسه شدند، پس از انتخاب آزمودنی ها، آزمون رورشاخ بر روی والدین دو گروه اجرا شد و پس از کدگذاری ...

[ 11 ] - اثر بخشی طرح واره درمانی در کاهش فعالیت طرح واره های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر بخش طرح واره درمانی بر کاهش فعالیت طرح واره های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شده است. در این پژوهش، از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چند گانه استفاده شده است. تعداد 5 بیمار به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به مدت 20 جلسه تحت درمان انفرادی با مدل طرح واره درمانی «یانگ» قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها از آزمون های اضطراب ...

[ 12 ] - اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر آموزه های دینی در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه ای( PTSD ) مزمن آزادگان ایران

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی روان درمانی دینی و تعیین اثر بخشی ان در اختلال استرس پس ضربه ای ( PTSD ) مزمن آزادگان ایرانی انجام شد.جامعه پژوهش عبارت بود از کلیه آزادگان ساکن شهر تهران که به اختلال استرس پس از ضربه ای( PTSD) مزمن مبتلا بوده اند. به منظور نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه 12 نفری(یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل)تقسیم شدند. با استفاده از پروتکل آموزش روان ...

[ 13 ] - ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند: یک پژوهش گراند تئوری

 ازدواج پایدار و رضایت‌بخش، برآمدهای مثبت بسیاری مانند سلامت روانی، سلامت بدنی و رشد را برای اعضای خانواده فراهم می‌آورد. این پژوهش با هدف ارائه الگویی از عوامل مؤثر در ازدواج‌های پایدار رضایتمند انجام گرفت. پژوهش با شیوه کیفی و با به کارگیری روش نظریه زمینه‌ای انجام شد. با به کار بردن روش نمونه‌گیری هدفمند آزمودنی‌ها گزینش شدند و تا رسیدن به اشباع نظری درنهایت 20 نفر (10 زوج) دارای ازدواج پاید...

[ 14 ] - اثربخشی روان‌درمانی بین‌فردی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پردازش پس‌رویدادی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان‌درمانی بین‌فردی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پردازش پس‌رویدادی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی انجام شد. طرح پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علامه طباطبائی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی۹۵-۹۴ بود. ۲۴ دانشجوی مضطرب اجتماعی از طریق غربالگری شناسایی شده به صو...

[ 15 ] - اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش‌دبستانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) برتمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش‌دبستانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کودکان پیش‌دبستانی مدارس دخترانه غیرانتفایی منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی1390-1389بود. به‌منظور انتخاب نمونه آماری، مجموع کودکان دو کلاس درس از دو مرکز پیش‌دبستانی به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. سپس، به‌طور تصادفی تعداد کودکان یک کلاس (15 ...

[ 16 ] - تأثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری

شخصیت اسکیزوتایپی همایند در وسواس فکری- عملی با پاسخ درمانی ضعیف رابطه نشان داده است. پژوهش‌های قبلی فرض کرده اند شخصیت اسکیزوتایپی سازه‌ای همگن است. چنین رویکردی می‌تواند رابطه اسکیزوتایپی و پیامد درمانی را مغشوش کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر همایندی صفات شخصیت اسکیزوتایپی در درمان شناختی- رفتاری بود. طرح پژوهش از نوع طرح‌های نیمه آزمایشی بود. جامعه‌ آماری کلیه‌ بیمارانی را شامل بود که در سا...

[ 17 ] - تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی

هدف از انجام این پژوهش، تعیین اثر بخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران 72 نفر با تشخیص نارضایتی زناشویی انتخاب و به شیوه تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی آموزش مبتنی بر روش روانشناسی فردی ادلر را...

[ 18 ] - بررسی رابطۀ شخصیت های اسکیزوتایپی و مرزی در نمونه های غیربالینی

شخصیت های اسکیزوتایپی و مرزی، به عنوان شخصیت های مرزی روان پریشی، آسیب پذیری بیشتری نسبت به روان پریشی دارند. بنابراین، این دو اختلال تا حدودی نیز می توانند با هم همپوش باشند. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ دو اختلال در جعیت غیر بیمار انجام گرفت. بدین منظور، نمونه ای به حجم 749 نفر (380 نفرگروه مذکر و 369 نفر گروه مؤنث) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از دانشکده های مختلف دانشگاه شیراز، انتخا...

[ 20 ] - عوامل موثر بر تجربه شرم در خانواده‌های بیماران با اختلال روان پزشکی: نقش انگ، حساسیت به طرد و ارزیابی شناختی

شرم و انگ حاصل از بیماری به عنوان تجارب هیجانی شایع منفی در خانواده‌های بیماران اسکیزوفرن است که هم روی سلامت خانواده و هم افزایش احتمال بازگشت مجدد نشانه‌های بیمار اثر گذار است. اما هنوز اطلاعات کمی در خصوص این‌که چرا برخی افراد انگ را استرس زا تر دریافت می‌کنند و برخی آن‌را قابل رویارویی در نظر می‌گیرند، وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان متغیرهای انگ دریافتی، ارزیابی شناختی، حساسی...

[ 21 ] - اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش تکانشوری بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک

هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش تکانشوری بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک بود. این پژوهش به شیوه‌ی شبه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه­ی آماری این پژوهش را کلیه مردان مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک مراجعه‌کننده به مطب­های روان‌پزشکان و بخش روان‌پزشکی بیمارستان امام رضا شهر خرم­آباد در سال 13...

[ 22 ] - اثربخشی طرح واره درمانی دو وجهی در درمان وابستگی به هروئین همبود با اختلال شخصیت ضداجتماعی

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی طرح واره درمانی دو وجهی در درمان مردان وابسته به هروئین مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی (ASPD) انجام شده است. در یک طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه، سه آزمودنی مرد وابسته به ماده هروئین مبتلا به ASPD، بر اساس پرسشنامه چندمحوری میلون و مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور دو و به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مداخله درمانی، در 28 جلسه و در ...

[ 23 ] - مقایسه اثربخشی تکنیک‌های شناختی و هیجانی طرح‌واره‌درمانی بر کاهش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه افراد افسرده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی تکنیک‌های شناختی و هیجانی طرح‌واره‌درمانی بر کاهش طرح‌واره‌های ناسازگاراولیه افراد افسرده مراجع کننده به مراکز مشاوره و روان‌شناسی شهر تهران انجام شد. برای این منظور 34 نفر از افراد افسرده با استفاده از اجرای پرسش‌نامه افسردگی بک (II-BDI) انتخاب شدند. مصاحبه تشخیصی ساختاریافته بر اساس DSM-IV و فرم کوتاه پرسش‌نامه طرح‌واره یانگ به منظور غربال نهایی اجرا گردید و...

[ 24 ] - بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا در دانشجویان دانشگاه شیراز

چکیده هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا است. بدین منظور 125نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، فرم کوتاه (SQ-SF) و پرسشنامه تصور از خدای لارنس (GIS) (لارنس، 1997، صادقی، 1384). یافته ها نشان می دهند که بین ...

[ 25 ] - اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)

هدف: علیرغم وجود روش های متنوع روان شناختی برای درمان علائم اختلال استرس پس از ضربه PTSD))، فراتحلیل‌ ها نشان می دهند که هنوز هم تعداد قابل توجهی از بیماران مبتلا به این اختلال، به درمان های مذکور پاسخ نمی دهند و یا بهبودی نسبتا کمی را نشان می دهند. بنابراین، پژوهش حاضر به منظور پاسخ به این سئوال که" آیا طرح واره درمانی برکاهش علائم تجربه مجدد هیجانی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس ضربه تاثیر...

[ 26 ] - اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه‌های افسردگی و اندیشناکی در افراد با سابقه یک دوره افسردگی اساسی: طرح تک موردی

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه­های افسردگی و اندیشناکی در افراد با سابقه یک دوره پیشین افسردگی اساسی بود. روش: MBCT برای 4 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی  اساسی در قالب یک طرح مطالعه تک موردی با خطوط پایه چند گانه به مدت 8 جلسه 1 ساعتی با دوره پی گیری 1 ماهه اجرا شد. برای ارزیابی تغییرات از پرسشنامه افسردگی، سیاهه افسردگی بک و مقیاس پاسخ به شیوه اند...

[ 27 ] - اثربخشی آموزش دو نیمکره مغز بر خودپنداره و مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارساخوانی

هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش دونیمکره مغز بر خودپنداره و مهارت­های­اجتماعی دانش­آموزان مبتلا به نارساخوانی بود. این پژوهش، آزمایشی و از نوع پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش­آموزان مبتلا به نارساخوانی پسر سال چهارم و پنجم مقطع ابتدایی نسیم شهر استان تهران در سال تحصیلی 93-92 تشکیل دادند. نمونه پژوهش حاضر، شامل 20 دانش­آموز مبتلا به نارساخوانی بود ک...

[ 28 ] - مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵

هدف از اجرای پژوهش مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده، روش علّی‌مقایسه‌ای محسوب می‌شود. جامعه پژوهش، کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر اصفهان به تعداد ۳۳۹۲۸ نفر بود که ۸۰۰ نفر از آنان حافظ قرآن بودند. نمونه شامل ۹۰ نفر (۳۰ حافظ و ۳۰ غیرحافظ و ۳۰ مبتدی) و به صورت تصا...

[ 29 ] - تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی

پژوهش‌های پیشین گویای رابطه مثبت دین، معنویت، و دینداری با بهزیستی و سلامت روانی است. پژوهش حاضر به بررسی چگونگی رابطه دین با بهزیستی ذهنی می‌پردازد. این پژوهش به برازش یک مدل علّی بهزیستی ذهنی بر اساس دین می‌پردازد که در آن، دین از طریق امید، هدف در زندگی، و اضطراب مرگ بر شاخص‌های بهزیستی ذهنی اثر غیرمستقیم دارد. ۴۷۲ دانشجو به این پرسشنامه‌ها پاسخ دادند: «مقیاس شادی فاعلی»، «مقیاس رضایت از زندگ...

[ 30 ] - اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال افسردگی عمده در نوجوانان

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود نوجوانان مبتلا به اختلال افسردگی عمده بود. در این مطالعه که به صورت نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره‌ی پیگیری انجام شد، 16 نفر از نوجوانان دختر مبتلا به افسردگی عمده با توجه به ملاک‌های ورود به پژوهش به صورت در دسترس انتخاب شدند و سپس به‌طور تصادفی در دو گروه 8 نفره‌ آزمایش و کنترل گمارده شدند. پیش از...

[ 31 ] - رابطه بین استرس، تنش شغلی و سلامت اجتماعی با خستگی مزمن در کارکنان

   این پژوهش با هدف بررسی روابط بین استرس، تنش شغلی و سلامت اجتماعی با خستگی مزمن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال 1394 انجام شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش براساس برآورد حجم نمونه کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 120 نفر از میان کارکنان (دانشکده های علوم انسانی، فنی، مهندسی و پرستاری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس استرس ...

[ 32 ] - اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر سازگاری میان فرهنگی دانشجویان بین المللی

چکیده پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی ­درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر سازگاری میان­فرهنگی دانشجویان مرد دانشگاه بین­المللی جامعه المصطفای قم انجام گرفت. این پژوهش نیمه ­تجربی از نوع پیش­آزمون، پس­آزمون با گروه گواه و پی­گیری است. جامعه­ی پژوهش همه­ی دانشجویان مرد شاغل به تحصیل در تابستان 1392 در مدرسه­ی المهدی دانشگاه بین­المللی جامعه المصطفای قم بود (تعداد 543).  نمونه­ی پژوهش 38 دانش...

[ 33 ] - بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و میزان افسردگی کودکان پیش دبستانی شهرستان بوکان

چکیده:                                  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری و میزان افسردگی کودکان پیش‌دبستان شهرستان بوکان انجام شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش کلیه‌ی دانش آموزان مدارس پیش دبستانی شهرستان بوکان بودند که در یک مطالعه از نوع همبستگی 100 دانش‌آموز به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب شدند. از پرسشنامه شیوه فرزندپروری دایانا بامریند(1972) و فرم وال...

[ 34 ] - اثربخشی آموزش همدلی بر زورگویی کودکان 6-4 سال در مراکز پیش از دبستان

هدف: پژوهش حاضر باهدف شناخت میزان اثربخشی برنامه‌ی آموزش همدلی بر زورگویی کودکان 6-4 ساله مراکز پیش از دبستان انجام شد. طرح پژوهشی از نوع طرح‌ (پیش‌آزمون، پس‌آزمون، پیگیری) با گروه کنترل و آزمایش یا طرح بین گروهی بود. بر اساس نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای یک مرکز پیش‌دبستان ضمیمه‌ی مدارس ابتدایی انتخاب شد و سپس با اجرای چک‌لیست ارزیابی کودک زورگو توسط مربی، 30 کودکی که در برهه‌ی دوماهه، بیش از یک ی...

[ 35 ] - تنهایی وجودی در زنان دارای گرایش‌های وسواسی- جبری

مقدمه: پژوهش حاضر به چگونگی حضور مؤلفه‌ تنهایی وجودی در موقعیت وسواس- اجبار پرداخت. در این راستا، نگرش‌ها و واکنش‌های زنان با گرایش‌های وسواسی- جبری نسبت به تنهایی وجودی بررسی شد تا فهم بهتری نسبت به اختلال وسواس- اجبار (Obsessive-compulsive disorder یا OCD) پدید آید. روش‌: این مطالعه با استفاده از روش کیفی از نوع نظریه‌ زمینه‌ای بر روی زنان کرمانی صورت گرفت. شرکت‌ کنندگان بر اساس مقیاس وسواس...

[ 36 ] - نقش افسردگی، روابط خانواده و خودکارآمدی در پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد در نوجوانان

زمینه و هدف: نوجوانان به‌عنوان گروهی پرخطر، در معرض ابتلا به اعتیاد قرار دارند. این پژوهش با هدف بررسی نقش افسردگی، روابط خانواده و خودکارآمدی در پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد در میان نوجوانان انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی - همبستگی بر روی 546 نوجوان دبیرستان‌های استان لرستان در سال تحصیلی 1394-1393 انجام گرفت. نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان...

[ 37 ] - پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی سالمندان براساس توان مدیریت استرس و حمایت اجتماعی

Objectives Owing to the fact that interpersonal bonds of social support can improve health under stressful situations, social support can have a protective and moderating role against the harmful effects of stress. The present research aims to predict the relationship between psychological well-being and the ability to manage stress and social support.  Methods & Materials This descriptiv...

[ 38 ] - نقش متغیرهای شخصیتی، معنوی، هیجانی و ارتباطی برای ترک اعتیاد در میان معتادان

Background: Addiction is a biological, psychological and social disease that due to its progressive nature affects all dimensions of life of the individual, the family and the society. Current research aims at identification and prediction of effective variables on success of addiction treatment among addicts of Alborz Province Addiction Treatment Centers in 2016. Methods: This is a descriptiv...

[ 39 ] - Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy in Pain Control in Multiple Sclerotic Women

Background: Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common chronic diseases of the central nervous system. This disease can deeply affect patient’s occupational and social activities. The goal of this psychological intervention is to help these people cope up correctly and efficiently with the challenges posed by this disease. Objectives: This paper aims to investigate the effectivene...

[ 40 ] - تدوین و اعتباریابی مدل علّی موفقیت تحصیلی در دبیرستان

زمینه: دستیابی به موفقیت در رشتة تحصیلی مهم‌ترین غایت آموزشی و تعیین نقش ویژگی‌های فردی و عوامل محیطی بر این سازه به منظور تدوین نظام جامع و مدونی در زمینة هدایت تحصیلی از ضروریاتی است که سودمندی مشاورة تحصیلی با محوریت عوامل زیربنایی موفقیت تحصیلی را تضمین می‌کند. هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی مدل علّی موفقیت تحصیلی در دبیرستان براساس عوامل فردی و محیطی مؤثر بر موفقیت در رشتة تحصیلی، ت...

[ 41 ] - تبیین نقش مؤلفه های فردی و سازمانی کارکنان به منظورتدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب به سمت مدیریتی میانی با تأکید بر شایستگی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران)

زمینه: ارتقاء و انتصاب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اساسی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﮔﺮدد. نیروی انسانی شایسته می‌تواند با قدرت تعلق و تفکر خود بهترین استفاده را از منابع موجود ببرد. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در خصوص اﻧﺘﺼﺎب و ارتقاء کارکنان با توجه به مسأله شایستگی به ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع روز در ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب کارکنان به سطح...

[ 42 ] - مقایسۀ رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه

نگرانی در زمینه وانمود پذیری شاخص‌های شخصیتی بعد از ظهور آزمون‌های شخصیتی به وجود آمده است. در این زمینه هدف پژوهش حاضر مقایسۀ رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه بود. روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه‌ای بود که تعداد 235 دانشجو به‌صورت در دسترس، پرسشنامه‌های تحقیق را تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان به‌صورت تصادفی در دو گروه صادقانه و وانم...

[ 43 ] - بررسی رابطه ساده و چندگانه صفات طیف اوتیسم و وسواس جبری در دانش-آموزان دختر دوره راهنمایی شهر یزد

با توجه به شیوع بالای صفات طیف اوتیسم در افراد دارای اختلال وسواس جبری و همچنین تشخیص اختلالات اضطرابی در افراد با صفات طیف اوتیسم بالا، هدف از این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه اختلال وسواس جبری و صفات طیف اوتیسم در دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی شهر یزد می­باشد که در این پژوهش 250 شرکت کننده به روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله­ا...

[ 44 ] - تأثیرآموزش علاقه اجتماعی بر سبک‌زندگی نوجوانان قلدر و قربانی

هدف پژوهش ارزیابی تأثیر آموزش علاقه اجتماعی بر سبک‌زندگی نوجوانان قلدر و قربانی بود. پژوهش یک طرح نیمه‌آزمایشی با دو گروه‌آزمایشی و دو‌گروه کنترل و ارزیابی به‌صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو‌ماهه بود.جامعه‌آماری را کلیه دانش‌آموزان پسر قلدر و قربانی مدارس متوسطه دوره‌دوم شهر‌ابرکوه در سال‌تحصیلی 95-1394 تشکیل دادند. به‌منظور اجرای پژوهش، پس از انجام جامعه‌سنجی، از میان دانش‌آموزانی که بر‌ا...

[ 45 ] - اثربخشی مداخلات روان‌شناسی مثبت‌گرا بر تاب‌آوری بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

هدف پژوهش بررسی اثربخشی مداخلات روان‌شناسی مثبت‌گرا بر تاب‌آوری بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر کرمانشاه بود. طرح پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون و پیگیری یک‌ماهه با گروه کنترل بود. برای انجام پژوهش ابتدا از میان بیماران زن مراجعه‌کننده به انجمن مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس) شهر کرمانشاه 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنت...

[ 46 ] - اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه‌یار بر بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی (نوع اغلب بی‌توجه)

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه‌یار بر بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی با تظاهر بی‌توجهی بود. در این پژوهش بازتوانی شناختی رایانه‌یار به وسیله نرم‌افزار گاگنی‌پلاس برای 6 کودک دارای اختلال نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی (نوع اغلب بی‌توجه) در قالب پژوهش‌ موردی اجرا شد که آزمودنی‌ها به شکل دو به دو با خطوط پایه 3، 5 و 7 گانه به مدت 15 جلسه سی دقیقه‌ای وارد مرحله...

[ 47 ] - بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان

زمینه:درمرور دیدگاه‏های موجود سلامت روان نگاهی یکپارچه برای ارتباط دادن مفاهیم خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن به سلامت روان دیده نمی‏شود. هدف: این پژوهش به منظور تعیین روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان تحت یک مدل یکپارچه انجام شد.روش پژوهش:طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و تحلیل داده‏ها با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره و لیزرل انجام گردید. نمونه شامل 120 دانشجوی د...

[ 48 ] - بررسی و مقایسه ویژگی های نقاشی خانواده در کودکان طلاق و کودکان غیر طلاق در دوره پیش دبستانی (دوره آمادگی) منطقه ۱۱ شهر تهران، سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۳

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ویژگی های نقاشی کودکان طلاق و کودکان غیر طلاق، بررسی و مقایسه ویژگی های نقاشی کودکان دختر و پسر طلاق با کودکان دختر و پسر غیر طلاق انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کودکان دوره آمادگی (دوره پیش از دبستان)، در مراکز پیش دبستانی تحت پوشش اموزش و پرورش منطقه ۱۱ شهر تهران می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 40 نفر از کودکان که شامل 20 کودک طلاق و ۲۰ کودک غ...

[ 49 ] - طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت‌مندی کاربران

پژوهش حاضر متمرکز بر طراحی معماری سیستم آموزشی است که مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی می باشد و سپس اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت­مندی کاربران را محاسبه می­کند. روش پژوهش حاضر شبه­آزمایشی با طرح تحقیق پیش­آزمون– پس­آزمون با گروه کنترل برای بررسی میزان اثربخشی این سیستم بر میزان یادگیری و رضایتمندی کاربران می باشد. جامعه‌ی آماری دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی شهر تهران درسال تح...

[ 50 ] - A theoretical framework of divorcing couples experience

Divorce is an event affecting couples, children, families, and community. Little is known about the perception of Iranian couples who intended to get divorced with regard to the process of decision making on divorce. The purpose of this study was to build a theory about the process that leads the couples to get divorced. The grounded theory in qualitative paradigm was used. Ten couples were int...

[ 51 ] - آمادگی به اعتیاد نوجوانان: عوامل روانی- اجتماعی و هم‌وابستگی

The main objective of this study was to examine the role of psychosocial factors, co-dependency, and tendency to become addicted in adolescents. Some people are more vulnerable than others relative to the addiction risk factors. Stressful early life experiences (e.g. experiencing different types of abuse) and different forms of trauma are the most important addiction risk factors. Genetic vulne...

[ 52 ] - Decision-Making Styles and Attitude Towards Substances: Predictors of Potential Addiction in Adolescents

Objective: In all societies, adolescents are the most vulnerable age group to addiction. Decision-making styles and attitude toward substances can play an important role in the tendency of adolescents to addiction. The aim of the current study was to investigate the role of decision-making styles and attitude toward substances in predicting the potential addiction among adolescents. Methods: I...

[ 53 ] - Overt and Covert Narcissism in Iranian Students: The Role of Self-esteem and Shame

Objective: For decades, both theory and research have focused on the role of self-esteem and shame in constructing narcissistic traits. However, studies on the exact relationship between these two and overt and covert facets of narcissism have been equivocal.  Methods: The current study is correlational. It examined these relationships among 308 Iranian college students (155 males, 153 femal...

[ 54 ] - اثر بخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول

زمینه و هدف:. پژوهش حاضر، با هدف اثر بخشی آموزش بخشایش گری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول در سال 1392 انجام گرفت. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی با طرح پیش آزمون – پس آزمون به همرا گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش 67 نفر از زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول بود که از بین آنها، نمونه ای مشتمل بر 30 نفر با شیوه نمونه گیر...

[ 55 ] - نقش پیش‌بینی کننده امید و حس انسجام در بهزیستی روان‌شناختی سالمندان: با میانجی‌گری نگرش به مرگ

افزایش امید به زندگی و افزایش جمعیت سالمندان، موجب پراهمیت تر شدن توجه به عوامل مؤثر در بهزیستی سالمندان شده است. نظر به تعدّد عوامل مؤثر بر بهزیستی روان شناختی و کمبود پژوهش درباره تأثیر نگرش به مرگ در بهزیستی دوران سالمندی، این پژوهش به طراحی و سنجش برازش مدل بهزیستی روان شناختی سالمندان پرداخت که در آن تأثیر امید و حس انسجام با میانجی گری ابعاد نگرش به مرگ بر بهزیستی روان شناختی بررسی شد. روش...

[ 56 ] - فراتحلیل درمان های روان‌شناختی برکاهش اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوانان

اضطراب اجتماعی یکی از شایع­ترین مشکلاتی است که باعث اختلالات عملکردی قابل توجه در کودکان و نوجوانان می­شود. در رابطه با میزان اثربخشی انواع مختلف درمان های روان­شناختی برای کودکان و نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی تردید وجود دارد در نتیجه ضرورت انجام مطالعه فراتحلیل در مورد اثربخشی درمان­های موجود برای اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوانان را نشان می دهد. در مطالعه حاضر، اندازه اثر درمان های روا...

[ 57 ] - مدل ساختاری روابط عوامل روانی اجتماعی در آمادگی اعتیاد نوجوانان با نقش واسطه ای هم وابستگی

Summary Aim: The aim of current study was to explain the structural equation modeling of the mediating role of codependency on the relation between psychosocial factors and addiction potential of adolescents. Method: The method used in the study is descriptive approach by structural equation modeling.  The statistic population defined as all the female and male students of the state schools ...

[ 58 ] - بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی»

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه­گری «خوش­بینی» است. روشِ آن، همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم­افزار AMOS20 است. جامعه آماری اش، کارکنان متاهل دولت تعیین شد، بطوری­ که 214 نفر از کارمندان متاهل (94 مرد و 120 زن) سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان ساکن در شهر تهران بصورت خوشه­ای و تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه رضامندی همسران (افروز)، پرس...

[ 59 ] - پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی»

پژوهش‌ها گویای رابطه مثبت دینداری با آسایش و سلامت جسمی و روانی اند. پژوهش پیش رو به بررسی ارتباط «نگرش به دین» (شامل باورها و مناسک دینی) با «آسایش درونی» (شامل شادی، رضایت از زندگی، و حرمت خود) از طریق «امید» و «معنای زندگی» می‌پردازد. 493 دانشجو از رشته‌های مختلف دانشگاه‌های تهران به صورت غیر تصادفی انتخاب شدند و به این پرسشنامه‌ها پاسخ دادند: «مقیاس شادی درونی»، «مقیاس رضایت از زندگی»، «مقی...

[ 60 ] - نگرش به بستری شدن در مبتلایان به اسکیزوفرنیا و بررسی کیفی تأثیر برنامه بازگشت به اجتماع بر آن: مطالعه ای به روش تحلیل پدیدارشناختی تفسیری

چکیده مقدمه: از آنجا که عدم متابعت درمانی یکی از معضلات پیش روی متخصصان بالینی در درمان مبتلایان به اسکیزوفرنیاست و نظر به این که نگرش به درمان در شکل گیری این معضل نقشی محوری دارد، پرداختن به نگرش نسبت به درمان و عوامل احتمالی دخیل در آن ضروری به نظر می رسد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش به بستری شدن در مبتلایان به اسکیزوفرنیا انجام شد. روش: این پژوهش به شیوه کیفی و با روش تحلبل پدیدارشناخت...

[ 61 ] - تدوین و آزمون مدل بهزیستی روانشناختی افراد بر اساس مؤلفه‌های شخصیت با واسطه‌گری هویت قومی در تالش

Designing and testing a model  Psychological Well – Being  According to Personality traits with as mediator Ethnic Identitiy at Talesh Abstract: Introduction: people  have always  been  seeking  to understand  how  a  good  life  could  be  achieved  and  they  see  it a accompanied   by  well-being and  happiness. The notion of “well-being” has  been  used  in psychology  literature ...

[ 62 ] - تاثیر برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی- اجتماعی بر بهبود کیفیت زندگی در افراد مبتلا به PTSD ناشی از سوانح سوختگی

Background: Burn has a major impact on the life quality of patients and disrupts their physical, mental, social and spiritual well-being. The aim of the present study was to investigate the effect of treatment program based on psycho -social model on improving life quality in individuals affected by PTSD resulting from burn. Methods: The research method was quasi-experimental with pretest-post...

[ 63 ] - بررسی رگه های شخصیت در زنان مبتلا به سرطان های پیشرفته پستان و رحم و زنان بهبودیافته از سرطان های پستان و رحم: یک مطالعه کیفی

Background: Breast and endometrial cancers are the most common types of cancer among Iranian women which have high rates of incidence and survive. Due to the importance of personality variables, the aim of the present study is to investigate the personality subtypes of women with advanced breast and endometrial cancers and breast and endometrial cancers survivors. Methods: This is a qualitativ...

[ 64 ] - تبیین رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و نشانه های وسواس: نقش میانجی گر خودکارآمدی و درهم آمیختگی فکر

وسواس از اختلال­های روان­پزشکی ناتوان­کننده است که اغلب مشکلات قابل توجهی را در روند معمول زندگی، کارکرد شغلی، فعالیت­های اجتماعی و  روابط بین فردی ایجاد می­کند. هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی­گر خودکارآمدی و درآمیختگی افکار در رابطه بین شیوه­های فرزندپروری ادراک شده با نشانه­های وسواس بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از میان دانش آموزان دبیرستان­های نوبت دوم تهران،349د...

[ 65 ] - شناخت فقدان‌های تجربه‌شده در تاریخچه‌ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی

فقدان، اگرچه تجربه‌ای مشترک میان انسان‌هاست، تعریف و گستره‌ی آن به این واسطه که افراد مختلف برداشت‌های گوناگونی از آن دارند کماکان چالشی پیش روی پژوهش‌گران و درمان‌گرانی است که با این پدیده روبرو می‌شوند. در این مطالعه، که به شیوه‌ای کیفی و پدیدارشناختی، با نمونه‌گیری هدفمند و به کمک گروه‌های کانونی و مصاحبه‌ی ژرف‌نگر انجام گرفت، در مجموع تجربیات 13 نفر به صورت گروهی و 8 نفر به صورت انفرادی در ...

[ 66 ] - Development and validation of Islamic quality of life questionnaire

The quality of life is mainly measured by multiple conceptual frameworks which neglect the cultural-religious context of the societies. Hence, there is not a unique instrument to assess life quality. The present study strives to develop and validate a quality of life questionnaire in light of Javadi Amoli’s view. In this study, the researcher-made questionnaire has been answered by 400 bachelor...

[ 67 ] - تعیین نیمرخ‌های نوعی مقیاس هوشی وکسلر کودکان با استفاده از تحلیل نیمرخ مبتنی بر مقیاس‌بندی چندبُعدی (PAMS)

تفسیر نمرات و درک عمیق تفاوت‌های درون فردی آزمودنی‌ها مستلزم تحلیل نیمرخ می‌باشد که خود از چالش‌های جدی مطالعات حوزة روان‌سنجی است. هدف پژوهش بررسی تحلیل نیمرخ با استفاده از مقیاس‌بندی چندبعدی (PAMS) و کاربست آن در استخراج نیمرخ‌های زیربنایی آزمون هوشی وکسلر کودکان-4 بود. جامعة آماری پژوهش کلیة دانش‌آموزان دورة ابتدایی در منطقة 6 شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و تعداد 200 ن...

[ 68 ] - کاربست رویکرد چندسطحی در تعیین نقش مولفه‌های ناکارآمد فراشناختی در گرایش دانش‌آموزان به مصرف مواد

هدف از انجام این پژوهش، کاربست رویکرد چندسطحی درتعیین نقش مولفه‌های ناکارآمد فراشناختی مرتبط با گرایش به مصرف دانش-آموزان استان کرمان بود. روش این تحقیق همبستگی بود و برای انجام این تحقیق 1000 نفر از دانش‌آموزان استان کرمان با روش نمونه-گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های آمادگی اعتیاد زرگر، پرسشنامه فراشناختی ولز استفاده شد. نتایج رویکرد چندسطحی با استفا...

[ 69 ] - یش‌بینی مشکلات بین شخصی افراد بر اساس سبک‌های دلبستگی با توجه به نقش واسطه‌ای شفقت خود در زوجین شهر تهران

مشکلات بین شخصی نتیجه تاریخچه دلبستگی افراد است. در نظریه‌ی دلبستگی، انسآنها با نیازهای ارتباطی پایه برای شکل دادن پیوند قوی با یک موضوع دلبستگی که امنیت، صمیمیت و حمایت را فراهم می‌کند، هدف گذاری شده اند. پژوهش‌های قبلی نشان داده است که شکل‌های مختلف مشکلات بین شخصی با سبک‌های متفاوت دلبستگی مطابقت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی مشکلات بین شخصی افراد بر اساس سبک‌های دلبستگی با توجه به نقش واسطه‌ای...

[ 70 ] - پیش بینی نارسایی‌های شناختی بر اساس اختلالات روان‌شناختی با واسطه‌گری فراشناخت در سالمندان

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نارسایی های شناختی در سالمندان بر اساس اختلالات روانشناختی و با واسطه گری فراشناخت بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را کلیه سالمندان شهر تهران تشکیل داد که از این جامعه 300 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری چک لیست نشانه های روانی، نارسایی های شناختی برادبنت و همکاران و فراشناخت ولز بود. برای تحلیل داده از روش ...

[ 71 ] - خشونت و پرخاش‌گری در شبکه‌های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی

گسترش فضای مجازی، زمینه ارتباطات مجازی در میان نوجوانان و گروه‌های همسالان‌شان را فراهم ساخته است و در نتیجه ممکن است آسیب‌های ارتباطی در فضای مجازی ایجاد گردد. خشونت مجازی یکی از آسیب‌هایی است که می‌تواند زمینه را برای انواع خشونت‌های متداول فراهم کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب نوجوانان از خشونت و پرخاش‌گری در فضای مجازی به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه سا...

[ 72 ] - Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy and Hope-Based Group Therapy on Pain Perception in Patients with Multiple Sclerosis (MS)

Background and Objective: In patients with multiple sclerosis, pain is a common phenomenon and plays an important role in mental health and quality of life of these individuals. Therefore, the purpose of this study was to compare the efficacy of cognitive behavioral group therapy and hope-based group therapy on perception of pain in patients with MS. Materials and Methods: This is a quasi-exper...

[ 73 ] - The role of spirituality and emotional cognitive regulation on the withdrawal of addiction with marital status and age increasing

Background and Aim: Addiction is one of the most complex social problems in the present that causes many social problems and social deviations. The purpose of this study was to develop a prediction model for addiction trap based on individual, spiritual and emotional variables. Methodology: the present study is a correlational study in which 300 drug addicted ranged from 17 and 69 referred to ...

[ 74 ] - مدل یابی معادلات ساختاری راهبردهای مقابله‌ای دانشجویان بر اساس سبک‌های دلبستگی با واسطه‌گری سبک‌های فرزندپروری، آسیب‌های دوران کودکی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه

برای اینکه بتوانیم یک نظام آموزشی اثربخش داشته باشیم می بایست به مسائل روانی دانشجویان توجه داشته باشیم. استرس و تنش یکی از عوامل موثر بر بهداشت روانی و مخل عملکرد تحصیلی دانشجویان می‌باشد، که به منظور ایجاد یک آموزش کارآمد می بایست به منابع آن و روشهای مقابله با آن توجه شود. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری راهبردهای مقابله‌ای بر اساس سبک های دلبستگی با واسطه گری سبک‌های فرزندپروری، تجارب آسی...

[ 75 ] - اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر وابستگی بین‌فردی و کنترل‌عمل افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته اختلال مزمنی است که با نیاز به مراقبت‌شدن همراه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش وابستگی بین‌فردی و افزایش کنترل عمل افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته بود. این پژوهش به شیوه نیمه‌آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه صورت گرفت. از میان کلیه افرد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌درمانی ...

[ 76 ] - خواستگاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم

در گزاره­های متون دینی، پیش‌زمینه تشکیل خانواده -که خواستگاری نیز جزئی از آن است - می­تواند از عوامل مؤثر بر ثبات خانواده باشد؛ بنابراین، این پژوهش با هدف واکاوی خواستگاری اسلامی بر مبنای قرآن کریم انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه پژوهش شامل کلیّه آیات قران مربوط به مرحله خواستگاری بود که با استفاده از تفاسیر با رویکرد تحلیلی – اجتماعی، مضامین اصلی شناسایی شده برای مرحله خو...

[ 77 ] - Effects of Group-Based Acceptance and Commitment Therapy on the Adolescent’s Emotional Regulation and Mood States

Introduction: Inefficient emotion regulation and negative mood states play significant roles in adolescent’s neuroses. Objective: The current study aimed at investigating the effects of group-based acceptance and commitment therapy on the adolescent’s emotional regulation and mood states. Materials and Methods: The present quasi-experimental study was conducted on all adolescents of Sadiq-al-Va...

[ 78 ] - Designing and validation of life skills training program (self-awareness skills, coping with stress and empathy) based on Islamic culture in divorced women

Aim: The purpose of this study was to develop and validate a life skills training program (self-awareness skills, coping with stress and empathy) based on Islamic culture in divorced women. Method: The method of qualitative research is narrative type and use of semi-structured interview. The statistical population includes all divorced women referring to counseling and psychological services ce...

[ 79 ] - بررسی و ارزیابی ماهیتِ (چیستی) روان شناسی اسلامی در مطالعات منتسب به روان شناسی اسلامی

مطالعات منتسب به روان شناسی اسلامی در دهه های اخیر در ایران، در حال گسترش بوده است و پژوهش های مختلفی ذیل این عنوان به انجام رسیده است. با وجود اهمیت ماهیت روان شناسی اسلامی، متاسفانه مطالعات انجام شده تاکنون به طور نظام مند به چیستی یا ماهیت روانشناسی اسلامی نپرداخته اند و فقدان بحث پیرامون این مساله به وضوح مشخص است. در مقاله حاضر پژوهشگر تلاش کرده است تا با بررسی مطالعات منتسب به روان شناسی ...

[ 80 ] - ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی

سنجش ویژگی‌های روانشناختی در جذب و انتخاب معلمان یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش بوده و نقش مهمی در کیفیت نظام آموزشی و سلامت ذهنی و روانی دانش آموزان دارد. روش پژوهش، کیفی بوده و از تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی انجام گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل ...

[ 81 ] - Investigating the Psychometric Properties (Validation and Validation) of the Portrait Values Questionnaire

Abstract Introduction: Values are central elements of the personality and constructive blocks of good life and are considered as criteria for guiding thought and practice. The purpose of the present study was to investigate the psychometric properties (reliability and validity) of the portrait values questionnaire. Method: This research was a descriptive-analytic study that was a confirmatory...

[ 82 ] - the effectiveness of cognitive techniques of schema therapy in reducing perfectionism

This study examined the effectiveness of cognitive techniques of schema therapy  in reducing perfectionism in students. The research method was experimental with pretest- posttest and control group. The study population included all high school students in Qom city in 2014-2015 academic year. sampling method in this study was Multistage  random cluster. After the implementation of Tehran Multid...

[ 83 ] - Developing the Job Stress Model for Airlines Flight crew

Job is one of the most important issues in the discussion of human resources, and since the discussion of job stress in the flight crew and its relationship with the performance of the flight crew is very important and vital. This research is about recognizing and developing a model for job stress among the cabin crew of Mahan Airline. The qualitative research methodology has been followed by q...

[ 84 ] - دقت آماره U(poly) در شناسایی الگوهای پاسخ ناهمسان موجود در داده‌های چند‌ارزشی

هدف پژوهش حاضر، بررسی دقت آماره پارامتریک Up در شناسایی سبک ­های پاسخ ­دهی شایع در داده­ های چند­ارزشی بود که با استفاده از مدل امتیاز پاره­ای­ راش، داده­ ها­ی پنج گزینه ­ای با 25 تکرار، شبیه ­سازی شدند. چهار سبک پاسخ­دهی؛ انتخاب گزینه انتهایی مثبت، منفی، تصدیق کردن و انتخاب گزینه میانی در موقعیت­ های مختلف (حجم نمونه، طول پرسشنامه­، درصد سؤال‌ها با الگوهای پاسخ ناهمسان و ­درصد افراد با سبک­های...

[ 85 ] - اثر بخشی نمایش خلاق بر اعتماد به نفس کودکان 6-5 سال

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی نمایش خلاق بر اعتمادبه­نفس کودکان 6-5 سال است. روش انجام پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل و مرحله پیگیری می­باشد. بر اساس نمونه­گیری هدفمند 30 نفر از کودکانی که نمرات اعتمادبه‌نفس آن‌ها در پیش‌آزمون از نقطه­ی 75% توزیع نمرات (نمره­ی 36) پایین­تر بوده به‌عنوان نمونه­ی پژوهش انتخاب شدند و به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نف...

[ 86 ] - پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس مولفه‌های بهزیستی روانشناختی ریف: نقش مداخله‌گرایانه رضایت از زندگی

هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی کیفیت زندگی براساس عوامل بهزیستی ریف و با نقش مداخله­ گرایانه رضایت از زندگی بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران و نمونه آماری شامل 466 نفر از دانشجویان این دانشگاه در سال تحصیلی 93- 1392 بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. همه آزمودنی‌ها پرسشنامه های کیفیت زندگی، بهزیس...

[ 87 ] - Developing a Structural Model of Relapse to Substance Use based on Mindfulness and Spiritual Health by Mediating Craving and Self-Efficacy in Substance-Dependent Individuals under the Abstinence-based Treatment

Objective: This study aimed to develop a structural model of substance use relapse based on important risk and protective factors of substance use (e.g., spiritual health, mindfulness, craving, and self-efficacy). Method: This study was a descriptive-correlational design of structural equation modeling type. The statistical population of the study included 700 opiate-dependent individuals who w...

[ 88 ] - Mediating Role of Coping Strategies in the Relationship between Family Communication Pattern and Addiction Potential

Objective: The aim of this study was to investigate the mediating role of coping strategies in the relationship between family communication pattern and addiction potential in the youth. Method: The present study was descriptive-correlational of structural equation modeling type. The statistical population of the present study included members of the Youth Organization of the Iranian Red Cresce...

[ 89 ] - Lessons from the Quran for the Purpose of Managing Couples’ Roles and Relationships

Aim: The purpose of the present study was to discuss the implications of the lessons from the Quran in managing the roles and relationships in couples. Methods: Using the qualitative method and applying content analysis, all verses related to couples from Quran were explored. Results: According to the results of the study, the main identified themes for the stage of marriage included romantic r...

[ 90 ] - The Effectiveness of Community Re-entry Program (CRP) in Increasing Preparedness for Discharge and Post-discharge Coping in Patients with Schizophrenia Spectrum Disorders

Introduction and Aim: Conventional psychiatric therapies have shortcomings in the treatment of schizophrenia spectrum disorders and have little effect on skills and community-based areas. Therefore, the present study aimed to investigate the role of community return program (CRP) as a community-based complementary therapy method in increasing readiness for discharge and post-discharge adjustmen...

[ 91 ] - The Effect of Community Re-entry Program on Therapeutic Compliance, Relapse and Rehospitalization of Patients with Schizophrenia Spectrum Disorders

Introduction: Conventional psychiatric treatments have weaknesses in the treatment of schizophrenia spectrum disorders and have little effect on skill-training and community-based areas. Therefore, the present study aimed to investigate the role of the Community Re-entry Program as a community-based complementary therapy in increasing therapeutic compliance and reduction of relapse and rehospit...

[ 92 ] - The effect of acceptance and commitment-based therapy on depression, chronic fatigue and pain intensity in patients with fibromyalgia: a study with the expected effect

Aims: Patients with fibromyalgia have very limited psychological flexibility that can lead to severe pain, depression, and other psychiatric disorders. The aim of this study was to investigate the effect of acceptance and commitment-based therapy on depression, chronic fatigue and pain intensity in patients with fibromyalgia with the effect of waiting and quarterly follow-up. Methods & materia...

[ 93 ] - The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on the Psychological Consequences of Anxiety, Pain Intensity, and Fatigue in Women with Fibromyalgia: Study with the Effect of Waiting

Background and Objective:Fibromyalgia syndrome is associated with major psychiatric disorders, such as anxiety and debilitating fatigue. This study aimed to determine the effect of Acceptance and Commitment Therapy on anxiety, chronic fatigue, and pain intensity in women with fibromyalgia with the effect of waiting. Materials and Methods:This quasi-experimental study with a pretest-posttest de...

نویسندگان همکار

نورعلی فرخی 15  

Sohrabi, Faramarz 13  

Sohrabi, Faramarz 8  

Delavar, Ali 7  

Khavanin Zade, Mohammad Hosswein 7  

Skandari, Hossein 6  

Moatamedi, Abdollah 4  

محمد رضا فلسفی نژاد 4  

فریده حسین ثابت 4  

اسکندری, حسین 3  

فرخ فرقانی, سیامک 3  

معصومه اسمعیلی 3  

Shariatmadar, Asieh 3  

Arab Ghahestany, Davood 3  

عبدالامیر گاطع زاده 2  

Abolfazl Hatami Varzaneh 2  

علی محمدزاده 2  

حمید خانی‌پور 2  

ناصر آقابابایی 2  

فریده حسین ثابت 2  

نورعلی فرخی 2  

کیومرث فرحبخش 2  

احدی, حسن 2  

پازانی, فریبا 2  

کراسکیان موجمباری, آدیس 2  

علی دلاور 2  

Falsafinejad, Mohamadreza 2  

Esmaeel Talaie, Fatemeh 2  

Abbasi, Atefeh 2  

Fattah Moghaddam, Ladan 2  

Khorrami, Mohammad 2  

Rezaei, Omid 2  

Akbarian, Mohsen 2  

Abolghasemi, Shahla 2  

محمدحسن شاملی 1  

سودابه میر صادقی 1  

زهرا طباطبایی جبلی 1  

محمود گلزاری 1  

ابوالقاسم عیسی مراد 1  

زهرا اصل سلیمانی 1  

منصوره کیانی دهکردی 1  

حسن اسدزاده 1  

Mohammad Jalalvand 1  

Soheila Shaii Arani 1  

سمیرا کرملو 1  

منصوره السادات صادقی 1  

یاسمن متقی پور 1  

، محمدعلی یزدان پناه 1  

محمدجواد بگیان کوله مرز 1  

مسلم رجبی 1  

اسماعیل ناصری 1  

افسانه دارابی 1  

مریم رادی 1  

علی موسوی اصل 1  

پروانه محمدخانی 1  

مهناز استکی 1  

حامد جعفری 1  

زهرا سادات شاه زیدی 1  

مهدی قاسم زاده 1  

حسین اسکندری 1  

فرامرز سهرابی 1  

نگین توصیفیان 1  

محمد حکمی 1  

محمدرضا چنگیز 1  

فرخنده مفیدی 1  

مسعود نجاری 1  

ابراهیم بنی اسدی 1  

فاطمه بنی اسدی 1  

فرخنده مفیدی 1  

زنگی آبادی, طوبی 1  

کلانتر کوشه, سید محمد 1  

صادقپور, مریم 1  

اسکندری, حسین 1  

فراغتی, مریم 1  

Khadije Janalipour 1  

Parisa Rezapour 1  

سمیه کهدویی 1  

صادق طاهری 1  

عباس عباس پور 1  

حسن محمودیان 1  

وحید احمدی 1  

حمید علیزاده 1  

سید رضا پورسید 1  

فرنگیس کاظمی 1  

سحر رحیمی 1  

حمید علیزاده 1  

سمیه رباط میلی 1  

حسین اسکندری 1  

علی دلاور 1  

سعید پورروستایی اردکانی 1  

محمدرضا نیلی 1  

Khadijeh Fooladvand 1  

Payvand Jalali Asheghabadi 1  

رقیه میرزازاده 1  

آدیس کراسکیان موجمباری 1  

حمید پورشریفی 1  

محمد رضا صیرفی 1  

معصومه نظام دوست سدهی 1  

زهرا جهان بخشی 1  

کیومرث فرح بخش 1  

احمد فلاح 1  

عبدالله معتمدی 1  

رضائی, امید 1  

احمدپور, مژگان 1  

اعظمی, یوسف 1  

شاهواروقی فراهانی, ندا 1  

شهرام محمدخانی 1  

عصمت دانش 1  

مانی رفیعی اردستانی 1  

Bagheri, Fariborz 1  

Nezhadmohamad Nameghi, Atefeh 1  

Shafiabadi, Abdollah 1  

سارا یداللهی 1  

سمیه پوراحسان 1  

سعید اصلانی 1  

یلدا تنگستانی 1  

سمیه کاظمیان 1  

علی طالعی 1  

معصومه اسمعیلی 1  

rezaeinasab, fereshteh 1  

taghdisi, mohammadhossein 1  

Faraghati, Maryam 1  

امین غلامی 1  

گلناز مظاهری نژاد فرد 1  

محمد حسین خونین زاده 1  

A, Barzegari dehaj. 1  

F, Hossein Sabet 1  

P, ahandari. 1  

rahimisadegh, zahra 1  

خسرو باقری نوعپرست 1  

فهیمه فداکار داورانی 1  

حسین اسکندری 1  

علی شریف زاده 1  

Pirkhaefi, Alireza 1  

Yousefi, Noorellah 1  

Momeni, Mohamadmahdi 1  

Amir hoosein Mahmoodi 1  

Mohamad Asgari 1  

Shiva Sakhaie 1  

طیبه دهقان نیری 1  

حلیمه نعمت الهی 1  

Khanjani, Mahdi 1  

Safarzadeh, Marziyeh 1  

Mamsharifi, Peyman 1  

Fatemeh Mohammadi Shirmahleh 1  

Hamidreza Hassanabadi 1  

Hassanabadi, Hamid Reza 1  

Saeidi, Narges 1