معصومه اسمعیلی

دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

[ 1 ] - خشونت و پرخاش‌گری در شبکه‌های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی

گسترش فضای مجازی، زمینه ارتباطات مجازی در میان نوجوانان و گروه‌های همسالان‌شان را فراهم ساخته است و در نتیجه ممکن است آسیب‌های ارتباطی در فضای مجازی ایجاد گردد. خشونت مجازی یکی از آسیب‌هایی است که می‌تواند زمینه را برای انواع خشونت‌های متداول فراهم کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب نوجوانان از خشونت و پرخاش‌گری در فضای مجازی به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه سا...