محمدرضا فلسفی نژاد

دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

[ 1 ] - خود و اسکیزوفرنی (مطالعه مورد پژوهی)

به علت غلبه رویکرهای اثبات‌گرایانه در روانشناسی، بررسی تجارب فاعلی بیماران مورد غفلت قرار گرفته است، این امر در مورد بیماران اسکیزوفرن برجسته‌تر است. ما معنای تجربه زیسته و ادراک آنان از خود را نمی‌دانیم. اخیراً محققان اهمیت کسب اطلاعات اول شخص از بیماران را مورد تأکید قرار داده‌اند. این پژوهش به منظور فهم تجربه خود در اسکیزوفرنی انجام شده است. این پژوهش یک موردپژوهی کیفی است. از آنجا که هدف این...

[ 2 ] - خشونت و پرخاش‌گری در شبکه‌های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی

گسترش فضای مجازی، زمینه ارتباطات مجازی در میان نوجوانان و گروه‌های همسالان‌شان را فراهم ساخته است و در نتیجه ممکن است آسیب‌های ارتباطی در فضای مجازی ایجاد گردد. خشونت مجازی یکی از آسیب‌هایی است که می‌تواند زمینه را برای انواع خشونت‌های متداول فراهم کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب نوجوانان از خشونت و پرخاش‌گری در فضای مجازی به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه سا...

[ 3 ] - Designing and validation of life skills training program (self-awareness skills, coping with stress and empathy) based on Islamic culture in divorced women

Aim: The purpose of this study was to develop and validate a life skills training program (self-awareness skills, coping with stress and empathy) based on Islamic culture in divorced women. Method: The method of qualitative research is narrative type and use of semi-structured interview. The statistical population includes all divorced women referring to counseling and psychological services ce...

[ 4 ] - Relationship between family function and self-differentiation with homesickness of dormitory girl students

Introduction: Staying away from the family in student environment associated with pressures such as sense of poverty, lack of social support and compatibility issues. This study examines the relationship between family function and self-differentiation with homesickness of dormitory girl students. Methods: The statistical Society of this study included all non-graduate students of Islamic Azad ...