حسین اسکندری

استادیار دانشگاه بجنورد

[ 1 ] - از هوشمندی تا خردمندی: نقدی بر تلقی نظام تربیتی از فناوری

مقاله حاضر که از بُعد روش‌شناسی تحقیق، تحلیلی، از منظرِ هدف، نظری، و از نظرِ نوع، کیفی به‌شمار می‌رود، به دنبال تحلیل و طبقه‌بندی دیدگاه‌‌ها و رویکردهای فلسفی و تربیتی در قبال استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه تعلیم و تربیت است. در این زمینه دو سؤال اساسی مطرح این است: آیا فناوری یک پدیده ارزشی است یا غیرارزشی؟ و دوم اینکه، در به‌کارگیری فناوری کدام‌یک از سه عامل عمده زیر نقش تعیین‌کننده را به عه...

[ 2 ] - پارادایم‌های علمی معاصر و نظریه‌های یادگیری

مقاله حاضر که از بُعد روش‌شناسی تحقیق، تحلیلی، از منظرِ هدف، نظری، و از منظرِ پارادایم زیربنایی، از نوع کیفی به‌شمار می‌رود، به دنبال بررسی و طبقه‌بندی فلسفی و معرفت‌شناختی نظریه‌های یادگیری غالب و همچنین نظریه‌های نوظهور و کمترشناخته شده است. نظریه‌های علمی از جمله نظریه‌های یادگیری، همواره توسط رویکردهای بنیادی‌تری از جمله رویکردهای فلسفی و معرفت‌شناسی، و در کلان‌ترین سطح، توسط پارادایم‌های علمی...

[ 3 ] - سواد رسانه‌ای: برنامه درسی مغفول در آموزش عالی

مقدمه: سواد رسانه­ای، توانایی دسترسی و استفاده، تحلیل، تولید و ارتباط با پیام‌های رسانه­ای در اشکال متنوع و همچنین برخورداری از تفکر انتقادی در قبال محتوای رسانه‌هاست. سواد رسانه‌ای در برنامه درسی رسمی بسیاری از کشورها گنجانده شده است؛ در حالی‏که در نظام آموزشی کشور، جزء برنامه‌های درسی مغفول محسوب می‌شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد رسانه‌ای دانشجویان در دانشگاه بجنورد به انجام رسیده اس...

[ 4 ] - بررسی میزان افسردگی و اضطراب جانبازان و رابطه آن با فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی

اهداف: جانبازان به‌واسطه شرایط خاص، ممکن است بیش از دیگران در معرض ابتلا به اختلالات روانی ازجمله افسردگی و اضطراب باشند. به نظر می‌رسد فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی جانبازان می‌تواند آن‌ها را به عضویت شبکه‌های اجتماعی درآورد. این عضویت می‌تواند به جلب حمایت‌های اجتماعی بیشتر و همچنین افزایش یا کاهش افسردگی، فشارهای روانی و اضطراب منجر شود. فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌تواند علاوه بر تقویت حس اعتماد...

[ 5 ] - اقتدار معلم، اضطراب، افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، معلم (مربی) را تحت عنوان اسوه امین و بصیر توصیف کرده است. ازجمله ویژگی‌های کلیدی معلم، برخورداری او از انواع مطلوب اقتدار و پرهیز از انواع نامطلوب آن است. معمولاً از دودسته کلی اقتدار حقوقی-محتوایی و صوری-وجودی به ترتیب به‌عنوان مطلوب و نامطلوب نام‌برده می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین انواع اقتدار معلم و اضطراب، افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پرداخته اس...

[ 6 ] - بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان

زمینه:درمرور دیدگاه‏های موجود سلامت روان نگاهی یکپارچه برای ارتباط دادن مفاهیم خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن به سلامت روان دیده نمی‏شود. هدف: این پژوهش به منظور تعیین روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان تحت یک مدل یکپارچه انجام شد.روش پژوهش:طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و تحلیل داده‏ها با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره و لیزرل انجام گردید. نمونه شامل 120 دانشجوی د...

[ 7 ] - یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی

امروزه حدود یک هفتم مردم دنیا به زبان انگلیسی سخن می‌گویند و شمار زیادی آن را به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی می‌آموزند. این زبان امروزه به عنوان یک زبان بین المللی، از لحاظ علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از این‏رو بسیاری از نظام‌های آموزش رسمی، آموزش این زبان را در برنامه درسی خود گنجانده‌اند. در نظام رسمی آموزش ایران، آموزش زبان انگلیسی از سال اول راهنمایی آغاز ...

[ 8 ] - ارتباط‌گرایی: در رقابت یا همسویی با دیگر نظریه‌های یادگیری؟

چند‏ دهه اخیر شاهد رخدادهای‏مهمی در زمینه دانش و فناوری بوده‏است؛ علاوه بر این نقد جهان منظم نیوتونی و ترسیم پدیده‌های جهان بر اساس پارادایم معرفت‌شناختی پیچیدگی، در‏حال پی‌گیری است. این رخدادها حوزه تعلیم و تربیت را با چالش‌ها و مطالبات جدیدی روبرو‏کرده است. در راستای پاسخ به شرایط جدید الگوها و نظریه‌های گوناگونی توسعه یافته‌اند. هدف این مقاله بررسی و تحلیل یکی از نظریه‌های جدید یادگیری تحت ع...

[ 9 ] - Social networks and value system of students

Purpose: Technologies in general and media in particular influence their audience through their form and content. There are many studies about the role and effect of classic media on values change; however, few studies have explored new emergent media such as social networks. The aim of this descriptive-survey research is to investigate how time spent on social network and social network addict...

[ 10 ] - تأثیر آموزش‌های مجازی ضمن خدمت بر میزان استفاده از تجهیزات هوشمند و کیفیت فرایند یاددهی-یادگیری در بین معلمان دوره ابتدایی

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش‌های مجازی بر توانمندسازی معلمان در زمینه استفاده از تجهیزات هوشمند در دوره ابتدایی است. در این پژوهش از روش ترکیبی استفاده شده است. در بخش کیفی با 14 نفر از معلمان دوره ابتدایی، کارشناسان و مدیران مصاحبه شد. در بخش کمّی با استفاده از یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها، پرسش‌نامه‌ای با 22 گویه تدوین شد. روایی این پرسشنامه به تایید متخصصان رسید و ضریب پایایی بخش‌های م...

[ 11 ] - بررسی اثربخشی تبلیغات شهری در ترویج فرهنگ شهادت در ارتباط با نظام ارزشی دانشجویان(مطالعة موردی: دانشگاه بجنورد)

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی تبلیغات شهری در ترویج فرهنگ شهادت در ارتباط با نظام ارزشی جوانان بود. برای عملیاتی کردن این هدف، ارتباط بین میزان توجه به تابلوهای تصاویر شهدا از یک سو و نظام ارزشی دانشجویان از سوی دیگر، مطاله شده است. روش:...