حمید درودی

مربی مشاوره و علوم تربیتی دانشگاه بجنورد

[ 1 ] - اقتدار معلم، اضطراب، افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، معلم (مربی) را تحت عنوان اسوه امین و بصیر توصیف کرده است. ازجمله ویژگی‌های کلیدی معلم، برخورداری او از انواع مطلوب اقتدار و پرهیز از انواع نامطلوب آن است. معمولاً از دودسته کلی اقتدار حقوقی-محتوایی و صوری-وجودی به ترتیب به‌عنوان مطلوب و نامطلوب نام‌برده می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین انواع اقتدار معلم و اضطراب، افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پرداخته اس...

[ 2 ] - پیش بینی رشد شغلی بر اساس سبکهای هویت در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد

در مفهوم رشد شغلی رهنمودهای مهمی برای انتخاب شغل و اشتغال، که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رشد هویت است، وجود دارد. هدف این پژوهش پیش‌بینی رشد شغلی بر اساس سبکهای هویت (مدل برزونسکی) در دانشجویان مراکز آموزش‌عالی شهر بجنورد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان مراکز آموزش‌عالی شهر بجنورد در سال تحصیلی 91-1390 بودند. نمونه پژوهش شامل 500 نفر دانشجو (217 نفر زن ...

[ 3 ] - Hope–Oriented Mental Rehabilitation and Enhancement of Marital Satisfaction among Couples with Addicted Husband

Objectives: The purpose of the present study was to study the effects of hope-oriented group-couple- therapy on the increase of marital satisfaction among wives with addicted husbands. Methods: The design of study was quasi-experimental with pre-test, post-test and a control group. Population of the study included all wives with addicted husbands who volunteered to participate in the hope-or...