گل پیچ, زینب

عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد

[ 1 ] - پیش بینی رشد شغلی بر اساس سبکهای هویت در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد

در مفهوم رشد شغلی رهنمودهای مهمی برای انتخاب شغل و اشتغال، که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رشد هویت است، وجود دارد. هدف این پژوهش پیش‌بینی رشد شغلی بر اساس سبکهای هویت (مدل برزونسکی) در دانشجویان مراکز آموزش‌عالی شهر بجنورد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان مراکز آموزش‌عالی شهر بجنورد در سال تحصیلی 91-1390 بودند. نمونه پژوهش شامل 500 نفر دانشجو (217 نفر زن ...

[ 2 ] - A Study of the Relationships between Family Functioning and Psychological Hardiness among Parents with Exceptional Children and Normal Children

Objectives: The objective behind this study was investigating the relationships between family functioning and psychological hardiness in parents of exceptional children versus parents of normal children. Methods: The study was causal-comparative. Population included all parents of normal and exceptional students in Bojnurd City studying in ordinary and exceptional schools in the academic ye...