علی اکبر سلیمانیان

استادیار دانشگاه بجنورد

[ 1 ] - اثر بخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر افزایش صمیمت زناشویی زوج‌ها

چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله ی آموزشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) در افزایش صمیمیت زناشویی است. روش: روش پژوهش در مطالعه حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون  با گروه کنترل است به این منظور از بین زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره دولتی و خصوصی شهر بجنورد 24 زوج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. سپس از هر دو گروه پیش آزمون به...

[ 2 ] - بررسی اثربخشی آموزش گروهی امیدمحور بر ارتقای کیفیت زندگی سالمندان

Objectives: The rapid growth of the population, especially in developing countries, has led to adulthood phenomenon, which poses as one of the challenges of the public health. Therefore, it is necessary to pay close attention to this age group. This age group mostly suffers from  psychological and physical problems. Psychologists have devised a variety of measures for tackling with these p...

[ 3 ] - اثربخشی روش تفصیل دورنماهای مثبت (EPOS) مبتنی بر کاهش تعارض اهداف بر رضایت از زندگی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش تفصیل دورنماهای مثبت (EPOS) بر کاهش تعارض بین اهداف و افزایش رضایت از زندگی بر روی دانشجویان انجام شده است. در یک پژوهش نیمه آزمایشی 44 نفر از دانشجویان داوطلب به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (21 نفر) و کنترل (23 نفر) گمارش شدند. آزمودنی­های گروه آزمایش تحت هفت جلسه 90 دقیقه­ای مداخله گروهی با روش تفصیل دورنماهای مثبت قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله خاصی ...

[ 4 ] - Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Self-Concept of Visually Impaired Adolescents

Objectives: The present study has been conducted to determine the effectiveness of cognitivebehavioral group-therapy on the development of visually impaired adolescents’ self-concept. Methods: This study is a semi-experimental pre-test and post-test model. The study population consisted of visually impaired male students of the primary and secondary high school at the Omid...

[ 5 ] - اثربخشی شیوه درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر درمان PTSD ناشی از خیانت همسر

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شیوه درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR)   بر درمان  PTSD  ناشی از خیانت همسر به انجام رسیده است . در این پژوهش به دلیل دسترسی نداشتن به کل جامعه از روش نمونه منفردونمونه در دسترس استفاده شد ودرمان  emdr درهشت مرحله بر روی دو خانم  با مشکل خیانت همسرم انجام شد درمان،پنج جلسه 45 دقیقه ای به طول انجامیدوآزمودنیها درسه مرحله خط پایه، مداخله، و ...

[ 6 ] - تأثیر مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر سازگاری زناشویی

زمینه و هدف: سازگاری زناشویی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده است. مطابق با رویکردهای ارتباطی، وجود و آموزش مهار­ت‌های ارتباطی نقش بسزایی در افزایش سازگاری زناشویی و کاهش مشکلات روابط صمیمانه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه(PAIRS) بر افزایش سازگاری زناشویی بود.   روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح آن از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون ...

[ 7 ] - نقش جو عاطفی خانواده در گرایش به مصرف مواد: بررسی نقش میانجی عاطفه منفی

Objective: The purpose of this study was to investigate the role of emotional family atmosphere in drug use tendency based on the mediating role of negative affect. Method: A correlational research method was used for the conduct of this study by using structural equation modeling. The statistical population of the research included students of Farhangian Shahid Beheshti Campus of Mashhad in th...

[ 8 ] - پیش بینی رشد شغلی بر اساس سبکهای هویت در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد

در مفهوم رشد شغلی رهنمودهای مهمی برای انتخاب شغل و اشتغال، که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رشد هویت است، وجود دارد. هدف این پژوهش پیش‌بینی رشد شغلی بر اساس سبکهای هویت (مدل برزونسکی) در دانشجویان مراکز آموزش‌عالی شهر بجنورد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان مراکز آموزش‌عالی شهر بجنورد در سال تحصیلی 91-1390 بودند. نمونه پژوهش شامل 500 نفر دانشجو (217 نفر زن ...

[ 9 ] - نقش تحمل نوبتکاری و استرس شغلی به عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی آتش‌نشانان شهر مشهد

Introduction: Marital satisfaction is one of the most important indicators of life satisfaction, which affects on mental health and the level of life satisfaction of couples. Therefore identify factors affecting marital satisfaction is necessary. The aim of present study is investigating the role of shift work tolerance and job stress as predictions of marital satisfaction. Method: In this des...

[ 10 ] - The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Improvement of Quality of life in Patients with Multiple Sclerosis

Background and Objective: Multiple Sclerosis (MS) is a chronic disease of the central nervous system, which its physical symptoms and psychological consequences lead to a decrease in the quality of life in the affected population. The purpose of this study was to investigate the effect of acceptance and commitment therapy (ACT) on improving the quality of life of patients with Multiple Sclerosi...

[ 11 ] - The Direct and Indirect Effects of Gratitude and Optimism on the Marital Satisfaction

Objective: The major focus of present literature on marital satisfaction is about the processes that weaken it in couples. In contrast, positive factors that may contribute to the prosperity of couples’ relationships are less widely considered. Gratitude is one of the factors that its role and in particular, the pathways that associate it to marital satisfaction are not studied. The current stu...

[ 12 ] - The role of attachment style in the tendency to substance abuse: Investigating the mediating role of Sense of coherence

The purpose of this research was to investigate the role of attachment style in substance abuse tendency toward mediating role of Sense of coherence. The method of the research was correlation with the method of structural equation modeling. The research community included students of Farhangian University of Shahid Beheshti Campus of Mashhad in the academic year 1397-1396. 400 students (311 ma...

[ 13 ] - The role of personal and occupational factors in Social welfare in teachers on the brink of retirement

Social well-being affected by personal and occupational contexts' changes. The purpose of this study was to compare social well-being in male and female teachers at the threshold of retirement according to some demographic characteristics. In causal-comparative research, a total of 138 (59 female and 79 male) teachers from North Khorasan province who had a work experience of 26 years old were s...

[ 14 ] - The Effectiveness of “Forgiveness-Based Group Counseling” on Post-divorce Women's Adjustment

Introduction: Divorce can put people›s mental health at risk and adjustment can help. The aim of study was to determine the effectiveness of «Forgiveness-Based Group Counseling» on post-divorce women›s adjustment. Methods: The research method was quasi-experimental and its design was pretest-posttest with control group. The study population was all divorced women referring to crisis interventi...

[ 15 ] - مدل ساختاری روابط بین قدردانی، کیفیت ارتباط زناشویی و رضایت زناشویی در معلمان شهر سبزوار

زمینه و هدف: تمرکز غالب پیشینه پژوهشی درباره ازدواج، بر روی فرایندهایی است که آن را تضعبف کرده و متجر به آشفتگی در رابطه می شوند. در مقابل، به عوامل مثبتی که به غنی سازی روابط کمک می کنند کمتر توجه شده است. قدردانی یکی از این عوامل مثبت است که نقش آن و به ویژه مکانیسم هایی که آن را به رضایت زناشویی پیوند می دهند، مورد بررسی واقع نشده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل ساختاری روابط بین قدردانی،...

[ 16 ] - پیش بینی خشونت خانگی بر اساس عملکرد خانواده و سطح تمایزیافتگی خود با نقش واسطه ای ناگویی هیجانی در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بجنورد

چکیده هدف: این پژوهش جهت پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان بر اساس سطح تمایز یافتگی خود و عملکرد خانواده با واسطه گری ناگویی هیجانی در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهری ،شهر بجنورد انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی با روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد و جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر ی در تیر 98 تا آبان 1398 که تعداد آن ها 1335 نفربوده ...