علی محمدزاده ابراهیمی

استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

[ 1 ] - نقش سرمایۀ روان‌شناختی و معنویت در کار در پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی

امروزه سازمان‌ها به‌منظور رقابت در صحنۀ جهانی در تلاشند کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفۀ تعیین‌شدۀ خود عمل کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اصلی و تعاملی سرمایۀ روان‌‌شناختی و معنویت در کار با رفتار شهروندی سازمانی است‌‌. نمونۀ پژوهش شامل 203 نفر از کارکنان شاغل در یک شرکت صنعتی بودند که با استفاده از روش نمونه‌‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای به‌منزلۀ نمونه انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسش‌نامه‌‌های ر...

[ 2 ] - شناسایی عوامل موثر بر نارضایتی شغلی معلمان ابتدایی شهر بجنورد (مطالعه تحلیل عاملی)

Background and aims: Feel job satisfaction is the most basic components of mental health and an important factor in career success. The aim of this study was identify of effective factors on job dissatisfaction of primary school teachers of Bojnord city. Methods: In this descriptive – correlation study, the population were all primary school teachers that who were working in 2015 (N= 6...

[ 3 ] - نقش میانجی گری انگیزش ایمنی در رابطه بین روش های مدیریت ایمنی و رفتارهای ناایمن

Abstract: Background and aims: The present study tests a model of the relationship between safety management practices with unsafe behaviors and with of mediation of safety motivation. Methods: Research design was correlation through structural equation modeling (SEM) and the sample consisted of 265 employees of an industrial company who were selected by stratified random sampling method....

[ 4 ] - خودکارآمدی ایمنی و خودتنظیمی پیش بین‌های حوادث شغلی کارکنان یک شرکت صنعتی

Abstract Introduction: Accidents third cause of death in the world and is the second cause of death in our country. Identify the factors influencing occupational accidents in the prevention of these accidents are useful. One of these factors is cognitive variables. So the aim of the present study examines relationships between self-efficacy and self-regulation with occupational accidents in an ...

[ 5 ] - طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان

هدف از انجام پژوهش حاضر،طراحیو آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی بود. الگوی پیشنهادیمتشکل از 5 متغیر بود که دو متغیر دیگرپیروی و خودپیروی به عنوان متغیرهای پیشایند،علائم افسردگی متغیر پیامد و ادراک از رویدادهای فشارزای بین فردی و ادراک از رویدادهایفشارزای پیشرفت به عنوان دو متغیر میانجی پژوهش حاضر بودند. جامعه آماری را کلیه دانشجو...

[ 6 ] - Personality traits as predictors of occupational accident rates among workers of Khorasan Petrochemical Company, Iran

  Background: Approximately, 90% of workplace accidents are due to human errors. The study of the relationship between individual differences and accidents and injuries are beneficial in the prevention of these accidents. The aim of the present study was to examine the relationship between extraversion, agreeableness, conscientiousness, and neuroticism and occupational accident rates in th...

[ 7 ] - نقش میانجی‌گری کیفیت خواب در رابطه بین حجم‌کاری و سلامت جسمانی و روانی در بین پرستاران

Introduction: Nurses as the most important part of human resources in the health service system are often faced with problems associated with shift work. The present study aimed to examine a mediating role of sleep quality in the relationship between workload and physical and mental health among nurses. Methods: This cross-sectional study was conducted on 236 nurses working in three educationa...

[ 8 ] - تأثیر مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر سازگاری زناشویی

زمینه و هدف: سازگاری زناشویی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده است. مطابق با رویکردهای ارتباطی، وجود و آموزش مهار­ت‌های ارتباطی نقش بسزایی در افزایش سازگاری زناشویی و کاهش مشکلات روابط صمیمانه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه(PAIRS) بر افزایش سازگاری زناشویی بود.   روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح آن از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون ...

[ 9 ] - اثربخشی روان درمانی امیدمحور بر انگیزشِ درمان افراد وابسته به مواد مخدر

Objective: This study aimed to investigate the effectiveness of hope-oriented psychotherapy in motivation for treatment among drug dependent individuals. Method: A quasi-experimental research design along with pretest-posttest and control group was employed in this study. All drug dependent individuals who had referred to addiction rehabilitation centers and clinics of districts 9, 10, and 11 i...

[ 10 ] - اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر بهبود کیفیت خواب دانشجویان

Background and Aim: Sleep quality has a fundamental and important role in determining the physical and psychological health of humans. Sleep disorders are widespread and have very damaging effects on the individual and social aspects of human life. This research was aimed to evaluate the effectiveness of hypnotherapy on sleep quality improvement. Materials and methods: The method research wa...

[ 11 ] - رابطه بین تمایزیافتگی خود با آمادگی به اعتیاد بر اساس نظام خانوادگی بووِن

مقدمه: عوامل و زمینه‌های بسیاری در شکل‌گیری اعتیاد وجود دارند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نظام خانواده می‌باشد. اعتیاد به مواد مخدر اغلب دامن‌گیر افرادی می‌شود که از آمادگی برای ابتلا برخوردارند. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تمایزیافتگی خود و مؤلفه‌های آن با آمادگی به اعتیاد دانشجویان دانشگاه بجنورد می‌باشد. مواد و روش‌ها: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بجنورد در نیمسال دوم ...

[ 12 ] - The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Improvement of Quality of life in Patients with Multiple Sclerosis

Background and Objective: Multiple Sclerosis (MS) is a chronic disease of the central nervous system, which its physical symptoms and psychological consequences lead to a decrease in the quality of life in the affected population. The purpose of this study was to investigate the effect of acceptance and commitment therapy (ACT) on improving the quality of life of patients with Multiple Sclerosi...

[ 13 ] - The Direct and Indirect Effects of Gratitude and Optimism on the Marital Satisfaction

Objective: The major focus of present literature on marital satisfaction is about the processes that weaken it in couples. In contrast, positive factors that may contribute to the prosperity of couples’ relationships are less widely considered. Gratitude is one of the factors that its role and in particular, the pathways that associate it to marital satisfaction are not studied. The current stu...

[ 14 ] - Effect of Gratitude on Mental Health with Mediating Role of Positive and Negative Affect

Aims: Gratitude is one of the new constructs of the positive psychological approach. Based on the researches, gratitude has an effective role in mental health and the other positive psychological functions. The aim of this study was to investigate the effect of gratitude on mental health with the mediating role of positive and negative affect. Instruments & Methods: The present research is a d...

[ 15 ] - Effect of hope therapy on general self-efficacy among substance abusers

The variety and prevalence of substance abuse are growing and its consequences on physical and psychological health, as well as, on global social and economic concerns are heavy. General self-efficacy is a critical factor underlying substance abuse and its successful treatment. The present study was aimed to investigate the effect of hope therapy on general self-efficacy among substance abusers...

[ 16 ] - The Effectiveness of “Forgiveness-Based Group Counseling” on Post-divorce Women's Adjustment

Introduction: Divorce can put people›s mental health at risk and adjustment can help. The aim of study was to determine the effectiveness of «Forgiveness-Based Group Counseling» on post-divorce women›s adjustment. Methods: The research method was quasi-experimental and its design was pretest-posttest with control group. The study population was all divorced women referring to crisis interventi...

[ 17 ] - مدل ساختاری روابط بین قدردانی، کیفیت ارتباط زناشویی و رضایت زناشویی در معلمان شهر سبزوار

زمینه و هدف: تمرکز غالب پیشینه پژوهشی درباره ازدواج، بر روی فرایندهایی است که آن را تضعبف کرده و متجر به آشفتگی در رابطه می شوند. در مقابل، به عوامل مثبتی که به غنی سازی روابط کمک می کنند کمتر توجه شده است. قدردانی یکی از این عوامل مثبت است که نقش آن و به ویژه مکانیسم هایی که آن را به رضایت زناشویی پیوند می دهند، مورد بررسی واقع نشده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل ساختاری روابط بین قدردانی،...