طیبه رحیمی‌پردنجانی

استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

[ 1 ] - بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایت جنسی زنان

اهداف بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 80درصد اختلاف‌های زناشویی به‌دلیل نارضایتی جنسی روی می‌دهد. شناسایی عوامل پیش‌بینی‌کننده رضایت جنسی، به‌ویژه در زنان، در پیشگیری از این مسائل مفید است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی پنج عامل بزرگ با رضایت جنسی زنان متأهل ساکن شهر مشهد انجام شد. مواد و روش ها مطالعه حاضر، مطالعه‌ای توصیفی از نوع هم‌بستگی بود و جامعه آماری آن را تمامی زنان متأه...

[ 2 ] - نقش سرمایۀ روان‌شناختی و معنویت در کار در پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی

امروزه سازمان‌ها به‌منظور رقابت در صحنۀ جهانی در تلاشند کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفۀ تعیین‌شدۀ خود عمل کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اصلی و تعاملی سرمایۀ روان‌‌شناختی و معنویت در کار با رفتار شهروندی سازمانی است‌‌. نمونۀ پژوهش شامل 203 نفر از کارکنان شاغل در یک شرکت صنعتی بودند که با استفاده از روش نمونه‌‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای به‌منزلۀ نمونه انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسش‌نامه‌‌های ر...

[ 3 ] - شناسایی عوامل موثر بر نارضایتی شغلی معلمان ابتدایی شهر بجنورد (مطالعه تحلیل عاملی)

Background and aims: Feel job satisfaction is the most basic components of mental health and an important factor in career success. The aim of this study was identify of effective factors on job dissatisfaction of primary school teachers of Bojnord city. Methods: In this descriptive – correlation study, the population were all primary school teachers that who were working in 2015 (N= 6...

[ 4 ] - نقش میانجی گری انگیزش ایمنی در رابطه بین روش های مدیریت ایمنی و رفتارهای ناایمن

Abstract: Background and aims: The present study tests a model of the relationship between safety management practices with unsafe behaviors and with of mediation of safety motivation. Methods: Research design was correlation through structural equation modeling (SEM) and the sample consisted of 265 employees of an industrial company who were selected by stratified random sampling method....

[ 5 ] - پیش بینی تحمل نوبت کاری از طریق بامدادگرایی، ثبات الگوهای خواب و پنج عامل بزرگ شخصیتی

  Background and Aim : The aim of the present study was to examine the personality variables of morning-type, rigidity, neuroticism , extroversion, openness, agreeableness and conscientiousness as predictors of shift work tolerance in an industrial company in Ahvaz.   Methods: The sample consisted of 245 shift workers which were selected by the use of stratified random sampling. At first the pa...

[ 6 ] - خودکارآمدی ایمنی و خودتنظیمی پیش بین‌های حوادث شغلی کارکنان یک شرکت صنعتی

Abstract Introduction: Accidents third cause of death in the world and is the second cause of death in our country. Identify the factors influencing occupational accidents in the prevention of these accidents are useful. One of these factors is cognitive variables. So the aim of the present study examines relationships between self-efficacy and self-regulation with occupational accidents in an ...

[ 7 ] - بررسی رابطه جو ایمنی و ابعاد آن با رفتارهای ایمن در صنعت پتروشیمی

Background: approximately 90 percent of workplace accidents are due to unsafe behaviors and human errors. Identification of the factors influencing unsafe behaviors in the prevention of these accidents is useful. The aim of the present study was to assess the relationship between dimensions of safety climate and safe behaviors in a petrochemical industry. Methods: In this descriptive – correla...

[ 8 ] - نقش دانش، مهارت و توانایی در پیش بینی رفتارهای ناایمن در کارکنان یک شرکت صنعتی

اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساده و چندگانه دانش ایمنی، مهارت ایمنی و توانایی ایمنی با رفتارهای ناایمن در یک شرکت صنعتی می باشد. روش ها: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، جامعه آماری همه کارکنان بخش های عملیاتی شاغل در یک شرکت صنعتی می‌باشند (1160=N). تعداد 265 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه رف...

[ 9 ] - پیش بینی خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی و گوارشی از طریق کیفیت خواب و خستگی مزمن در نوبت‌کاران

Background: Current research have shown that among psychological factors, sleep quality and chronic fatigue plays a role in the prevention and treatment of cardiovascular and gastrointestinal diseases. The purpose of this study was to predict the risk of cardiovascular and gastrointestinal disease through sleep quality and chronic fatigue in shiftworkers. Methods: 195 shift workers of an ind...

[ 10 ] - طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم خودتنظیمی در محیط کار

چکیده پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای خودتنظیمی در محیط کار است. در این پژوهش، جو ایمنی و وجدانی بودن به عنوان پیشایند و عملکرد ایمن و رضایت شغلی به عنوان پیامد در نظر گرفته شدند. طرح پژوهش همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری بود و نمونه پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. شرکت ک...

[ 11 ] - Personality traits as predictors of occupational accident rates among workers of Khorasan Petrochemical Company, Iran

  Background: Approximately, 90% of workplace accidents are due to human errors. The study of the relationship between individual differences and accidents and injuries are beneficial in the prevention of these accidents. The aim of the present study was to examine the relationship between extraversion, agreeableness, conscientiousness, and neuroticism and occupational accident rates in th...

[ 12 ] - نقش میانجی انگیزش درونی در رابطه‌ی بین اخلاق کار اسلامی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی

The present study tests a model of the relationship between Islamic work ethics and job satisfaction and organizational commitment with mediation of intrinsic motivation. Research design was correlation through structural equation modeling (SEM) and the sample consisted of 203 employees of Sabzevar University of Medical Sciences selected by census sampling method. Participants in this study com...

[ 13 ] - اثربخشی روان درمانی امیدمحور بر انگیزشِ درمان افراد وابسته به مواد مخدر

Objective: This study aimed to investigate the effectiveness of hope-oriented psychotherapy in motivation for treatment among drug dependent individuals. Method: A quasi-experimental research design along with pretest-posttest and control group was employed in this study. All drug dependent individuals who had referred to addiction rehabilitation centers and clinics of districts 9, 10, and 11 i...

[ 14 ] - بررسی رابطۀ بین تعارض کار- خانواده و سازگاری زناشویی در پرستاران زن متأهل: نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی

اهداف: سازگاری زناشویی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر بقاء و دوام خانواده می­باشد. بنابراین شناسایی عوامل مرتبط با آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی حمایت اجتماعی در رابطۀ بین تعارض کار- خانواده و سازگاری زناشویی پرستاران زن متأهل بود. روش پژوهش: در این پژوهشِ توصیفی-همبستگی، جامعۀ آماری کلیه پرستاران زن متأهل شاغل در بیمارستان­های آموزشی شهر بجنورد بودند (34...

[ 15 ] - اثر تعهد مدیریت به ایمنی و وظیفه شناسی کارکنان بر عملکرد ناامن: نقش میانجی گری خودکارآمدی ایمنی

Introduction: The present study aimed to test a model of the relationship between management commitment to safety and consciousness with unsafe performance,considering the mediating role of safety self-efficacy.  .Material and Method: Research design was the correlation throughStructural Equation Modeling (SEM) and the sampleconsisted of 265 employees of an industrialcompany who were selected b...

[ 16 ] - بررسی متغیرهای شخصیتی، شناختی و سازمانی به عنوان پیش بین های رفتارهای ناایمن کارکنان صف یک شرکت صنعتی

Introduction: previous studies have shown approximately 90% of accidents in the workplace are due to unsafe behavior and human errors. Identifying predictors of unsafe behaviors would be unsafe in accidents prevention. The purpose of this study was to investigate personality characteristics, cognitive and organizational variables of line workers in an industrial company in bojnurd. .Material ...

[ 17 ] - اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر بهبود کیفیت خواب دانشجویان

Background and Aim: Sleep quality has a fundamental and important role in determining the physical and psychological health of humans. Sleep disorders are widespread and have very damaging effects on the individual and social aspects of human life. This research was aimed to evaluate the effectiveness of hypnotherapy on sleep quality improvement. Materials and methods: The method research wa...

[ 18 ] - بررسی رابطه بین توانمندسازی ساختاری و روان‌شناختی با رضایت شغلی پرستاران

Background & Aim: Job satisfaction is of the most fundamental components of mental health in every profession and one of the most important factors in career success. Therefore, identifying factors affecting job satisfaction is necessary. One of these factors is employee empowerment. This study aimed to determine the relationship between structural and psychological empowerment and job satisfac...

[ 19 ] - رابطه بین تمایزیافتگی خود با آمادگی به اعتیاد بر اساس نظام خانوادگی بووِن

مقدمه: عوامل و زمینه‌های بسیاری در شکل‌گیری اعتیاد وجود دارند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نظام خانواده می‌باشد. اعتیاد به مواد مخدر اغلب دامن‌گیر افرادی می‌شود که از آمادگی برای ابتلا برخوردارند. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تمایزیافتگی خود و مؤلفه‌های آن با آمادگی به اعتیاد دانشجویان دانشگاه بجنورد می‌باشد. مواد و روش‌ها: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بجنورد در نیمسال دوم ...

[ 20 ] - نقش تحمل نوبتکاری و استرس شغلی به عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی آتش‌نشانان شهر مشهد

Introduction: Marital satisfaction is one of the most important indicators of life satisfaction, which affects on mental health and the level of life satisfaction of couples. Therefore identify factors affecting marital satisfaction is necessary. The aim of present study is investigating the role of shift work tolerance and job stress as predictions of marital satisfaction. Method: In this des...

[ 21 ] - Effect of Gratitude on Mental Health with Mediating Role of Positive and Negative Affect

Aims: Gratitude is one of the new constructs of the positive psychological approach. Based on the researches, gratitude has an effective role in mental health and the other positive psychological functions. The aim of this study was to investigate the effect of gratitude on mental health with the mediating role of positive and negative affect. Instruments & Methods: The present research is a d...

[ 22 ] - Effect of hope therapy on general self-efficacy among substance abusers

The variety and prevalence of substance abuse are growing and its consequences on physical and psychological health, as well as, on global social and economic concerns are heavy. General self-efficacy is a critical factor underlying substance abuse and its successful treatment. The present study was aimed to investigate the effect of hope therapy on general self-efficacy among substance abusers...

[ 23 ] - اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر خودکارآمدی مسیر شغلی

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی واقعیت‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر افزایش خودکارآمدی مسیر شغلی (اطمینان به مهارت‌ها) دانشجویان بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه بجنورد بود. نمونه پژوهش 30 نفر از دانشجویان بودند که به‌طور هدفمند انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ...

[ 24 ] - Employability in Construction Career Counseling Using Life Design Paradigm

Changes in the current world of work require the use of new personalization capabilities such as employability. A dynamic approach is required to encourage people to creatively think and redesign needs, interests and life experiences. The aim of the present study was the effectiveness of group career counseling based on life design on employability. The research method was semi-experimental, an...