احمد حیدرنیا

استادیار دانشگاه بجنورد

[ 1 ] - اثر بخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر افزایش صمیمت زناشویی زوج‌ها

چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله ی آموزشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) در افزایش صمیمیت زناشویی است. روش: روش پژوهش در مطالعه حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون  با گروه کنترل است به این منظور از بین زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره دولتی و خصوصی شهر بجنورد 24 زوج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. سپس از هر دو گروه پیش آزمون به...

[ 2 ] - کیفیت رابطه ولی ـ فرزندی نوجوانان دچار اعتیاد و نوجوانان عادی

طرح مسأله: در پژوهش‌ها از زوایای مختلف به تاثیرات خانواده بر اعتیاد فرزندان پرداخته شده است. تحقیق کنونی به بررسی کیفیت رابطه ولی ـ فرزندی در نوجوانان دچار اعتیاد و مقایسه آن با نوجوانان عادی پرداخته است. روش تحقیق: جامعه آماری این پژوهش نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران می‌باشند که از بین آن‌ها 30 نوجوان انتخاب و پس از جلب رضایت آن‌ها، پرسش‌نامه‌ها جهت تکمیل در اختیار آن‌ها ق...

[ 3 ] - سلامت روان و عزت نفس دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی در خانواده‌های عادی, تحت حضانت پدر و تحت حضانت مادر

طرح بحث: طلاق به‌‌عنوان پدیده‌ای که به گسست خانواده می‌انجامد، بر جنبه‌های مختلف زندگی کودکان و نوجوانان تاثیر می‌گذارد. در پژوهش‌ها از زوایای مختلف، به تاثیرات طلاق بر کودکان و نوجوانان پرداخته شده است. تحقیق کنونی به بررسی سلامت روان و عزت نفس کودکان خانواده‌های عادی، کودکان تحت حضانت پدر و کودکان تحت حضانت مادر پرداخته است. روش تحقیق: جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرس...

[ 4 ] - پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس صمیمیت زناشویی و بخشودگی

Family is the most important element in a society and its stability requires couples commitment. Also, commitment due to the fact that has relationship with better communication, being happier and more constructive behaviors during problems, is regarded as a very important concept in marital relationship. Hence, examining factors which contribute to marital commitment become important. Current ...

[ 5 ] - بررسی تأثیر آموزش مدل طرح‌واره‌ محور بر کاهش فرسودگی شغلی

Background and aims: One of the most leading occupational problems usually seen as response to occupational-organizational stresses among employees is occupational burnout which suggests decrease in person compatibility power with factors disturbing work environment. In a general, burnout is one of the factor establishing conflict, change or resigning job. Current research aimed at examining th...

[ 6 ] - بررسی اثربخشی آموزش گروهی امیدمحور بر ارتقای کیفیت زندگی سالمندان

Objectives: The rapid growth of the population, especially in developing countries, has led to adulthood phenomenon, which poses as one of the challenges of the public health. Therefore, it is necessary to pay close attention to this age group. This age group mostly suffers from  psychological and physical problems. Psychologists have devised a variety of measures for tackling with these p...

[ 7 ] - مقایسه‌ی شاخص‌های ترسیمی آزمون ترسیم خانواده‌ی جنبشی در کودکان عادی و طلاق

مقدمه: روش‌های فرافکن و از جمله آن‌ها آزمون‌های ترسیمی توجه بسیاری از روان‌شناسان و درمانگران را برای شناسایی اختلالات روانی کودکان به خود جلب کرده‌اند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه‌ی شاخص‌های ترسیمی آزمون ترسیم خانواده‌ی جنبشی در کودکان عادی و طلاق انجام شد.روش‌کار: حجم نمونه‌ی این پژوهش توصیفی علی-مقایسه‌ای شامل 60 دانش‌آموز پسر (30 فرزند طلاق و 30 فرزند عادی) در شهر بجنورد در فروردین و اردیبهش...

[ 9 ] - کیفیت رابطه ولی ـ فرزندی نوجوانان دچار اعتیاد و نوجوانان عادی

طرح مسأله: در پژوهش‌ها از زوایای مختلف به تاثیرات خانواده بر اعتیاد فرزندان پرداخته شده است. تحقیق کنونی به بررسی کیفیت رابطه ولی ـ فرزندی در نوجوانان دچار اعتیاد و مقایسه آن با نوجوانان عادی پرداخته است. روش تحقیق: جامعه آماری این پژوهش نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران می‌باشند که از بین آن‌ها 30 نوجوان انتخاب و پس از جلب رضایت آن‌ها، پرسش‌نامه‌ها جهت تکمیل در اختیار آن‌ها ق...

[ 10 ] - سلامت روان و عزت نفس دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی در خانواده‌های عادی, تحت حضانت پدر و تحت حضانت مادر

طرح بحث: طلاق به‌‌عنوان پدیده‌ای که به گسست خانواده می‌انجامد، بر جنبه‌های مختلف زندگی کودکان و نوجوانان تاثیر می‌گذارد. در پژوهش‌ها از زوایای مختلف، به تاثیرات طلاق بر کودکان و نوجوانان پرداخته شده است. تحقیق کنونی به بررسی سلامت روان و عزت نفس کودکان خانواده‌های عادی، کودکان تحت حضانت پدر و کودکان تحت حضانت مادر پرداخته است. روش تحقیق: جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرس...

[ 11 ] - بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی بر کاهش هویت شغلی مغشوش

هویت شغلی مغشوش یکی از آسیب‌های مربوط به هویت است که مانع از ادامه موفقیت‌آمیز مسیر شغلی و عاملی برای هدر رفت استعدادها و ظرفیت‌های فرد جهت انتخاب‌های درست و تصمیم‌گیری‌های مناسب می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی بر کاهش هویت شغلی مغشوش دانش‌جویان انجام شد. این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 19 دانش‌جوی دانشگاه بجنورد که...

[ 12 ] - اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش ترس از ارزیابی منفی دختران نوجوان بی‌سرپرست دارای اختلال اضطراب اجتماعی

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش ترس از ارزیابی منفی دختران نوجوان بی‌سرپرست دارای اختلال اضطراب اجتماعی بود. روش‌ این پژوهش نیمه آزمایش با گروه کنترل نابرابر است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دختران بی‌سرپرست و بد سرپرست 2۰-1۰ ساله ساکن در دو مرکز از مراکز بهزیستی شهر مشهد (گلستان علی و سفره سخاوت) در سال ۱۳۹۶ است. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۶ نفر از افراد د...

[ 13 ] - The effectiveness of group narrative therapy on depression in divorced women

This study aims to investigate the effectiveness of group narrative therapy on reducing depression among divorced women referring to the Crisis Intervention Center in Shirvan. The samples of this quasi-experimental study with pretest-posttest design and control group included 20 individuals who were selected according to the study criteria. The samples were then randomly divided into two groups...

[ 14 ] - Employability in Construction Career Counseling Using Life Design Paradigm

Changes in the current world of work require the use of new personalization capabilities such as employability. A dynamic approach is required to encourage people to creatively think and redesign needs, interests and life experiences. The aim of the present study was the effectiveness of group career counseling based on life design on employability. The research method was semi-experimental, an...

[ 15 ] - The Effectiveness of Reality Therapy based on Choice Theory on Psychological Capital of Orphan Adolescent Girls

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of reality therapy based on choice theory on psychological capital of orphan adolescent girls. The research method was semi-experimental with pretest-posttest design and control group. The statistical population of this study included all adolescent girls aged 13-19 living in Mashhad welfare center. The statistical sample included 2...

[ 16 ] - The Effect of Relationship Enhancement Training on Increasing Women’s Marital Adjustment

Aim: One of the most important factors influencing the stability and growth of family is marital adjustment. Marital adjustment refers to a situation in which couples often are concerned about each other’s welfare and satisfaction, which this process is established during the couples' life. Current research is aimed at studying the effect of relationship enhancement program training on increasi...

[ 17 ] - تاثیر برنامه غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر طرح "وقت زندگی بهتر برای زن وشوهرها " بر سازگاری زناشویی زنان با ازدواج زودهنگام

هدف: با توجه به این‌که  آموزش مهارت های ارتباطی برای زوجین  قادر خواهد بود سلامت روان و سازگاری زناشویی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر طرح " وقت زندگی بهتر برای زن وشوهر ها " بر افزایش سازگاری زناشویی و مؤلفه‌های آن، در زنان با ازدواج زودهنگام صورت گرفته است. روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر ن...

[ 18 ] - Psychological factors underlying and perpetuation of violent women: (A qualitative study)

Research Aim: The aim of this study was to identify the psychological characteristics of Violent  women through their lived experiences. Research method: This research was carried out by qualitative research method and phenomenological design. Participants included 12 violent women who reported to the Bojnourd Forensic Center  to complain about their husbands of a beating. They were selected by...