علی محمد نظری

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - نقش باورهای ارتباطی و معنوی در خرسندی زناشویی؛ ارائه یک مدل فرضی

چکیدههدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین پیش بینی کنندههای خرسندی زناشویی، از بین باورهای معنوی و ارتباطی، کیفیت ارتباط و متغیرهای جمعیت شناختی (سن، سطح تحصیلات، جنسیت) انجام گرفت.روش: این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. برای جمع آوری دادهها؛ تعداد 358 نفر از متأهلین شهرستان مریوان به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: سیاهه باورهای ارتباطی (RBI)، مقیاس ت...

[ 2 ] - اثربخشی مشاوره راه‌حل‌محور به شیوه گروهی بر کاهش تعارضات والد-فرزندی در نوجوانان

تعارض مولفه­ای اجتناب­ناپذیر در روابط­خانوادگی به­ شمار می­رود و به­کارگیری شیوه­های موثر جهت حل آن ضروری است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مشاوره گروهی راه­حل­محور بر کاهش تعارضات والد- فرزندی نوجوانان شهر کرج بود. نمونه اولیه این پژوهش شامل 180 نفر بودند که مقیاس های تاکتیک­های حل­ تعارض (CTS) را تکمیل نمودند. از کسانی که نمره آنها در مقیاس های تاکتیک­های حل­تعارض یک انحراف معیار بالاتر از می...

[ 3 ] - تأثیر برنامه غنی‌سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی زوج‌ها

هدف: سازگاری زناشویی حالتی است که در آن برای زن و شوهر احساس رضایت و شادی از ازدواج و از یکدیگر وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه غنی‌سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی زوج‏ها انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه‏تجربی و طرح پیش‏آزمون و پس‏ آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیۀ زوج‏های داوطلب شهرستان بردسکن بود. نمونه شامل پژوهش 12 زوج (6 زوج در گروه کنتر...

[ 4 ] - اثر بخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر افزایش صمیمت زناشویی زوج‌ها

چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله ی آموزشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) در افزایش صمیمیت زناشویی است. روش: روش پژوهش در مطالعه حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون  با گروه کنترل است به این منظور از بین زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره دولتی و خصوصی شهر بجنورد 24 زوج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. سپس از هر دو گروه پیش آزمون به...

[ 5 ] - اثربخشی برنامه غنی سازی رابطه بر کیفیت زندگی کاری کارکنان

Abstract Background and aims: Quality of working life is a critical concept with great importance in the life of an employee which shows an appropriate balance between work and personal life, ensuring organizational productivity and employee’s job satisfaction. This study aimed to determine the effectiveness of relationship enhancement program on quality of work life (QWL) am...

[ 6 ] - رابطه سلامت روان در محیط کار با تنظیم هیجانی و تاثیر آن بر فرسودگی شغلی

Background and aims: Burnout is a psychological syndrome that can be detected in most jobs that require long-term interaction with humans, and it gradually endangers the mental health of service providers. Individual differences can modify this exhaustion better or worse. The aim of this study was to examine the mediating role of emotion regulation in the relationship between burnout and mental...

[ 7 ] - نقش واسطه‌ای سازگاری زناشویی در رابطه با پیش‌بینی سلامت جسمی و روانی معلمان متأهل ابتدایی

زمینه و هدف: سلامت بی‌تردید از مهم‌ترین ابعاد حیات انسان است و عوامل گوناگونی در فرد و خانواده می‌تواند نقش اساس در این مسئله داشته باشند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای سازگاری زناشویی در رابطه با پیش‌بینی سلامت جسمی و روانی  معلمان متأهل ابتدایی شهر کرج انجام شد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری کلیه معلمان متأهل مقطع ابتدایی شهر کرج در سال تحصیلی 1393...

[ 8 ] - تأثیر رویکرد زوج‌درمانی-کوتاه‌مدت راه‌حل- محور بر کاهش ابعاد فرسودگی-زناشویی زنان

  تأثیر رویکرد زوج‌درمانی-کوتاه‌مدت راه‌حل- محور بر کاهش ابعاد فرسودگی-زناشویی زنان     رضا داورنیا * [1] ، کیانوش زهراکار [2] ، علی‌محمد نظری [3]     تاریخ دریافت 30/08/1393 تاریخ پذیرش 01/11/1393     چکیده   پیش‌زمینه و هدف : درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور یکی از انواع درمان‌های متداول در کاهش مشکلات زناشویی در بین درمانگران و مشاوران خانواده است. این رویکرد درمانی بر یافتن راه‌حل‌ها توسط مراجع ...

[ 9 ] - بررسی پریشانی‌های روان‌شناختی در فرزندان متأهل مراقب والد(ین) سالمند (مطالعه کیفی)

Objectives Considering the phenomenon of aging population in societies like Iran, and increasing pressure of caring for elderly people on middle-aged generations, as well as the need to have a regional view to the subject, this study aims to identify psychological distresses in married children who should take care of their elderly parent(s). Methods & Materials This research was carried out q...

[ 10 ] - Prediction of marital burnout based on personality traits and sexual intimacy in married woman nurses in selected private hospitals in Tehran

Background and Objectives: Marital burnout shows that couples are bored and tired of marriage. Identifying factors causing marital burnout are important to enrich marital life. Therefore, the aim of this study has been to predict marital burnout based on personality traits and sexual intimacy in nurses. Materials and Methods: In this correlational study 159 married female nurses working in t...

[ 11 ] - بررسی تأثیر گروه درمانی‌شناختی رفتاری بر باورهای غیرمنطقی دانش‌آموزان

پـژوهش حاضر با هـدف بررسی تأثیر گـروه درمانی­شناختی رفتاری بر باورهای غیرمنطقی دانش­آموزانمقطع متوسطه صورت گرفت. روش پژوهش نیمه­تجربی بود و از طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش­آموزان پسر مقطع متوسطه یک مرکز شبانه­روزی در منطقه طارم استان قزوین بودند. نمونه آماری شامل 16 دانش­آموز بود که با روش تصادفی ساده انتخاب و به­طور تصادفی به دو گروه آزمایش و ک...

[ 12 ] - Association between a value system and marital commitment along couple burnout in nurses

Background: Marital commitment and marital burnout are general evaluations of the value system in spouses’ marital or romantic relationship, which relate to different factors. The present study was conducted with the aim to investigate the relationship between value system, and marital commitment and marital burnout. Materials and Methods: This was a descriptive correlational study. Th...

[ 13 ] - Effect of positive psychotherapy on psychological well-being of divorce children

Couples’ divorce disrupts family foundation and can cause serious damage on children's growth and formation of healthy personality. Hence, the majority of these children are in need of psychological rehabilitation programs. The aim of this study was to investigate effect of positive group psychotherapy on psychological well-being of divorce children. Two samples of 12 participants randomly for ...

[ 14 ] - The effectiveness of brief solution-focused couple therapy (BSFCT) on reducing couple burnout

Brief solution-focused therapy is a collaborative and non-pathological approach for therapy emphasizing on finding the solution by the client with the help and collaboration of the therapist. The research was conducted to examine the effectiveness of brief solution-focused couple therapy in reducing couple burnout among women. The present research has been conducted by a semi-experimental metho...

[ 15 ] - The predictive role of attachment styles in marital disillusionment and attitudes toward infidelity among teachers

Attachment styles are considered as an important predictor of marital issues. The purpose of this study was to investigate the role of attachment styles in marital disillusionment and attitude toward infidelity. The research method was correlation. 188 teachers were selected based on measurement scale and research hypothesis by multistage cluster sampling among married teachers. Measures of adu...

[ 16 ] - مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

افزایش فروپاشی ازدواج ها یکی از چالش های اساسی زندگی خانواده در عصر کنونی است. در کشور ما نیز آمار طلاق یک روند صعودی را در طی سالیان اخیر تجربه کرده است. با توجه به پیامدهای ناگواری که فروپاشی ازدواج برای افراد مطلقه و فرزندان آنها در پی دارد، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر نارضایتی زناشویی و طلاق بوده است. بدین منظور 82 زوج متقاضی طلاق در شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری هدفمند و...

[ 17 ] - تعارضات بین فردی در متاهلین ملزم به مراقبت از والد سالمند خود (یک مطالعه کیفی)

The Interpersonal Conflicts of Married People Obliged to Care for their Old Parents: A Qualitative Study Abstract Objective: This survey aims to identify interpersonal conflicts of the married people obliged to take care of their old parents. Methodology: This survey was conducted by adopting qualitative method and phenomenological approach. Participants of this survey were married people wi...

[ 18 ] - بررسی نقش عملکرد خانواده در پیش‌بینی گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان

مقدمه: اعتیاد یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی است که جامعه و به‌خصوص نسل جوان را به‌صورت جدی تهدید می‌کند. به‌طوری‌که سلامت فرد، خانواده و جامعه را به خطر می‌اندازد و همچنین موجب انحطاط روانی و اخلاقی فردی می‌شود. پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش عملکرد خانواده در پیش‌بینی گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان طراحی شد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه د...