رحمانی فر, رسول

گروه مشاوره، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران،

[ 1 ] - تأثیر مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر سازگاری زناشویی

زمینه و هدف: سازگاری زناشویی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده است. مطابق با رویکردهای ارتباطی، وجود و آموزش مهار­ت‌های ارتباطی نقش بسزایی در افزایش سازگاری زناشویی و کاهش مشکلات روابط صمیمانه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه(PAIRS) بر افزایش سازگاری زناشویی بود.   روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح آن از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون ...