محمدی پور, محمد

گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

[ 1 ] - اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی همسران جانبازان مبتلا به اختلالات خلقی

اهداف: همسران جانبازان به‌دلیل مشکلات جسمانی و روانی شوهرانشان به‌شدت تحت فشار هستند و این امر می‌تواند سلامت روانی و کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. به‌نظر می‌رسد آموزش برخی مهارت‌ها بتواند در بهبود کیفیت زندگی و کاهش بار روانی این افراد تاثیر چشمگیری داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی همسران جانبازان مبتلا به اختلالات خُلقی بود. ابزار و روش‌...

[ 2 ] - شاخص‌های روانسنجی پرسشنامه ادراک فعالیت‌های کلاسی

هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی  عاملی و پایایی "پرسشنامه ادراک فعالیت‌های کلاسی"جنتری ، گابل و ریزا(2002)است. در این راستا پرسشنامه ادراک فعالیت‌های کلاسی بر روی  360 دانشجو(252 دختر و 108 پسر) که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان انتخاب شدند، اجرا شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ و برای تعیین روایی‌عاملی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ا...

[ 3 ] - نقش جو عاطفی خانواده در گرایش به مصرف مواد: بررسی نقش میانجی عاطفه منفی

Objective: The purpose of this study was to investigate the role of emotional family atmosphere in drug use tendency based on the mediating role of negative affect. Method: A correlational research method was used for the conduct of this study by using structural equation modeling. The statistical population of the research included students of Farhangian Shahid Beheshti Campus of Mashhad in th...

[ 4 ] - The role of attachment style in the tendency to substance abuse: Investigating the mediating role of Sense of coherence

The purpose of this research was to investigate the role of attachment style in substance abuse tendency toward mediating role of Sense of coherence. The method of the research was correlation with the method of structural equation modeling. The research community included students of Farhangian University of Shahid Beheshti Campus of Mashhad in the academic year 1397-1396. 400 students (311 ma...