محمد ارقبایی

دانشجوی دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

[ 1 ] - بررسی اثربخشی مشاوره شناختی- مذهبی بر افزایش انسجام درونی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

هدف از این تحقیق بررسی اثربخش بودن مشاوره شناختی- مذهبی بر انسجام درونی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 94 می‌باشد. روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. مسأله اصلی تحقیق این است که، آیا رابطه‌ای بین انسجام درونیدانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و اثربخشی مشاوره شناختی- مذهبی وجود دارد؟ که در قالب در یک بررسی آزمایشی از میان دانشجویان داوطلب دانشگاه فردوسی مشهد تعداد 100 نفر از دانشجویان ب...

[ 2 ] - نقش جو عاطفی خانواده در گرایش به مصرف مواد: بررسی نقش میانجی عاطفه منفی

Objective: The purpose of this study was to investigate the role of emotional family atmosphere in drug use tendency based on the mediating role of negative affect. Method: A correlational research method was used for the conduct of this study by using structural equation modeling. The statistical population of the research included students of Farhangian Shahid Beheshti Campus of Mashhad in th...

[ 3 ] - نقش جوّ عاطفی خانواده، احساس انسجام و عواطف در پیش‌بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان

Objectives Tendency toward substance use is influenced by a range of individual, familial, and social factors. This study aimed to investigate the relationship between family emotional atmosphere, sense of coherence, and affects with tendency toward substance use among university students.  Methods In this descriptive-correlative study, a total of 400 students (311 males and 89 females) were s...

[ 4 ] - The role of attachment style in the tendency to substance abuse: Investigating the mediating role of Sense of coherence

The purpose of this research was to investigate the role of attachment style in substance abuse tendency toward mediating role of Sense of coherence. The method of the research was correlation with the method of structural equation modeling. The research community included students of Farhangian University of Shahid Beheshti Campus of Mashhad in the academic year 1397-1396. 400 students (311 ma...