تنهای رشوانلو, فرهاد

گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

[ 1 ] - نقش کیفیت تدریس استاد در گرایش دانشجویان بهداشت به تفکر انتقادی

اهداف: رشد تفکر انتقادی دانشجویان یکی از معیارهای اعتباربخشی به موسسات آموزش پزشکی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعیین‌کننده کیفیت تدریس استاد در گرایش دانشجویان بهداشت به تفکر انتقادی بود. روش‌ها‌: در یک طرح همبستگی در سال 93-1392، 109 نفر (52 زن و 57 مرد) از دانشجویان رشته بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌...

[ 2 ] - اعتبار و روایی سازه‌ی فهرست 25 سئوالی نشانه‌های روان‌شناختی (SCL-25)

مقدمه: فهرست 90 نشانه‌ای (SCL-90) ابزاری پرکاربرد در مطالعات مربوط به حیطه‌ی سلامت روان است. تعداد زیاد عبارت‌های این فهرست، استفاده از آن را با وجود اشتیاق پژوهشگران، با محدودیت مواجه می‌سازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، روایی واگرا و پایایی فهرست 25 نشانه‌ای بود. روش‌کار: در یک طرح همبستگی و اعتباریابی آزمون، 1076 نفر( 553 زن و 523 مرد) با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از میان ...

[ 3 ] - The effectiveness of group training for reciprocal behavior analysis on the self-efficacy among school counselors

The aim of the present research was to assess the effectiveness of group training in transactional analysis on the self-efficacy Dimensions of the school counselors. The research method was semi-empirical with pretest- posttest which was held on the control group. Research statistic population included School` s counselors in Bojnourd city in the year 2011. In the first step 77 people of these ...

[ 4 ] - ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ادراکات والدینی(POPS) در دانش آموزان دبیرستانی

In this study with correlational design, the psychometric characteristics of the Perceptions of Parents scale (POPS; Robbins, 1994) were investigated. Sample of high school students (340 female and 320 male) in Bojnourd were selected with Cluster sampling and completed POPS and Smith`s self-esteem Questionnaire (1967). Cronbach `s Alpha, test-retest coefficient, exploratory and confirmatory fac...

[ 5 ] - The role of personal and occupational factors in Social welfare in teachers on the brink of retirement

Social well-being affected by personal and occupational contexts' changes. The purpose of this study was to compare social well-being in male and female teachers at the threshold of retirement according to some demographic characteristics. In causal-comparative research, a total of 138 (59 female and 79 male) teachers from North Khorasan province who had a work experience of 26 years old were s...

[ 6 ] - Psychometric Properties of State Level Subjective Vitality Scale based on classical test theory and Item-response theory

The purpose of the present study was to investigate the factor structure and Item-Response parameters of State Level of Subjective Vitality Scale. The research design was correlational, and the statistical population consisted of students of the Shahid Beheshti University of Tehran. Sample group including 240 students were selected through multi-stage sampling and completed Subjective Vitality ...

[ 7 ] - روایی محتوایی، ساختار عاملی و تغییر ناپذیری جنسیتی مقیاس جهت‌گیری تعلق‌پذیری

هدف از پژوهش حاضر، بررسی روایی محتوایی، ساختار عاملی، تغییر ناپذیری جنسیتی و روایی پیش‌بین مقیاس جهت‌گیری تعلق‌پذیری (لاوین و همکاران، 2011) بود. روش پژوهش این مطالعه همبستگی و از نوع اعتباریابی آزمون بود. جامعه آماری پژوهش 12348 نفر (6657 دختر و 5691 پسر) از دانشجویان دانشگاه بیرجند بودند. تعداد 292 نفر (147 زن، 145 مرد) از این دانشجویان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چ...

[ 8 ] - Psychometric Properties of the Brief Form of Professor-Students Rapport Scale-based on Classical Test Theory and Item-Response Theory

Introduction: In order to improve the quality of the teaching process, it is necessary to review the professor-student rapport. The purpose of the present study was to investigate the factor structure and item-response parameters of Professor-Students Rapport Scale-Brief (PSRS-B). Methods: In a descriptive-correlation study, 497 students from Shahid Beheshti University of Medical Sciences were ...