گوهرشاهی, شیوا

دانشگاه ازاد بجنورد

[ 1 ] - اثربخشی شیوه درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر درمان PTSD ناشی از خیانت همسر

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شیوه درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR)   بر درمان  PTSD  ناشی از خیانت همسر به انجام رسیده است . در این پژوهش به دلیل دسترسی نداشتن به کل جامعه از روش نمونه منفردونمونه در دسترس استفاده شد ودرمان  emdr درهشت مرحله بر روی دو خانم  با مشکل خیانت همسرم انجام شد درمان،پنج جلسه 45 دقیقه ای به طول انجامیدوآزمودنیها درسه مرحله خط پایه، مداخله، و ...

نویسندگان همکار