مهدی خانجانی

دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - تاثیر روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت در درمان تشنج‌های غیر صرعی روانزاد: پژوهش مورد منفرد

تشنج­های غیر­صرعی روانزاد، آشفتگی­های دوره­ای همراه با علائم حرکتی، حسی و رفتاری است که به تشنج­های صرع شباهت دارد اما همبسته­های الکتروفیزیولوژی آن متناسب با صرع نیست. این اختلال تاثیر زیادی بر فعالیت­های روزمره افراد و کاهش کیفیت زندگی آنها دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر‌بخشی روان­درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP) بر بهبود تشنج­های غیر صرعی روانزاد است. پژوهش حاضر یک پژوهش تجربی از ن...

[ 3 ] - اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر رضایت از زندگی، خوش‌بینی و عواطف مثبت در دانشجویان

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه روان‌درمانی مثبت‌نگر بر افزایش رضایت از زندگی، خوش‌بینی و عواطف مثبت در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بود. 34 نفر به عنوان نمونه پژوهش از بین 1200 نفر از دانشجویان کارشناسی ورودی سال تحصیلی 93-1392 دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه ...

[ 4 ] - بررسی ساختار عاملی تاییدی مقیاس افسردگی، اضطراب و ‌استرس (‌DASS‌) در دانشجویان

Background and purpose: Depression, anxiety, and stress and measuring their levels are regarded as important issues in health. This research aimed at investigating the sex equivalence and invariance of Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS) in Iranian male and female students. Materials and methods: A correlational study was done in 976 students (647 females and 329 males) in Shahid Behes...

[ 5 ] - بررسی تأثیر برنامه ارتقای تاب‌آوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی، معنای زندگی، خوش‌بینی و رضایت از زندگی زنان بی‌سرپرست

مقدمه: افراد دارای تاب‌آوری بالا، در شرایط استرس‌زا و موقعیت‌های ناگوار، سلامت روان‌شناختی خود را حفظ می‌نمایند و دارای سازگاری روان‌شناختی هستند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه ارتقای تاب‌آوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی، معنای زندگی، خوش‌بینی و رضایت از زندگی زنان بی‌سرپرست انجام شد. روش کار: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. ج...

[ 6 ] - بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبک‌های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبک‌های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش مطالعه همبستگی بود. از میان جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر ۱۲ تا ۱۸ سال منطقه پنج تهران در نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ به تعداد ۲۶۸۸ نفر ، نمونه ای به تعداد ۳۳۸ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید و با پرسشنامه های د...

[ 7 ] - تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی

شواهد روزافزونی وجود دارد که افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی مشکلاتی در تنظیم هیجانی دارند که ممکن است نقشی کلیدی در رشد و حفظ این اختلال داشته باشد. عده‌ای معتقدند کنترل واکنش‌های هیجانی افراد مبتلا، ممکن است مولفه ضروری در رشد افکار وسواسی باشد. هدف این پژوهش، تدوین برنامه آموزشی ارتقا کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی بود. برای این م...

[ 8 ] - آموزش برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس بر سبک مواجهه با استرس، تنظیم هیجان و سلامت روانی زنان بی‌سرپرست

زمینه و هدف: چگونگی مقابله با عوامل استرس‌زای زندگی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تأثیر می‌گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس بر مواجهه با استرس، تنظیم هیجان و سلامت روانی زنان بی‌سرپرست انجام شد.مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. 48 نفر از زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان خمین به شیوه در دسترس انت...

[ 9 ] - Developing a Structural Model of Relapse to Substance Use based on Mindfulness and Spiritual Health by Mediating Craving and Self-Efficacy in Substance-Dependent Individuals under the Abstinence-based Treatment

Objective: This study aimed to develop a structural model of substance use relapse based on important risk and protective factors of substance use (e.g., spiritual health, mindfulness, craving, and self-efficacy). Method: This study was a descriptive-correlational design of structural equation modeling type. The statistical population of the study included 700 opiate-dependent individuals who w...