بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبک‌های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

نویسندگان

  • فرشته قنبری دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
  • مهدی خانجانی استادیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبک‌های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش مطالعه همبستگی بود. از میان جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر ۱۲ تا ۱۸ سال منطقه پنج تهران در نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ به تعداد ۲۶۸۸ نفر ، نمونه ای به تعداد ۳۳۸ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید و با پرسشنامه های دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید، پرسشنامه‌ی سبک‌های تربیتی فرزندپروری شیفر، آزمون اعتیاد به اینترنت و ابزار سنجش خانواده مورد ارزیابی قرار گرفتند، جهت تجزیه و تحلیل دادها از نرم افزار آماریSPSS- ۲۲ و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج تجزیه تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای کارکرد خانواده و سبک‌های تربیتی و سبک دلبستگی ایمن با اعتیاد به اینترنت ارتباط منفی و بین سبک های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با اعتیاد به اینترنت ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. پیشنهاد می شود از نتایج پژوهش حاضر در طراحی برنامه های درمانی آموزشی اعتیاد به اینترنت نوجوانان استفاده گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش کارکرد و فرآیند خانواده در اعتیاد به اینترنت نوجوانان:

هدف: عوامل خانوادگی نقش مهمی در شروع و تشدید اعتیاد به اینترنت در نوجوانان بازی می‌کنند، و این مشکل بواسطه پیامدهایش خانواده را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی نقش کارکردها و فرآیند خانواده (کیفیت روابط والد-فرزند) در گرایش نوجوانان به اعتیاد به اینترنت است. روش: بدین منظور 384 دانش‌آموز نوجوان از مدارس شهر شیراز به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله ای انتخاب شده و ابزارهای پژوهش توس...

متن کامل

نقش کارکرد و فرآیند خانواده در اعتیاد به اینترنت نوجوانان:

هدف: عوامل خانوادگی نقش مهمی در شروع و تشدید اعتیاد به اینترنت در نوجوانان بازی می کنند، و این مشکل بواسطه پیامدهایش خانواده را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی نقش کارکردها و فرآیند خانواده (کیفیت روابط والد-فرزند) در گرایش نوجوانان به اعتیاد به اینترنت است. روش: بدین منظور 384 دانش آموز نوجوان از مدارس شهر شیراز به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده و ابزارهای پژوهش توس...

متن کامل

رابطه سبک های دلبستگی و نشانگان اختلال با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر شهر تهران

چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سبک های دلبستگی و نشانگان اختلال با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر شهر تهران بود. روش انجام پژوهش، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه دو شهر تهران بوده اند. بدین منظور تعداد 350 نفر از دانش آموزان بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه دلبستگی، اعتیاد به اینترنت و پرسشنامه نشانگان اختلال آخنباخ اجرا گردید و برای تجز...

15 صفحه اول

بررسی نقش عملکرد خانواده، احساس تنهایی و عزتِ‌ نفس در اعتیاد نوجوانان به اینترنت

هدف پژوهش حاضر، ترسیم روابط بین متغیّرهای پیش‌بین عملکرد خانواده، احساس تنهایی و عزتِ‌نفس با اعتیاد به اینترنت در دانش‌آموزان نوجوان بود. از بین جامعة آماری دانش‌آموزان دبیرستان شهر ارومیه، تعداد 390 نفر (235 پسر، 155 دختر) بر‌اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت، سنجش عملکرد خانواده، احساس تنهایی و عزتِ‌نفس کوپر‌اسمیت به‌منظورِ پاسخگویی در بین آن‌ها ت...

متن کامل

بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با تنش، اضطراب و افسردگی

سبک‌های دلبستگی از منابع درون‌فردی هستند که می‌توانند سطوح تنش و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل کنند و اثرات منفی تنش را کم‌رنگ‌تر جلوه دهند. بنا بر نتایج پژوهش‌ها، سبک‌های دلبستگی، اهمیت پیش‌بینی‌کننده‌ی زیادی در بهداشت روانی دارد. با توجه به اهمیت سلامت روان در زندگی افراد که از مواد مخل‌کننده‌ی آن تنش، اضطراب و افسردگی است و وجود نظریه‌ی مهم دلبستگی بالبی و دسترسی محدود پژوهشگر به مقالاتی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 37

صفحات  121- 142

تاریخ انتشار 2019-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023