سید محمد کلانتر کوشه

استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

[ 1 ] - بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطه میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

هدف: این پژوهش در جهت بررسی اشتغال در رابطه  میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش را دو گروه دختر و پسر شاغل و غیر شاغل که در دوره کارشناسی ارشد در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده‏اند تشکیل دادند،در نمونه‏ای متشکل از 200 آزمودنی شامل 118 نفر دختر و 92 نفر پسر بودند که به روش نمونه‏گیری...

[ 2 ] - اثر بخشی توانمندسازی روانی مادران برکاهش تعارضات مادر – فرزندی مادران خانه سلامت شهرتهران

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر توانمند‌سازی روانی برکاهش تعارضات مادر –  فرزندی مادران خانه سلامت شهر تهران پرداخته است. روش این پژوهش از نوع پژوهش‌های نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه‌گواه است. در این پژوهش از خانه‌های سلامت منطقه 15 شهرداری تهران، خانه سلامت سرای محله افسریه شمالی انتخاب شد و با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس از همه مادران مراجعه کننده به خانه سلامت که شرایط شرکت در ...

[ 3 ] - تجربه مشکلات جنسی در زنان متقاضی طلاق و راضی از زندگی مشترک: یک مطالعه کیفی

مقدمه: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی و رضایت از زندگی، روابط جنسی رضایت‌بخش است؛ چرا که رضایت‌بخش نبودن آن، منجر به بروز مشکلات شدیدتر و از هم گسستگی زندگی زناشویی می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تجربه مشکلات جنسی در زنان متقاضی طلاق و مقایسه آن با زنان راضی از زندگی مشترک بود. روش‌: این مطالعه با استفاده از روش پدیدارشناختی انجام شد. نمونه‌ها به روش گلوله برفی و با مراجعه ...

[ 4 ] - تنهایی وجودی در زنان دارای گرایش‌های وسواسی- جبری

مقدمه: پژوهش حاضر به چگونگی حضور مؤلفه‌ تنهایی وجودی در موقعیت وسواس- اجبار پرداخت. در این راستا، نگرش‌ها و واکنش‌های زنان با گرایش‌های وسواسی- جبری نسبت به تنهایی وجودی بررسی شد تا فهم بهتری نسبت به اختلال وسواس- اجبار (Obsessive-compulsive disorder یا OCD) پدید آید. روش‌: این مطالعه با استفاده از روش کیفی از نوع نظریه‌ زمینه‌ای بر روی زنان کرمانی صورت گرفت. شرکت‌ کنندگان بر اساس مقیاس وسواس...

[ 5 ] - هنجاریابی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در میان دانش آموزان شهر تهران

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روانسنجی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری،بتی و وات(2005) در بین دانش آموزان مقطع متوسطه انجام گرفت.روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بود.نمونه مورد بررسی 350 دانش آموز(200پسر و 150دختر)بود که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه، فرسودگی تحصیلی و پرسش...

[ 6 ] - اضطراب مرگ از دیدگاه ابن سینا و الیس: رهیافتی مقایسه ای-التقاطی

ویژگی تحقق پذیری قطعی مرگ برای همه افراد،  این اضطراب را  از دیگر اضطرابها همانند اضطراب سلامت[1] یا فوبیهای خاص که تحقق پذیریشان برای عموم مردم احتمالی است، متمایز کرده است. یکی از نظریه های پرکاربرد در بررسی نقش باورهای غیرواقع بینانه بر اضطراب ، نظریه عقلانی هیجانی آلبرت الیس است. بنابر نظر عقلانی هیجانی[2] الیس، استرس افراد غالبا با باورهای غیر منطقی مرتبط است که بطور کلی این فرایند نیز بر ...

[ 7 ] - تاثیر طلاق والدین بر توانمندی روانشناختی پسران: یک مطالعه کیفی

 This study aimed to investigation effects of parental divorce on psychological empowerment in boys. The nature of present research is  qualitative. The study population consisted of boys with divorced parents who are located in  Shahryar. Purposive sampling was performed.  Depth interviews were conducted with a total of 13 boys from families who live with their mother and had experienced divor...