تجربه مشکلات جنسی در زنان متقاضی طلاق و راضی از زندگی مشترک: یک مطالعه کیفی

نویسندگان

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی و رضایت از زندگی، روابط جنسی رضایت‌بخش است؛ چرا که رضایت‌بخش نبودن آن، منجر به بروز مشکلات شدیدتر و از هم گسستگی زندگی زناشویی می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تجربه مشکلات جنسی در زنان متقاضی طلاق و مقایسه آن با زنان راضی از زندگی مشترک بود. روش‌: این مطالعه با استفاده از روش پدیدارشناختی انجام شد. نمونه‌ها به روش گلوله برفی و با مراجعه به دادگاه‌های خانواده ونک و شهید محلاتی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته تا مرحله اشباع جمع‌آوری گردید. ۱۳ نفر از زنان متقاضی طلاق دارای مشکلات جنسی، ۱۱ نفر از زنان راضی از زندگی مشترک را معرفی نمودند. یافته‌ها: از مصاحبه‌‌های صورت گرفته با زنان متقاضی طلاق، 7 مضمون اصلی شامل «رابطه جنسی»، «مشارکت جنسی»، «طرحواره‌های جنسی»، «ارتباطات بین فردی زوجین»، «تمایلات جنسی»، «جذابیت جنسی» و «شرایط زندگی» استخراج شد. در خصوص گروه زنان راضی از زندگی مشترک نیز مضامین به ترتیب بیشترین فراوانی شامل «جذابیت جنسی»، «ارتباطات بین فردی زوجین»، «رابطه جنسی»، «مشارکت جنسی»، «طرحواره‌های جنسی»، «شرایط زندگی» و »تمایل جنسی» بود. همچنین، 19 مضمون فرعی از محتوای مصاحبه‌های شرکت‌کنندگان به دست آمد.  نتیجه‎گیری: مشکلات جنسی، یکی از عوامل مؤثر بر طلاق و رضایتمندی جنسی نیز یکی از مؤثرترین عوامل برای نادیده گرفتن و حل کردن اختلافات در ابعاد دیگر زندگی و رضایت زناشویی می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجربه زندگی زنان پس از طلاق: یک مطالعه کیفی

مقدمه: در کنار بسیاری از عوامل خوشایند و ناخوشایند زندگی زنان، طلاق حادثه ایی مهم و سهمگین در زندگی زن محسوب می‌شود که پیامدهای فردی و اجتماعی زیادی در زندگی آنان به همراه دارد و شناخت این تجارب نقش مهمی در هدایت کادر درمانی در جهت برنامه ریزی برای حمایت مؤثرتر از زنان مطلقه خواهد داشت. لذا، این مطالعه کیفی با هدف درک تجارب زنان پس از طلاق انجام شد. روش کار: این مطالعه تحقیق کیفی و از نوع پدیدا...

متن کامل

مطالعه کیفی تابوها در نارضایتی جنسی زنان متقاضی طلاق

پژوهش میان رشته ای حاضر، درصدد کشف و بررسی تابوهای جنسی و اثر آن بر دعوای طلاق توسط زوجه در محاکم دادگستری می‌باشد. ابتدا عوامل موثر بر بدعملکردی و یا اختلال در کارکرد روابط جنسی زوجین بررسی شد و سپس زمینه‌های فردی و جامعه‌شناختی تابوهای جنسی که منجر به پنهان داشتن علت طلاق و تغییر عنوان دادخواست های مطروحه توسط زنان شده بود مورد بحث قرار گرفت. نمونه‌گیری از بین افراد مراجعه‌کننده به محاکم دادگ...

متن کامل

تجربه زندگی زنان پس از طلاق: یک مطالعه کیفی

مقدمه: در کنار بسیاری از عوامل خوشایند و ناخوشایند زندگی زنان، طلاق حادثه ایی مهم و سهمگین در زندگی زن محسوب می شود که پیامدهای فردی و اجتماعی زیادی در زندگی آنان به همراه دارد و شناخت این تجارب نقش مهمی در هدایت کادر درمانی در جهت برنامه ریزی برای حمایت مؤثرتر از زنان مطلقه خواهد داشت. لذا، این مطالعه کیفی با هدف درک تجارب زنان پس از طلاق انجام شد. روش کار: این مطالعه تحقیق کیفی و از نوع پدیدا...

متن کامل

تجربه جنسی زنان پس از جراحی ماستکتومی- یک مطالعه کیفی

جراحی ماستکتومی یکی از روش هایی که است که به منظور درمان سرطان پستان انجام می گیرد. در جراحی ماستکتومی کل بافت پستان و در مواردی بافت های کناری نیز برداشته می شود و می تواند تاثیرات طولانی مدتی بر فرد و خانواده وی برجای گذارد.هدف از انجام این پژوهش، شناخت تجارب جنسی زنان پس از جراحی ماستکتومی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی و روش فنومنولوژی استفاده شده است. گردآوری اصلاعات ب...

15 صفحه اول

خشونت: مهمترین عامل برانگیزاننده طلاق از منظر زنان متقاضی طلاق

Divorce is a serious threat to the family and society that in the modern world has grown dramatically. Divorce is a multidimensional phenomenon and a consequence of multiple causes and the cause of many social, economic and psychological problem. Violence is one of the reasons for the tendency of people to divorce. This is a qualitative research. The sample size is 30 women who applicants for t...

متن کامل

فشار مضاعف زندگی، پیامد اصلی طلاق در زنان: یک مطالعه کیفی

مقدمه: ازدواج، یکی از وقایع مهم حیاتی است که از نظر اجتماعی به عنوان پیوندی باثبات بین زن و مرد شناخته می‌شود. گاهی ازدواج به دلایلی، دوام چندانی نمی‌یابد و به طلاق منجر می‌گردد. بیشتر زنان مطلقه پس از جدایی، تمایلی به ازدواج مجدد ندارند که این موضوع مشکلات و پیامدهای بسیاری را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات و پیامدهای طلاق انجام شد. روش‌: این مطالعه از نوع کیفی ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 1

صفحات  35- 47

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023