حسین سلیمی بجستانی

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - تدوین و اثربخشی برنامه آموزش خودمدیریتی با تاکید بر مولفه‌های هشیاری و انتخاب بر جوانان

دوره جوانی بعنوان یک دوره پراهمیت در زندگی انسان و زمان تصمیم گیری‌های اساسی است و این تصمیمات عموما تاثیر بزرگی بر تمام زندگی فرد می گذارد. در این پژوهش، هدف تدوین آموزش خودمدیریتی با تاکید بر مولفه های هشیاری و انتخاب و سپس بررسی اثربخشی این برنامه بر افزایش خودمدیریتی جوانان شهر تهران است و فرض بر این است که آموزش خودمدیریتی با تاکید بر مولفه های هشیاری و انتخاب بر افزایش خودمدیریتی جامعه هد...

[ 2 ] - ارائه الگوی رشد پس از سانحه در بیماران سرطانی :یک مطالعه گراندد تئوری

رشد پس از سانحه به تغییرات مثبت در زندگی که از حوادث ترومایی به وجود آمده است، اشاره دارد. این پژوهش با هدف ارائه الگویی از عوامل موثر در رشد پس از حادثه در بیماران سرطانی انجام گرفت. این پژوهش با شیوه کیفی و روش نظریه زمینه‌ای انجام شد. از طریق روش نمونه گیری هدفمند آزمودنیها برگزیده وتا جایی که در جریان مصاحبه اطلاعات جدیدی به دست می آمد، ادامه پیدا کرد. سرانجام 15 بیمار سرطانی انتخاب شدند وا...

[ 3 ] - اثر بخشی توانمندسازی روانی مادران برکاهش تعارضات مادر – فرزندی مادران خانه سلامت شهرتهران

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر توانمند‌سازی روانی برکاهش تعارضات مادر –  فرزندی مادران خانه سلامت شهر تهران پرداخته است. روش این پژوهش از نوع پژوهش‌های نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه‌گواه است. در این پژوهش از خانه‌های سلامت منطقه 15 شهرداری تهران، خانه سلامت سرای محله افسریه شمالی انتخاب شد و با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس از همه مادران مراجعه کننده به خانه سلامت که شرایط شرکت در ...

[ 4 ] - چالش های فعالیت های روانشناسی و مشاوره در مدارس: پژوهش کیفی

مقدمه: فعالیتهای روانشناسی و مشاوره مدرسه مجموعه خدماتی مبتنی بر نیازهای دانش آموزان فراهم می سازد و با مشکلات آموزشی و پرورشی دانش آموزان در بافت مدرسه و از دیدگاه روانشناختی سروکار دارد. با این حال شواهد حاکی از آن است چالشهای متعددی کیفیت، عملکرد و اثربخشی این فعالیت ها را دامن زده است. لذا، این پژوهش با هدف شناسایی چالشهای فعالیتهای روانشناسی و مشاوره در مدارس اجرا شده است. روش شناسی: داده ...

[ 5 ] - اثربخشی زوج‌درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان فرا تشخیصی در افت ‌و خیز افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زنان درگیر آشفتگی زناشویی

آشفتگی­های زناشویی می­تواند سلامت روانی و جسمی فرد و خانواده را با مشکل مواجه سازد. هدف این پژوهش مقایسه ی اثربخشی روان­درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان افت ­وخیز افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زنان دارای آشفتگی زناشویی بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی45 زن با آشفتگی زناشویی به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب­  و در سه گروه روان­درمانی تحلیلی کارکردی، درمان فراتشخیص...

[ 6 ] - بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در روانشناسی وجودی و دیدگاه قرآنی علاّمه طباطبائی(ره)

مرگ به عنوان یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های پیش روی انسان همواره مورد توجّه اندیشمندان علوم انسانی بوده و هر نظریّه‌پرداز به فراخور منابع معرفتی خویش، از زاویه‌ای به این مسئله پرداخته است. در مسلّم بودن این موضوع برای تمام انسان‌ها تردیدی نیست، امّا در اینکه کیفیّت مرگ چگونه است و اساساً انسان در قبال آن چه موضع‌گیری می‌تواند داشته باشد، همیشه محلّ تضارب آراء گردیده و هر مکتبی برای طرفداران خود، دستورالع...

[ 7 ] - اثربخشی آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

چکیدههدف: تشخیص سرطان در فرزندان اثرات نامطلوبی برای خانواده به دنبال خواهد داشت. استرس بیشاز اندازه و مشکلات در زمینه سازگاری تنها تعداد محدودی از مسائل مربو ط به تشخیص سرطان درفرزندان است. یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سلامت روان تا آوری است. تا آوری به تواناییانسان برای سازگاری در برابر بیماری ها، درد و رن ناشی از گرفتاری ها و عوامل تنش زای با اهمیت درجریان زندگی اشاره دارد. این پشوهش ب...

[ 8 ] - تأثیر آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوکان انجام گرفته است. روش: جامعۀ آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان بوکان می‏باشند بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف از میان مراجعه‌کنندگانی که به مرکز مشاورۀ دانشگاه مراجعه کرده بودند، با توجه به ملاک‌های در نظر گرفته شده 40 نفر را انتخاب کرده و سپس به طریق واگ...

[ 9 ] - Effect of work-family conflict management model in life satisfaction of male employees

Today, work-family issues have gained special importance to employees, families, and organizations. Work–family conflict is an inter–role conflict in which work and family demands are mutually incompatible and creates stress and numerous problems. So, the aim of this study was to examine the effect of work–family conflict management model in life satisfaction of male employees...

[ 10 ] - نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهرکرد

مقدمه: انگیزه تحصیلی دانشجویان و نگرانی های مربوط به آینده شغلی آنها بسیار مهم و قابل توجه است و موسسات آموزش عالی در این زمینه نقش مهمّی ایفا می کنند. این پژوهش با هدف بررسی نقش مهارت انتخاب شغل در پیش بینی سطح انگیزه تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد بود و نمونه ش...

[ 11 ] - اثر بخشی آموزش خود دلگرم سازی بر سلامت روان زنان دارای همسر معتاد

Objective: This study aimed to examine the effectiveness of self-encouragement training in mental health of Tehran women with addicted husbands. Method: A quasi-experimental method along with pre-test/post-test and control group was used for this study. The sample consisted of 20 women with drug-dependent spouses (in Pak Andishan Rehab Clinic of Tehran) who were selected on a voluntary basis an...

[ 12 ] - مقایسه فعالیت‌ها و عوامل والدینی در ورود موفق و ناموفق به مرحله نوجوانی چرخه زندگی

Aim: This research aims to investigate and compare the factors affecting the successful and unsuccessful entrance the adolescent stage of family life cycle. Method: This is a qualitative study and the data were analyzed by using grounded theory method. The population consists of all of the families with successful and unsuccessful adolescents in Tehran city and the sample consists of 10 fami...

[ 13 ] - اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران

دوران کودکی بدلیل شکل‌گیری شخصیت فرد، از مهم‌ترین و موثرترین دوران‌های زندگی هر فرد است. در این پژوهش، هدف، تدوین و بررسی اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب، بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران بود و فرض بر این بود که آموزش برنامه فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب، بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی جامعه هدف موثر است. روش پژوهش مورد استفاده در ا...

[ 14 ] - موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی: یک مطالعه کیفی

این ﭘـﮋوﻫﺶ با هدف شناسایی پیشایندهای موّفقیّت و عدم موّفقیّت تحصیلی بر اساس تجارب زیسته دانشجویان موفق و مشروط با روش پژوهش کیفی پدیدارشناسی انجام شد. مشارکت­کنندگان در پژوهش شامل ۱2 دانشجو با وضعیت تحصیلی مشروط و 8 دانشجو با معدل تحصیلی بالای 17 بود که به­صورت هدفمند انتخاب شدند و اطلاعات آنان از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری گردید. مصاحبه­های ضبط‌شده به‌صورت مکتوب درآمده و با روش کلایزی ت...

[ 15 ] - The Components of Loneliness of Teenage Girls Based on Their Lived Experiences

Goal: The goal of the present research is to determine the components of loneliness of teenage girls based on their lived experiences Method: the present research was a qualitative research and the phenomenological method was used to conduct it. The sampling was goal-oriented i.e. the UCLA loneliness questionnaires were completed by teenage girls whose average age was 16 of whom 30 people whos...

[ 16 ] - تدوین و اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر افزایش خودکارآمدی والدینی

هدف:  هدف پژوهش حاضر، تدوین و اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر افزایش خودکارآمدی والدینی بود. روش شناسی: روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش­آزمون، پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای فرزندان زیر شش سال شهرتهران بودند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، نمونه­گیری در دسترس بود. انتخاب نمونه از میان تمامی مادر...

[ 17 ] - Narration the Lived Experiences of Career Couples of Family Function, Health Dimension

Introduction: Family function has been changed by the couple's simultaneous employment and presents particular problems for the family and the couples. One of the dimensions that is strongly influenced by the functioning of the working couple's family is the health dimension. The purpose of this study was to extract living experiences of career couples from the health aspect of family functioni...

[ 18 ] - Developing and Testing of the Causal Model of Students' Addiction Potential based on Distress Tolerance and Differentiation with the Mediating Role of Alexithymia

Objective: Several factors including personality and social factors are effective on drug use. The purpose of the present study was to investigate the prediction model of students' addiction potential based on distress tolerance and differentiation with the mediating role of alexithymia. Method: The research method was descriptive and structural equation modeling. The statistical population of ...

[ 19 ] - اثر بخشی الگوی مبتنی بر ذهنی سازی(MBT-A) برکیفیت روابط خانواده و رفتار آسیب به خود در نوجوانان دختر

چکیدهزمینه و هدف آسیب به خود به عنوان یک عمل عمدی صدمه به خود بدون فکر به خودکشی تعریف می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی مبتنی بر ذهنی سازی بر افزایش کیفیت روابط خانواده و کاهش رفتار آسیب به خود در نوجوانان دختر انجام پذیرفت. مواد و روش ها پژوهش از نوع طرح های مداخله ای پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان نوجوان دختر شهر ایوان در سال 97-96 تشکیل دادند...

[ 20 ] - Financial Conflicts and Compatibility in Dual-Career Couples: A Phenomenological Study

Extended Abstract Introduction: The notion of the traditional family (the man working outside the home and the housewife working indoors) is fading away, so that there are families where both men and women are working as full-time employees (Musavi, Samavatyan, & Nouri, 2018). The lifestyle of a dual-career couple refers to a situation in which the couple plays different roles, with the couple...

[ 21 ] - Financial Conflicts and Compatibility in Dual-Career Couples: A Phenomenological Study

Extended Abstract Introduction: The notion of the traditional family (the man working outside the home and the housewife working indoors) is fading away, so that there are families where both men and women are working as full-time employees (Musavi, Samavatyan, & Nouri, 2018). The lifestyle of a dual-career couple refers to a situation in which the couple plays different roles, with the couple...

[ 22 ] - Factors Affecting Marital Commitment Maintenance in Economical Pressure Periods from Married Women’s Perspective

The current study intended to identify the factors influencing marital commitment maintenance in economical pressure periods from married women’s perspective. In so doing, a qualitative approach and a phenomenological research methodology was employed. The participants included 15 married women living in Bandarabas who were selected through purposive sampling method. The data were collected thr...

[ 23 ] - A Phenomenological Study: The Dual-Career Couples Narrative from the Children Dimension in Family Function

Introduction: Family function has been changed by the couplechr('39')s simultaneous employment and presents particular problems ahead of them. The children dimension is one of the dimensions that strongly influences the family function. The purpose of this study was to extract the lived experience of the dual-career couple from the influence of the children dimension on family functioning.  Met...

[ 24 ] - The Effectiveness of Gestalt Therapy Exclusively and in Combination with Cognitive-behavioral Therapy on Hope and Pain Intensity in Women with Breast Cancer

Background: Breast is a sensitive organ for women. In addition to pain, breast cancer can cause many psychological problems for the patient. The aim of this study was to compare the effectiveness of Gestalt Therapy (GT) and Gestalt therapy combined with Cognitive-Behavioral Therapy (GT-CBT) on the hope and pain intensity of women with breast cancer. Methods: It was a quasi-experimental study w...

[ 25 ] - Study of Effective School Factors in High-Risk Behaviors of Adolescents in Qazvin

Background and Objectives: It is essential to identify factors that can prevent or reduce high-risk behaviors; therefore, the present study aimed to study effective factors related to school in high-risk behaviors of adolescents in Qazvin. Materials and Methods: The research method was qualitative along with conventional content analysis. The statistical population of the study included health...