The Components of Loneliness of Teenage Girls Based on Their Lived Experiences

نویسندگان

چکیده مقاله:

Goal: The goal of the present research is to determine the components of loneliness of teenage girls based on their lived experiences Method: the present research was a qualitative research and the phenomenological method was used to conduct it. The sampling was goal-oriented i.e. the UCLA loneliness questionnaires were completed by teenage girls whose average age was 16 of whom 30 people whose loneliness grades were above the cut-off point were selected as the research population. The main research tool was interviewing and the data were saturated after 15 interviews and coding using the grounded theory. Findings: The findings of the present research showed that the components of loneliness of teenage girls based on their lived experiences appear in the following order: 1- Loneliness in the family, 2. Communicative/social loneliness, 3. Emotional/personal loneliness. Considering the results of the interview and the thorough investigation into the loneliness experiences of teenage girls, it seemed that they mostly suffered from loneliness in the family like the feelings of being dismissed, ignored, blamed and also the feeling of mistrust of them on the part of their families. They deeply felt in their relationships and social environments that their needs for a companion and supporter were not met, and they suffered from finding no common grounds with others; also, they were unable to forge relationships with others and felt lonely despite being surrounded by people. Also, they experienced some emotions such as mistrust of others, hopelessness and surrender to loneliness and they were unable to express their feelings. Conclusion: Feeling lonely in the family constituted an important part of the loneliness of teenage girls after which the communicative/ social and emotional/ personal factors take precedence respectively. With regard to the fact that the present research has been conducted in the cultural context of Iran, it seems necessary to consider the above-mentioned components in the therapeutic interventions and educational programs to prevent or treat the loneliness of teenage girls.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the impact of attending efl classes on the level of depression of iranian female learners and their attributional complexity

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یاد...

the effect of genre-based teaching on reading comprehension of literary texts

تحقیق حاضر به بررسی کاربرد روش ژانر-محور را در محیط آموزش زبان عمومی می پردازد.روش ژانر-محور به زبان آموزان کمک میکند که در زمینه خوانش پیشرفت کنند. بعضی از محققین معتقد اند که روش تدریس ژانر-محور به تدریج به زبان آموزان کمک می کند تا در درک ژانر های مختلف مهارت یابند (هایلند 2004).همچنین امروزه توجه روز افزونی به اهمیت استفاده از ادبیات در برنامه آموزشی زبان انگلیسی (esl/efl ) شده است. زمانی ک...

15 صفحه اول

the role of task-based techniques on the acquisition of english language structures by the intermediate efl students

this study examines the effetivenss of task-based activities in helping students learn english language structures for a better communication. initially, a michigan test was administered to the two groups of 52 students majoring in english at the allameh ghotb -e- ravandi university to ensure their homogeneity. the students scores on the grammar part of this test were also regarded as their pre...

15 صفحه اول

Awareness of demands and unfairness and the importance of connectedness and security: Teenage girls’ lived experiences of their everyday lives

In recent years, a number of studies have demonstrated that stress and mental health problems have increased among adolescents and especially among girls, although little is still known concerning what girls experience in their everyday lives. The aim of this study was to describe the phenomenon of teenage girls' everyday lives, as experienced by the girls themselves. A phenomenological approac...

متن کامل

the effect of taftan pozzolan on the compressive strength of concrete in the environmental conditions of oman sea (chabahar port)

cement is an essential ingredient in the concrete buildings. for production of cement considerable amount of fossil fuel and electrical energy is consumed. on the other hand for generating one tone of portland cement, nearly one ton of carbon dioxide is released. it shows that 7 percent of the total released carbon dioxide in the world relates to the cement industry. considering ecological issu...

the effect of lexically based language teaching (lblt) on vocabulary learning among iranian pre-university students

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس واژگانی (واژه-محور) بر یادگیری لغات در بین دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی است. بدین منظور دو گروه از دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (شصت نفر) که در سال تحصیلی 1389 در شهرستان نور آباد استان لرستان مشغول به تحصیل بودند انتخاب شده و به صورت قراردادی گروه آزمایش و گواه در نظر گرفته شدند. در ابتدا به منظور اطمینان یافتن از میزان همگن بودن دو گروه از دانش واژگان، آ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 70

صفحات  4- 34

تاریخ انتشار 2019-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023