عبدالله شفیع آبادی

استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - بررسی کیفی آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش آموزان (از دیدگاه مشاوران مدارس)

هدف این پژوهش «تعیین آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش آموزان پسر دبیرستانی، از دیدگاه مشاوران مدارس تهران» بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، مشاوران مدارس پسرانه مقطع دبیرستان در شهر تهران بود. نمونه این پژوهش، تعداد 21 نفر از مشاوران مدارس پسرانه مقطع دبیرستان در تهران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآور...

[ 2 ] - اثر بخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار

هدف پژوهش، تعیین اثربخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار است. از این جهت، این پژوهش به روش نیمه آزمایشی انجام شد و طرح آن از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری این پژوهش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان همدان بودند؛ که به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، تعداد 30 نفر، و با توجه...

[ 4 ] - بررسی رضایت شغلی و بهره‌وری شغلی کارکنان دور کار و غیر دورکار بر حسب نوع عضویت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری، تعاملات بین سازمانی و افراد را هر چه بیشتر تسهیل نموده و مفهوم کار را به معنای سنتی آن از نظر مکانی و زمانی تغییر داده‌است. یکی از این تغییرات، پیدایش الگوهای روش کار مبتنی بر رایانه، به نام دورکاری است. پژوهش حاضر به منظور بررسی رضایت شغلی و بهره‌وری شغلی کارکنان دورکار و غیردورکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی...

[ 5 ] - بررسی اثر بخشی رویکرد درمانی نظام ‌های زبان مشارکتی بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی زوج های دانشجو

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی رویکرد درمانی نظام های زبان مشارکتی  بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی زوج های دانشجو بود.این پژوهش نیمه آزمایشی است وجامعه آماری آن، دانشجویان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های  شهر تهران بودند. نمونه مورد پژوهش شامل 14 زوج(28 نفر) بود که به روش تصادفی ساده انتخاب و در دوگروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. زوج های گروه آزمایش در 8 جلسه درمان زب...

[ 6 ] - تدوین پروتال درمانی بر اساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره‌های معنوی - اسلامی و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازشی - تجربه‌ای/ هیجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان

پژوهش حاضر به تدوین پروتال درمانی براساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره‌های معنوی - اسلامی و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازشی - تجربه‌ای/ هیجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته است. نمونه آماری این پژوهش شامل 45 نفر از دانشجویان دختر پردیس نیمه حضوری دانشگاه می‌باشند که به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفره آزمایش 1، آزمایش 2 و گواه اختصاص یافتند. دو...

[ 7 ] - اثربخشی آموزش هنر نقاشی بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان پسر ابتدایی

هدف این پژوهش حاضر تعیین کارایی آموزش هنر نقاشی در کاهش میزان اضطراب دانش آموزان پسر سال سوم ابتدایی منطقه دو آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 89-88 است، روش پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است، به منظور اجرای پژوهش از میان دبستان های پسرانه منطقه دو آموزش و پرورش، یک دبستان بطور تصادفی انتخاب گردید، سپس 123 نفر از پسران دانش آموز با استفاده از پر...

[ 8 ] - دانشگاه کارآفرین و توسعه صنعتی

دانشگاه ها یکی از مراکز مهم تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص کشور محسوب می شوند. وجود نیروی انسانی ماهر و شایسته نیز برای رشد و توسعه صنعتی هر کشوری ضروری است. بنابراین می توان گفت که دانشگاه ها نقش عمده ای در فرایند توسعه کشور ایفا می کنند البته به شرطی که علاوه بر آموزش مطالب تئوری بر کاربری کردن آموخته های دانشجویان هم تاکید کنند و یا به اصطلاح، دانشگاهی کارآفرینی باشند. در چنین دانشگ...

[ 9 ] - تدوین برنامه توانمند سازی روانشناختی مبتنی بر مدل چند محوری شغلی شفیع آبادی و مقایسه اثر بخشی ان با مدل شناختی توماس و ولتهوس بین مشاوران دبیرستانهای شهر رشت

در این پژوهش،اثر بخشی دو برنامه آموزشی مبتنی بر مدل چند محوری شغلی شفیع آبادی و شناختی توماس و ولتهوس بر میزان توانمند سازی روانشناختی مشاوران بررسی و مقایسه شد.روش پژوهش،نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس از آزمون با گروه گواه بود0 جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشاوران زن و مرد بود که در دو قطب آموزش و پرورش شهر رشت مشغول به خدمت بودند. 60 نفر از کسانی که در پرسشنامه توانمندی روانشناختی محقق ...

[ 10 ] - بررسی اثر بخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان

حضور یکی از زوج‌ها (زن) در درمان با رویکرد روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده می‌تواند روابط زوج‌ها را بهبود بخشد. هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان انجام شد. روش: روش پژوهشی مورد استفاده، طرح نیمه آزمایشی به صورت بررسی موردی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در تهران بود. از بین این زنان 5 نفر که تعارضات زناشویی داشتند و ب...

[ 11 ] - سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب‌شناسی روانی انسان مبتنی بر آن

در این پژوهش، سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب‌شناسی روانی انسان مبتنی بر آن، بررسی شد. این پژوهش، یک تحقیق کیفی است که ارزیابی آن بر اساس روش تحلیل محتوا و روش هرمنوتیک [به عنوان یک روش تحلیلی] صورت گرفته است. نمونه این تحقیق که برابر جامعه تحقیق است، کلیه کتب مرجع در دسترس در زمینه حکمت متعالیه و پست‌مدرن بوده است. پس از مطالعه و ...

[ 12 ] - مقایسة اثربخشی طرحواره‌درمانی، آموزش آرام‌سازی کاربردی و تصویر‌سازی‌ ذهنی بر کاهش اضطراب‌ حالتی شناختی ورزشکاران نخبه

هدف پژوهش حاضر مقایسة اثربخشی ‌طرحواره‌درمانی، آرام‌سازی کاربردی و تصویرسازی در کاهش اضطراب حالتی شناختی ورزشکاران نخبه می‌باشد. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 72 نفر از ورزشکاران ملی‌پوش مرد و زن بودند که از رشته‌های مختلف تیمی و انفرادی به صورت در دسترس انتخاب و در چهار گروه 18 نفری به شکل تصادفی قرار ‌داده‌ شدند. شرکت‌کنندگان از طریق پرسش‌نامة خود‌سنجی ایلی نویز، در دو مرحلة پیش و پس‌آزمون موردبررس...

[ 13 ] - اثربخشی مدل شناختی- رفتاری مارلات بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد

Introduction: This study investigates the effectiveness of Marlat cognitive-behavioral training on reducing the craving and prevention in female with drug dependency. Method: In a semi experimental study, 30 addict women with diagnosis of drug dependency who successfully detoxified in Tehran therapeutic community of women center were selected by convenience sampling, then divided into two expe...

[ 14 ] - مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی

مقدمه: هدف این تحقیق مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی (MBCT) بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی می­باشد. روش­کار: در این تحقیق مداخله­ای از بین بیماران مراجعه­کننده به بخش همودیالیز بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان و بیمارستان امام علی (ع) بجنورد 42 بیمار همودیالیزی با نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه ACT، MBCT و شاهد...

[ 15 ] - تدوین یک مدل ساختاری آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری.

هدف مقاله حاضر تدوین یک مدل ساختاری-آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری کشور بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی/توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور تحقق این هدف از روش تحقیق همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد دارای پست مدیریتی در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران و تعداد کل این افراد 1489 نفر بود که با استفاده ...

[ 16 ] - تعیین ویژگی های روان سنجی سیاهه تفکرات شغلی

زمینه: برخی از افراد در تصمیم گیری شغلی دارای مشکلاتی هستند. تفکرات ناکارآمد درباره خود و قابلیت های تصمیم گیری بصورت بی تصمیمی، اضطراب و افسردگی نمایانده می شود که می تواند مانعی برای رشد حرفه ای باشد. سیاهه تفکرات شغلی بر اساس رویکرد پردازش اطلاعات شناختی، مبتنی بر ارزیابی و مداخله، به منظور بهبود کیفیت تصمیم گیری افراد تهیه شده است. هدف: پژوهش حاضر به منظور تعیین ویژگی های روان سنجی سیاهه تف...

[ 17 ] - اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر افزایش شادکامی و مسئولیت پذیری و کاهش احساس تنهایی

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت‌درمانی بر افزایش مسئولیت‌پذیری و شادکامی و کاهش احساس تنهایی کارکنان موسسه مدرسان شریف بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون، گروه کنترل و پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل 190 نفر از کارکنان موسسه مدرسان شریف شهر تهران در سال 1395 بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و در دسترس، از میان آن‌ها تعداد 31 نفر انتخاب و در دو گروه ...

[ 18 ] - تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردیو ارزیابی اثربخشی آن

هدف پژوهش حاضر تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردی و ارزیابی اثربخشی آن بود که در دو مرحله و به صورت کیفی و کمی انجام شد. مرحلۀ اول با روش تحلیل محتوای مضمونی انجام گرفت، جامعه پژوهش منابعی(کتب) بودند که در آنها نظریه روانشناسی فردی شرح داده شده بود. نمونه گیری آن بصورت هدفمند انجام شد. مرحلۀ دوم به روش نیمه آزمایشی انجام شد که طرح آن از ن...

[ 19 ] - مقایسه اثربخشی خانواده درمانی بوئن و مینوچین بر کاهش طلاق عاطفی و بهبود کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به خانه های سلامت

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی خانواده درمانی بوئن و مینوچین بر طلاق عاطفی و بهبود کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به خانه سلامت در منطقه 6 شهر تهران انجام شد. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی همراه با دو گروه آزمایش و گواه و پیگیری دو ماهه بود. نمونه مشتمل بر 48 نفر از زوجین مراجعه کننده به خانه سلامت منطقه 6 تهران بود، که به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل 24 نفر ...

[ 20 ] - اثربخشی‌ درمان شناختی- ‌رفتاری والد محور در نشانه‌های اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی کودکان پسر

اختلال نارسایی ‌‌توجه- بیش‌فعالی برای  بسیاری  از کودکان مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و  بر عملکرد  شناختی، اجتماعی، هیجانی، خانوادگی و سپس در بزرگ‌سالی بر عملکرد شغلی و  زناشوئی آن‌ها تاثیر سوء می‌گذارد. جامعه آماری شامل همه مادران دارای کودک پسر مبتلا به این اختلال در دوره مدارس ابتدائی شهر کاشان بود. روش نمونه‌گیری، داوطلبانه و جایگزینی اعضای نمونه تصادفی بود. 36 نفر از 80 مادر مراجعه‌کننده به ...

[ 21 ] - نقد و بررسی روش تصورات ذهنی هدایت شده سیمونتن

تصورات ذهنی هدایت شده یک روش ذهنی است که بر پایه استفاده آگاهانه از قوه تخیل برای ایجاد تغییرات سریع در جسم و روح استوار است. برای اجرای این تکنیک شیوه های مختلفی وجود دارد. لیکن در روش سیمونتن تلقینات آگاهانه مثبت و مستقیم درباره مبارزه با بیماری و بدست آوردن سلامتی استفاده می شود. این روش که برای بیماران سرطانی مورد استفاده قرار می گیرد دارای امتیازاتی از جمله سادگی، اجرای کوتاه مدت، عدم نیاز...

[ 22 ] - کاربرد نظریه های رشد شغلی در مشاوره شغلی (پیوند بین نظر و عمل)

نظریه به پیش بینی و تبیین وقایع آینده می پردازد و با دستیابی به یافته های جدید، کمک بسیاری به توسعه علم می کند. این انتظار زمانی برآورده می شود که بین نظریه و عمل هم سویی موجود باشد و نظریه در عمل بکار گرفته شود . نظریه های رشد شغلی ، رفتار شغلی فرد را تبیین می کنند و فرآیند تصمیم گیری شغلی را ساده و آسان می سازند. امروزه عواملی نظیر توسعه بازار کار، تغییرات شغلی ، و افزایش بیکاری ضرورت تدوین ن...

[ 23 ] - نقش مشاوره در کاهش استرس های دوره سالمندی

انسان در همه سنین و در همه جا در زمینه های گوناگون به نوعی دچار استرس و عوارض ناشی از آن است. سالمندان با مشکلات متعدد از جمله تغییرات در اندام های بیرونی و درونی بدن، کاهش و اختلال در عملکرد ارگانیسم، نیاز به جلب توجه و قدرت طلبی، زودرنجی و یکدندگی، اختلال در حافظه نزدیک، و احساس تنهایی دست به گریبانند. از استرس به عنوان حالت تنش روانی و محرکی یاد می شود که تمامیت زیستی، روانی و رفتاری تجربه م...

[ 24 ] - بررسی اثربخشی معنادرمانی بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد

مقدمه:پژوهش حاضر اثربخشی معنادرمانی را بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد، بررسی می کند. روش:در یک پژوهش نیمه آزمایشی 25 زن مصرف کننده مواد با تشخیص اختلال وابستگی به مواد مخدر که دوره سم زدایی را با موفقیت در مرکز درمان اجتماع مدار بانوان (TC) تهران به پایان رسانده بودند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی (12نفر) و گواه (13نفر) تقسیم شدند.گروه آزمایشی...

[ 25 ] - ساخت و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت زندگی مبتنی بر آراء آیت الله جوادی آملی

هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسشنامه­ی کیفیت زندگی مبتنی بر آراء جوادی آملی است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و پرسشنامه محقق ساخته توسط 350 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که به روش نمونه ‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، پاسخ داده شد. در ساخت پرسشنامه از کتاب­های آیت جوادی آملی استفاده شده است. به منظور بررسی روایی از روش­های روایی صوری، محتوایی و روایی سازه (...

[ 26 ] - اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در بیماران همودیالیزی

چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر بهزیستی روانشناختی بیماران همودیالیزی بود. به این منظور از بین بیماران مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان و بیمارستان امام علی (ع) بجنورد تعداد 28 بیمار همودیالیزی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و گروه کنترل قرار گرفتند (ه...

[ 27 ] - تدوین الگوی پیش‌بینی اختلالات عاطفی - رفتاری کودکان بر اساس مهارت‌های اجتماعی و اضطراب مادرانشان با میانجیگری خودپنداره کودکان

هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی پیش‌بینی اختلالات عاطفی-رفتاری کودکان براساس مهارت‌های اجتماعی و اضطراب مادرانشان با میانجیگری خودپنداره کودکان بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پسر 8 تا 12 ساله 4 مدرسه دولتی منطقه 6 شهر تهران به همراه مادران آنان در سال 1396 بودند. حجم نمونه با توجه به نوع تحقیق و برای جلوگیری از افت آزمودنی450 نفر درنظرگرفته شد.ابزار پژوهش پرسشنامه‌های مهارت‌های اجتماعی گرشام و ال...

[ 28 ] - نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهرکرد

مقدمه: انگیزه تحصیلی دانشجویان و نگرانی های مربوط به آینده شغلی آنها بسیار مهم و قابل توجه است و موسسات آموزش عالی در این زمینه نقش مهمّی ایفا می کنند. این پژوهش با هدف بررسی نقش مهارت انتخاب شغل در پیش بینی سطح انگیزه تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد بود و نمونه ش...

[ 29 ] - مقایسه اثربخشی آموزش گروهی روان‎شناسی مثبت‎گرای سلیگمن و رویکرد اسلامی مبتنی بر آموزه‎های قرآنی بر افزایش شادکامی زنان شاغل متأهل

The purpose of this study was to determine the effectiveness of group education of positive psychology and Islamic approach based on Quranic teachings on increasing the happiness of employed married women. The present study was a semi-experimental design with pre-test, post-test with control group and one-month post-test follow-up test. Among the statistical population, 75 people were selected ...

[ 30 ] - مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری و رژیم‌درمانی بر کاهش وزن و ارتقای خودکارآمدی سبک زندگی در افراد مبتلا به چاقی

زمینه و هدف: یکی از عمده‌ترین مشکلات جامعه‌های درحال‌توسعه چاقی است و شیوع آن پیوسته در حال افزایش است. این پژوهش با هدف مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری و رژیم‌درمانی بر کاهش وزن و ارتقای خودکارآمدی سبک زندگی در افراد مبتلا به چاقی انجام شد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. از میان افراد مبتلا به چاقی مراجعه‌کننده به مراکز مشاورۀ روان‌شناختی و کلینیک‌ها...

[ 31 ] - بررسی تأثیر آموزش شناختی ـ رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز

مقدمه و هدف: انگیزه و میل جنسی همانند سایر انگیزه‌های بنیادین آدمی‌بخش جدایی‌ناپذیر ماهیت زیستی، روانی و اجتماعی او را تشکیل می‌دهد و روشن است که کیفیت ارضای این انگیزش نقش بسیار مهمی‌را در سلامت فرد و اجتماع و دستیابی به آرامش و آسایش ایفا می‌کند. امروزه مشکلات جنسی چنان شایع شده که بیش از یک سوم زنان بزرگسال از اختلال میل جنسی کم کار رنج می‌برند. به همین لحاظ برای کمک به تعداد زیادی از همسران...

[ 32 ] - مدل‌یابی معادلات ساختاری پیش‌بینی اعتیادپذیری بر اساس طرح‌واره وابستگی/بی‌کفایتی و تحمل پریشانی با نقش میانجی‌گری سیستم‌های مغزی – رفتاری در دانش‌آموزان

هدف از انجام پژوهش حاضر مدل‌یابی ساختاری پیش‌بینی اعتیادپذیری بر اساس طرح‌واره وابستگی/ بی‌کفایتی و تحمل پریشانی با نقش میانجی‌گری سیستم­های مغزی– رفتاری در بین دانش‌آموزان کرج بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و بر اساس معادلات ساختاری بود و جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش‌آموزان مقطع دوم دبیرستان‌های پسرانه و دخترانه مناطق چهارگانه شهر کرج در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به تحصیل ب...

[ 33 ] - Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Logotherapy on Marital Satisfaction of Veterans' Spouses

Aims: Marital satisfaction is one of the factors that can affect not only on the life quality of veterans but also on their families and society. The aim of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy and logotherapy on marital satisfaction of veterans' spouses. Materials and Methods: In this quasi-experimental research with pretest-posttest design, with...

[ 34 ] - اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم صورت گرفته است. روش پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم شهرستان قدس در سال تحصیلی 93-94 بود. ابزار تحقیق پرسشنامه اضطراب حالت صفت اشپیل برگر( STAI )بوده است. نمونه پژوهش حاضر 30 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدا...

[ 36 ] - طراحی مدل مفهوم خانواده در زوجین متقاضی طلاق بر اساس نظریه داده بنیاد

مطالعه حاضر با روش کیفی، از روش داده بنیاد تلاش می‌کند تا مفهوم خانواده در تجربه زیسته زوجین متقاضی طلاق را شناسایی نماید. هدف این مطالعه، رسیدن به درکی از تجربه زیسته زوجین متقاضی طلاق و استخراج مدل از درون این تجربیات و ترسیم پارادایم مربوطه است. داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند با زوجین متقاضی طلاق در دادگاه خانواده کرج بدست آمد. روش نمونه‌گیری هدفمند و با حجم نمونه 9 زوج (18...

[ 37 ] - Factors affecting the tendency to marital infidelity: A grounded theory study

Introduction: Marital infidelity is one of the most severe problems in families and investigating the reasons for the tendency to marital infidelity can have an effective role in reducing it. Methods: This study was conducted based on the grounded theory (GT). To this end, two types of sampling techniques were used: The multistage random cluster sampling was employed to interview 28 teacher...

[ 38 ] - اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی بر کاهش رفتارهای ضدبهره‌وری کارکنان

هدف: هدف از این پژوهش تعیین اثر رویکرد واقعیت درمانی در اصلاح رفتارهای ضدبهره­وری کارکنان شرکت راهبران فناوری اطلاعات شهر تهران بود. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح دو گروهی نیمه آزمایشی با یک گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بود تمام وقت در شرکت راهبران فناوری اطلاعات شهر تهران سال 1393-1392 بودند. حجم جامعه مورد مطالعه در این شر...

[ 39 ] - Comparing the efficacy of emotion-focused cognitive-behavioral therapy with mindfulness based cognitive therapy on body image and cognitive fusion in adolescent girls interested in cosmetic surgery

Background and Aim: Cosmetic surgery as a special and common form of bodybuilding culture has always been a controversial topic in contemporary society. The purpose of this study was to compare the efficacy of emotion-focused cognitive-behavioral therapy with mindfulness based cognitive therapy on body image and cognitive fusion in adolescent girls seeking cosmetic surgery. Methods: This was...

[ 40 ] - Determining the effectiveness of Schema Therapy, on Metacognitive Skills and Loneliness and Failure Tolerance of Students in Islamshahr University

The purpose of this study aimed to effectiveness of schema therapy on metacognitive skills and loneliness and failure tolerance of students at Islamshahr University. The research method was semi-experimental with an unequal control group design. The statistical population consisted of male and female dormitory students of Islamshahr Azad University in the academic year 2018-2109. The research s...

[ 41 ] - Challenges faced by working mothers regarding maintaining young children: A phenomenological qualitative study

The aim of this study was to investigate the challenges faced by working mothers regarding maintaining young children. The study was qualitative and with a phenomenological approach. The study population was working mothers with young children in the medical staff of Ali Akbar Hospital in Mashhad in 2021. Interviewees were selected by purposive sampling method and sampling was continued until d...

نویسندگان همکار

Yari, Mercedeh 8  

کیومرث فرحبخش 3  

جلیل یونسی 2  

علیرضا کریمی وکیل 2  

علی دلاور 2  

معصومه اسمعیلی 2  

محمد ابراهیم مداحی 2  

ماندانا نیکنام 2  

محمود جاجرمی 2  

ابراهیم نعیمی 1  

مسلم ایران مهر 1  

کیومرث فرحبخش 1  

اشرف السادات شریفی 1  

مهدی زارع بهرام آبادی 1  

حبیب اله اکبری 1  

ابوالفضل کرمی 1  

باقر ثنایی 1  

سولماز مبسم 1  

آتوسا کلانتر هرمزی 1  

علی دلاور 1  

خسرو حمزه 1  

شکوه نوابی نژاد 1  

معصومه یاسائی سکه 1  

خلیل موفق 1  

فریبرز درتاج 1  

سیمین حسینیان 1  

محمد رضا فلسفی نژاد 1  

هدیه شیشه فر 1  

شاداب شیرزادی 1  

فریده دوکانه ای فرد 1  

امیرعباس بوستانی 1  

محمدرضا خبازی راوندی 1  

کاترین فکری 1  

احمد برجعلی 1  

عاطفه نژادمحمد نامقی 1  

فریبرز باقری 1  

معصومه یاسائی سکه 1  

ولی اله فرزاد 1  

سلوی شمس الدینی لری 1  

فریده دوکانه ای فرد 1  

حسین سلیمی بجستانی 1  

محمد ربیعی 1  

یاسر آزاد 1  

بهشتی, سعید 1  

دلاور, علی 1  

مهدی پور, ربابه 1  

دلاور, علی 1  

گل‌کاریان, پریسا 1  

رضا فراوانی 1  

عزت دیره 1  

ناصر امینی 1  

حسین سلیمی بجستانی 1  

سمیرا طاوسی 1  

Falahati, Maryam 1  

Mohamadipoor, Mohammad 1  

جعفر حسنی 1  

زینب شاه بختی 1  

Mehrab Bashirpour 1  

علیرضا نظری انامق 1  

قدسی احقر 1  

Davoodi, Hassan 1  

Heidari, Hassan 1  

Mokhtarzadeh, Maryam 1  

Behrouznia, Helia 1