بررسی کیفی آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش آموزان (از دیدگاه مشاوران مدارس)

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش «تعیین آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش آموزان پسر دبیرستانی، از دیدگاه مشاوران مدارس تهران» بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، مشاوران مدارس پسرانه مقطع دبیرستان در شهر تهران بود. نمونه این پژوهش، تعداد 21 نفر از مشاوران مدارس پسرانه مقطع دبیرستان در تهران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. جهت تحلیل داده ها، با استفاده از روش نظریه زمینه ای، اطلاعات به دست آمده طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی شد. در مجموع تعداد 37 مقوله اولیه، و 6 کد محوری که عبارتند از: «آسیب های فردی، آسیب های خانوادگی، آسیب های اجتماعی، آسیب های تحصیلی، آسیب های دوران بلوغ و احتمال ابتلاء به اختلالات روانی» به دست آمد. با توجه به یافته های به دست آمده، مقوله هسته (کد گزینشی) این پژوهش «آسیب های تربیتی و آموزشی» تعیین شد. این مقوله کلیه مقوله های دیگر پژوهش را در بر می گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه مهارت‌های ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان علمی کاربردی شهر اردبیل است. ازلحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، ازلحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی اردبیل در سال 1396 تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها برابر 7000 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده ش...

متن کامل

دیدگاه معلمان،والدین، مشاوران مدارس و دانش آموزان نسبت به مؤلفه های مدرسه تاب آور: یک مطالعه کیفی

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه معلمان، والدین، مشاوران مدارس و دانش آموزان نسبت به مدرسه تاب آور بود. برای این منظور 120 نفر (30 معلم، 30 دانش آموز، 30 نفر از والدین و 30 مشاور) به روش نمونه گیری خوشه ای از سراسر شهر تهران انتخاب شدند. حجم نمونه نیز بر اساس قانون اشباع تعیین شده است.  ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه نیمه سازمان یافته بود که برای چهار گروه به صورت محور‌های متفاوت تدوین و اجرا شد....

متن کامل

بررسی میزان تأثیر مشاوران مدارس در هدایت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (یک مطالعه کیفی)

مشاوره به عنوان یک حرفه در جامعهی ما درحال گسترش و توسعه است و هر روز بیش از گذشته به وجود آن در مدارس احساس نیاز میشود. از چندین سال قبل معلمان مـدارس دریافتـه انـد کـه بـدونکمک مشاور، در اکثر موارد دانشآموزان نمیتوانند از تواناییهای خود تا حد امکان استفاده نمایند. بـه عبارت دیگر مشاوره از دیدگاه اکثر معلمان و مدیران،وسیلهای که در بهبود کارتحصیلی دانشآموزان وثبات عاطفی آنها مفید و مؤثرواقع شده...

متن کامل

بررسی عملکرد مشاوران مدارس دبیرستان های شهر بندرعباس از دیدگاه مدیران، مشاوران و دانش آموزان

پژوهش حاضر به منظور بررسی عملکرد مشاوران مدارس دبیرستان های شهر بندرعباس از دیدگاه مدیران، مشاوران و دانش آموزان انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان، مشاوران، مدیران شهر بندرعباس در سال تحصیلی 1392-1391 بود. نمونه ی پژوهش شامل 600 نفر از دانش آموزان، 31 نفر از مشاوران و 30 نفر از مدیران مدارس دخترانه و پسرانه دبیرستان بود، که بر اساس نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای ان...

آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی موبایل محور در زمینه تربیت دینی (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز)

هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور با تربیت دینی دانش آموزان است. پرسش اصلی این است که استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور چه تاثیری بر تربیت دینی دانش آموزان کاربر آن دارد؟ پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ­ ساخته، با تکیه بر نظریه های کاشت، استفاده و رضایت مندی و نظریه ساخت یابی گیدنز صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را دانش آ...

متن کامل

آسیب شناسی تربیت دینی دانش آموزان از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران

هدف اساسی پژوهش حاضر، شناسایی عوامل آسیب زای عمده در تربیت دینی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران از دیدگاه مدیران مدارس آن ها بوده است. جامعه آماری، مدیران مدارس راهنمایی مناطق 19 گانه شهر تهران بوده که در سال تحصیلی 83-1382 در یکی از مدارس راهنمایی به کار اشتغال داشته اند. به روش نمونه گیری خوشه ای (چند مرحله ای) از میان 850 نفر از آنان، تعداد 230 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شده اند. ر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 33

صفحات  43- 72

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023