آسیه شریعتمدار

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک گروهی بر فاجعه سازی و نشخوار فکری در مادران کودکان کم توان ذهنی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر فاجعه سازی و نشخوار فکری مادران کودکان کم‌توان ذهنی انجام شد. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح دوگروهی پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. بدین منظور، از جامعه‌ی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی در منطقه 5 شهر تهران، تعداد 24 نفر انتخاب‌شده و پس از پاسخ به ابزارهای تحقیق به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش، مداخلات رفت...

[ 2 ] - شبکه های مجازی بستری برای کارورزی مشاوره: پرورش و تقویت هویت حرفه‌ای، امکانات و موانع

اغلب دانش‌آموختگان رشته‌های یاورانه با فرایند پرورش هویت حرفه‌ای با مشکل روبه‌رو می‌شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش کارورزی در شبکه‌های مجازی در تقویت هویت حرفه‌ای و بررسی کیفی امکانات و موانع این روش است. روش این تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون پاسخ‌های کارورزان در مورد تجارب کارورزی خود در فضای مجازی و روش جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعه آماری دانشجویان رشته‌های یا...

[ 3 ] - تحلیل عوامل مشترک تجربه‌ی روانشناختی پدیده رودربایستی: مطالعه کیفی

پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ی تجربه‌ی زیسته‌ی افراد از پدیده‌ی رودربایستی صورت گرفت. روش تحقیق، کیفی و از نوع پدیدارگرایی بود. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته و جامعه شامل افرادی بود که تجربه رودربایستی را داشتند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و مصاحبه‌ها تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. تعداد آزمودنی‌ها 20 نفر بود. روش تجزیه تحلیل اطلاعات، از نوع تحلیل تماتیک بود. با پرسش از تجارب آزم...

[ 4 ] - بررسی کیفی طرحواره‌های جنسیت و انتظارات از نقش همسر آسیب‌زننده به ازدواج

پویایی‌های مؤثر بر شکل‌گیری فرد به رشد هویت و سبک شخصیتی می‌انجامد که به نوبه ی خود بر شیوه‌ای که فرد با دیگران ارتباط بر قرار می‌کند تاثیر می‌گذارد. هدف این تحقیق بررسی کیفی طرحواره‌های جنسیتی و انتظارات از نقش همسر  آسیب زننده به ازدواج است. روش این پژوهش کیفی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش باز استفاده شده است. با کد گذاری و طبقه بندی کلمات، عبارات و جملات،  مفاهیم و طرحواره‌ها شناسایی شد...

[ 5 ] - اثربخشی آموزش مفاهیم مذهبی بر عزت نفس دانش آموزان دبستانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر عزت نفس دانش آموزان دبستانی با استفاده از طرح تجربی تک موردی با پیگیری یک ماهه صورت گرفت. پس از نمونه گیری در دسترس از جامعه، سه نفر از دانش آموزان دختر پایه‌ی سوم دبستان که عزت نفس ضعیف یا متوسط داشتند، به شیوه‌ی هدفمند انتخاب و مداخلات معنوی را به مدت 13جلسه دریافت کردند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه‌ی عزت نفس آلیس ...

[ 6 ] - اثربخشی آموزش سرسختی روانشناختی بر خودکارآمدی تحصیلی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سرسختی روان شناختی بر خودکارآمدی تحصیلی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری همه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر پارس آباد در سال تحصیلی 95-1394 و نمونه این پژوهش 30 نفر از دانش آموزان این جامعه بودند که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و براساس ملاک ورودی در دو گر...

[ 7 ] - فراتحلیل درمان های روان‌شناختی برکاهش اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوانان

اضطراب اجتماعی یکی از شایع­ترین مشکلاتی است که باعث اختلالات عملکردی قابل توجه در کودکان و نوجوانان می­شود. در رابطه با میزان اثربخشی انواع مختلف درمان های روان­شناختی برای کودکان و نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی تردید وجود دارد در نتیجه ضرورت انجام مطالعه فراتحلیل در مورد اثربخشی درمان­های موجود برای اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوانان را نشان می دهد. در مطالعه حاضر، اندازه اثر درمان های روا...

[ 8 ] - بررسی اثربخشی فرآیند تماس با شیوه‌های اهمال‌کاری بر خودگردانی تحصیلی دانش‌آموزان

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی فرایند تماس با شیوه‌های اهمال‌کاری بر خودگردانی تحصیلی بود. این پژوهش در چارچوب نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل و اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا گردید. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر ساوه در سال تحصیلی 95-96 بود. در این پژوهش مدرسه به‌صورت نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شد و دانش‌آموزان پس از تکمیل پرسشنامه اهمال‌کاری به‌صورت تصادفی ...

[ 9 ] - طراحی الگوی خودشکوفایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و مقایسه آن با تجربه زیسته هنرمندان خودشکوفا

جامعه‌شناسان بر اهمیت خودشکوفایی در هویت‌بخشی و سلامت جوامع مدرن تاکید کرده‌‌اند. پژوهش‌های انجام گرفته درباره خودشکوفایی در فرهنگ‌های مختلف، تفاوت‌هایی را در سطح خودشکوفایی در جوامع نشان داده‌‌اند و تعریف خودشکوفایی مبتنی بر فرهنگ را لازم دانسته‌‌اند. در پاسخ به این ضرورت، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی خودشکوفایی مبتنی بر کمال از دیدگاه اخلاق اسلامی و مقایسه آن با تجارب زیسته هنرمندان خو...

[ 10 ] - مرزهای خانوادگی و امنیت پایه: مقایسه‌ی ادراک والد- نوجوان در مورد انعطاف پذیری مرزهای خانوادگی بر مبنای رشد

Aim: The aim of this study was to compare the parent-adolescent perception about the flexibility of family boundaries based on development. Method: this research was done by qualitative research method and phenomenological approach. By convenience sampling, 10 girl adolescents aged from 15 to 18 and their mothers aged 37 to 55 were selected and their perceptions of family boundaries were stu...

[ 11 ] - طراحی الگوی یکپارچه خودشکوفایی مبتنی بر نظریات انسانگرایانه

Purpose: The purpose of this study was to develop an integrated model of self-actualization based on humanistic theories to resolve problems in previous classifications. Method: The research method is qualitative thematic analysis with the statistical population of humanistic psychology texts including "Motivation and Personality", "The Farther Reaches of Human Nature", "Religions, Values ​​and...

[ 12 ] - طراحی الگوی اخلاقی خانواده امن و عاری از خشونت علیه زنان مبتنی بر نظرات نراقی

Purpose: The aim of this research is developing a moral model for Safe and   violence free family for based on Naraqi’s ideas in the book "Jameo' Alsa'adat" (1388). Methods: This qualitative study was conducted using themes analysis and synthesis. For intellectual foundations of the therapy, Naraghi's ideas were used. Themes of moral treatment were extracted from books about morality, especiall...

[ 13 ] - بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد‌-‌فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها

The purpose of present research was study on relationship between child-parent conflict and student’s academic self- concept with their life satisfaction. Method of research was correlation studies. The study population was all of male and female students in junior high school in Namin. The sample were 293 students of third graders that selected by using multistage cluster sampling method. Rese...

[ 14 ] - بررسی اثربخشی فرآیند تماس با شیوه‌های اهمال‌کاری بر خودگردانی تحصیلی دانش‌آموزان

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی فرایند تماس با شیوه‌های اهمال‌کاری بر خودگردانی تحصیلی بود. این پژوهش در چارچوب نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل و اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا گردید. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر ساوه در سال تحصیلی 95-96 بود. در این پژوهش مدرسه به‌صورت نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شد و دانش‌آموزان پس از تکمیل پرسشنامه اهمال‌کاری به‌صورت تصادفی ...

[ 15 ] - موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی: یک مطالعه کیفی

این ﭘـﮋوﻫﺶ با هدف شناسایی پیشایندهای موّفقیّت و عدم موّفقیّت تحصیلی بر اساس تجارب زیسته دانشجویان موفق و مشروط با روش پژوهش کیفی پدیدارشناسی انجام شد. مشارکت­کنندگان در پژوهش شامل ۱2 دانشجو با وضعیت تحصیلی مشروط و 8 دانشجو با معدل تحصیلی بالای 17 بود که به­صورت هدفمند انتخاب شدند و اطلاعات آنان از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری گردید. مصاحبه­های ضبط‌شده به‌صورت مکتوب درآمده و با روش کلایزی ت...

[ 16 ] - بررسی تجارب زیسته مرتبط با فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن‌ها در مراحل مختلف بیماری

مقدمه: افزایش سرطان به‌ویژه در کودکان نظام روان‌شناختی خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف این تحقیق بررسی تجارب زیسته مرتبط با فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن‌ها در مراحل مختلف بیماری بود. روش: رویکرد تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و مصاحبه‌ها تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. تعداد شرکت‌کن...

[ 17 ] - خواستگاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم

در گزاره­های متون دینی، پیش‌زمینه تشکیل خانواده -که خواستگاری نیز جزئی از آن است - می­تواند از عوامل مؤثر بر ثبات خانواده باشد؛ بنابراین، این پژوهش با هدف واکاوی خواستگاری اسلامی بر مبنای قرآن کریم انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه پژوهش شامل کلیّه آیات قران مربوط به مرحله خواستگاری بود که با استفاده از تفاسیر با رویکرد تحلیلی – اجتماعی، مضامین اصلی شناسایی شده برای مرحله خو...

[ 18 ] - Representing Death and its Emotion-eliciting Symbols in Virtual News Channels

Aim: Television and news programs are full of scenes that remind us that life will no doubt end. The purpose of this study was to investigate the representation of death news and its exciting symbols in virtual news channels. Methods: The research method was qualitative and thematic analysis was used. The population of the study included virtual news channel contents and the sample were four hi...

[ 19 ] - ارائه الگوی پژوهش مجازی در حرفه‌های یاورانه مبتنی بر ضوابط اخلاقی

دسترسی به نمونه مناسب و جلب همکاری آزمودنی‌ها در پژوهش‌های رشته‌های یاورانه که با مسائل عمیق افراد سروکار دارند، موضوعی حساس است. لذا روان‌شناسان کیفی روز به‌روز بیشتر برای مصاحبه، به اینترنت به‌عنوان رسانه رو می‌آورند. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پژوهش مجازی در حرفه‌های یاورانه مبتنی بر ضوابط اخلاقی است. روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه مورد مطالعه متون مربوط به اخلاق پژوهش و مق...

[ 20 ] - Lessons from the Quran for the Purpose of Managing Couples’ Roles and Relationships

Aim: The purpose of the present study was to discuss the implications of the lessons from the Quran in managing the roles and relationships in couples. Methods: Using the qualitative method and applying content analysis, all verses related to couples from Quran were explored. Results: According to the results of the study, the main identified themes for the stage of marriage included romantic r...