آرزو امینی

دانش آموخته کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک گروهی بر فاجعه سازی و نشخوار فکری در مادران کودکان کم توان ذهنی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر فاجعه سازی و نشخوار فکری مادران کودکان کم‌توان ذهنی انجام شد. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح دوگروهی پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. بدین منظور، از جامعه‌ی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی در منطقه 5 شهر تهران، تعداد 24 نفر انتخاب‌شده و پس از پاسخ به ابزارهای تحقیق به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش، مداخلات رفت...

[ 2 ] - اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکلات رفتاری کودکان

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکلات رفتاری کودکان بود. در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی (نوع AB یا مشاهده­ی مستقیم مکرر) با پیگیری یک ماهه استفاده شد. بدین منظور پس از نمونه گیری در دسترس از جامعه، سه نفر از دانش آموزان دختر پایه­ی سوم دبستان که در فرم معلم مقیاس مشکلات رفتاری راتر (1967) نمره­ی بالاتر از 9 کسب کردند به شیوه­ی هدفمند انتخاب شده و مداخلات م...

[ 3 ] - اثربخشی آموزش مفاهیم مذهبی بر عزت نفس دانش آموزان دبستانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر عزت نفس دانش آموزان دبستانی با استفاده از طرح تجربی تک موردی با پیگیری یک ماهه صورت گرفت. پس از نمونه گیری در دسترس از جامعه، سه نفر از دانش آموزان دختر پایه‌ی سوم دبستان که عزت نفس ضعیف یا متوسط داشتند، به شیوه‌ی هدفمند انتخاب و مداخلات معنوی را به مدت 13جلسه دریافت کردند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه‌ی عزت نفس آلیس ...

[ 4 ] - مرزهای خانوادگی و امنیت پایه: مقایسه‌ی ادراک والد- نوجوان در مورد انعطاف پذیری مرزهای خانوادگی بر مبنای رشد

Aim: The aim of this study was to compare the parent-adolescent perception about the flexibility of family boundaries based on development. Method: this research was done by qualitative research method and phenomenological approach. By convenience sampling, 10 girl adolescents aged from 15 to 18 and their mothers aged 37 to 55 were selected and their perceptions of family boundaries were stu...