عظیمی, داریوش

گروه مشاوره، دانشکد روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

[ 1 ] - اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کنترل هیجانی جانبازان شیمیایی

اهداف: با توجه به اهمیت سلامت روان در زندگی جانبازان، رویکرد درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌تواند در ایجاد انعطاف‌پذیری روانی جانبازان کمک‌کننده باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کنترل هیجانی جانبازان شیمیایی بود. مواد و روش‌ها: این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل در بین 50 نفر از جانبازان شیمیایی مرد شهر اراک، در سال 96...

[ 2 ] - نقش سرمایه های روانشناختی و اشتیاق تحصیلی در سرزندگی تحصیلی و تعلل ورزی تصمیم گیری دانشجویان پرستاری

Objectives: Nursing students because of environmental work and study  stress   more exposed to academic problems and personal efficiency are reduced. The aim of this study was to explain The Role of Psychological Capitals and academic motivation in academic vitality and decisional procrastination in nursing students. Methods: In this study  correlation types, to conduct 1...

[ 3 ] - اثربخشی آموزش سرسختی روانشناختی بر خودکارآمدی تحصیلی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سرسختی روان شناختی بر خودکارآمدی تحصیلی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری همه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر پارس آباد در سال تحصیلی 95-1394 و نمونه این پژوهش 30 نفر از دانش آموزان این جامعه بودند که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و براساس ملاک ورودی در دو گر...

[ 4 ] - پیش‌بینی فشار مراقبت براساس حس انسجام و سرمایه روان‌شناختی در همسران جانبازان قطع عضو

اهداف: یکی از عوامل آسیب‌رسان به ساختار خانواده، معلولیت یکی از اعضای آن است که می‌تواند ناشی از حوادثی همچون جنگ باشد. به‌علت ضرورت توجه به اعضای خانواده جانبازان به‌خصوص همسران آنها، هدف این پژوهش پیش‌بینی فشار مراقبت براساس حس انسجام و سرمایه روان‌شناختی در همسران جانبازان قطع عضو بود. ابزار و روش‌ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی در سال 1395 بین همسران جانبازان قطع عضو پیرانشهر انجام شد. 120 نف...