اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کنترل هیجانی جانبازان شیمیایی

نویسندگان

  • حسینی, مریم گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
  • درگاهی, شهریار گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
  • عباسی, مسلم گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سلمان فارسی، کازرون، ایران
  • عظیمی, داریوش گروه مشاوره، دانشکد روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

اهداف: با توجه به اهمیت سلامت روان در زندگی جانبازان، رویکرد درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌تواند در ایجاد انعطاف‌پذیری روانی جانبازان کمک‌کننده باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کنترل هیجانی جانبازان شیمیایی بود. مواد و روش‌ها: این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل در بین 50 نفر از جانبازان شیمیایی مرد شهر اراک، در سال 96 -1395 انجام شد که به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و سپس به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمون (25 نفر) و کنترل (25 نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه کنترل هیجانی (ECQ) استفاده شد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 10 جلسه 45دقیقه­ای برای گروه آزمون اجرا شد. داده­ها به‌کمک نرم‌افزار SPSS 23 و توسط آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: بین میانگین نمرات کنترل هیجانی گروه آزمون و کنترل در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنی‌دار وجود داشت. با کنترل اثرات پیش­آزمون، آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به‌طور معنی‌داری باعث افزایش بازداری هیجانی (2.16=F)، کنترل پرخاش (6.02=F) و نشخوار (4.41=F) در گروه آزمون شد (0.05p<)، اما اثر آن بر متغیر کنترل خوش‌خیم معنی‌دار نبود (0.05p>). نتیجه گیری: آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کنترل هیجانی جانبازان شیمیایی تاثیر دارد؛ به این صورت که باعث بهبود بازداری هیجانی، کنترل پرخاشگری و نشخوار می‌شود، اما در کنترل خوش‌خیم تاثیری ندارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کارکردهای شناختی- هیجانی جانبازان

اهداف: یکی از حوزه­های زندگی جانبازان که ممکن است تحت تاثیر جنگ و پیامدهای درازمدت آن قرار گرفته باشد، کارکردهای شناختی- هیجانی است که توانایی فرد را در بازداری، خودتغییری، برنامه­ریزی، سازمان‌دهی، حل مساله و تنظیم هیجان نشان می‌دهد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کارکردهای شناختی- هیجانی جانبازان بود. مواد و روش‌ها: در این پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آز...

متن کامل

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطافپذیری در همسران جانبازان

اهداف: خانواده جانبازان به‌ویژه همسران آنها با گذشت سال‌ها از جنگ تحمیلی، هنوز عوارض ناشی از آن را تجربه می‌کنند که زندگی این افراد را با آسیب‌های روحی و روانی همراه کرده است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در همسران جانبازان انجام شد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی 34 نفر از همسران جانبازان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شاهد شهر اص...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی سالمندان بازنشسته

Introduction and purpose: Due to the rapid increase in the senior population, health issue, health & provide comfort and welfare of society & wider finds new dimensions every day. This study aimed to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy Retired adults was conducted on self-efficacy and social adjustment. Material and Methods: The research method was quasi-experimen...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر فرسودگی شغلی پرستاران

مقدمه: فرسودگی شغلی مشکل قابل‌توجهی در حرفه پرستاری است لذا انجام مداخلات روان‌درمانی در این گروه شغلی می‌تواند مفید واقع شود. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر فرسودگی شغلی پرستاران می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه جامعه آماری شامل 30 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا تهران بود که از دو گروه آزمایش و کنترل به تعداد 15 نفر در هر گروه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 1

صفحات  9- 13

تاریخ انتشار 2018-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023