نقش سرمایه های روانشناختی و اشتیاق تحصیلی در سرزندگی تحصیلی و تعلل ورزی تصمیم گیری دانشجویان پرستاری

نویسندگان

  • خزان, کاظم کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
  • عظیمی, داریوش کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  • قدیمی, سمیه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

Objectives: Nursing students because of environmental work and study  stress   more exposed to academic problems and personal efficiency are reduced. The aim of this study was to explain The Role of Psychological Capitals and academic motivation in academic vitality and decisional procrastination in nursing students. Methods: In this study  correlation types, to conduct 150 member of university Azad Islamic of Ardebil in 95-96 years and were selected by systematic random and respond to decisional procrastination scale, academic vitality scale, academic motivation scale and psychological capitals were all high validity and reliability. Data was collected  analyzed by SPSS 18 software and  using regression . Results: The results indicate that all components of psychological capital (hope, resiliency, optimism and self-efficacy) and academic motivation can predict changes in the academic vitality by positively and negatively changes in decisional procrastination. Conclusion: The results highlight the importance of psychological capital as one of the important components of Positive Psychology and  also academic motivation in reducing students' academic decisional procrastination and promote in academic vitality. Thus, providing trainings based on improving of psychological capital in academic environments will lead to reduction of academic burnout and will better academic performance in students.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی معنویت درمانی اسلامی بر تعلل ورزی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری

Introduction: Nursing students are more vulnerable to academic problems and reduced individual productivity due to their work and study environment stress. The aim of this study was to explain Effectiveness of Islamic spiritual therapy on Procrastination and Academic engagement nursing students. Methods:In this research, a semi-experimental pretest-posttest design with control group was used. ...

متن کامل

نقش بهزیستی اجتماعی و سرزندگی تحصیلی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری

اهداف: دانشجویان پرستاری به دلیل عوامل استرس‌زای دانشجویی و شرایط بالینی و کارورزی چالش‌برانگیز، بیشتر در معرض خستگی هیجانی و فرسودگی تحصیلی قرار می‌گیرند که ممکن است  اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. هدف پژوهش حاضر تبیین اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری براساس بهزیستی اجتماعی و سرزندگی اجتماعی بود. ابزار و روش‌ها: در این پژوهش همبستگی که در دانشجویان پرستاری دانشگاه علو...

متن کامل

نقش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خوش‌بینی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاری

زمینه و اهداف: متغیرهای بسیاری در بهبود سرزندگی تحصیلی دانشجویان نقش دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خوش‌بینی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاری انجام شد. روش بررسی: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آنها 200 نف...

متن کامل

بررسی وضعیت تعلل ورزی، فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان پرستاری

مقدمه: فرسودگی تحصیلی و تعلل ورزی به عنوان موانعی برای پیشرفت تحصیلی می توانند بر عملکرد تحصیلی تاثیر گذار باشد. بنابراین شناخت عوامل مرتبط بر آن‌ها ضروری است، لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تعلل ورزی، فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی و عوامل مرتبط با آن‌ها در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری گناباد انجام شده است. روش کار: این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ مقطعی بر روی 159دانشجوی ترم دوم تا هشتم کارشناسی پرستاری در...

متن کامل

نقش بهزیستی اجتماعی و سرزندگی تحصیلی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری

اهداف: دانشجویان پرستاری به دلیل عوامل استرس زای دانشجویی و شرایط بالینی و کارورزی چالش برانگیز، بیشتر در معرض خستگی هیجانی و فرسودگی تحصیلی قرار می گیرند که ممکن است  اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. هدف پژوهش حاضر تبیین اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری براساس بهزیستی اجتماعی و سرزندگی اجتماعی بود. ابزار و روش ها: در این پژوهش همبستگی که در دانشجویان پرستاری دانشگاه علو...

متن کامل

نقش تعلل ورزی و خود تنظیمی انگیزشی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان

مقدمه: درگیری دانشجویان به لحاظ شناختی، رفتاری و عاطفی با محیط و زمینه تحصیلی، سرزندگی و موفقیت تحصیلی دانشجویان را درجهت پیشبرد اهداف آموزشی تضمین می کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش تعلل ورزی و خودتنظیمی انگیزشی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان است. روش ها: دراین پژوهش همبستگی تعداد 311 دانشجوی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اراک در سال تحصیلی 94-1393 به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 3

صفحات  147- 157

تاریخ انتشار 2017-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023