داوود تقوایی

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه سلمان فارسی، کازرون، ایران

[ 1 ] - رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب­زا از تلفن ‌همراه در میان دانشجویان پیام نور تهران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور واحد شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 می‌باشند. نمونه این تحقیق شامل 160 نفر بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس از بین جامعه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شرق تهر...

[ 2 ] - نقش فراهیجان و تاب‌آوری در بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور شهرستان گناباد

  مقدمه : ناباروری و مشکلات ناشی از آن تأثیرات زیادی بر بهزیستی روان‌شناختی می­گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فرا هیجان و تاب­آوری در بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور است .   مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش کلیه زنان نابارور مراجعه­کننده در سال 1393-1392 به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گناباد بودند. نمونه­ این پژوهش شامل 120 زن نابارور می­باشد که به ش...

[ 3 ] - مقایسه‌ی اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص

هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص بود. این پژوهشاز نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر کلاس پنجم ابتدایی مدارس شهر اردبیل در سال تحصیلی 1393 می‌باشد. آزمودنی‌های پژوهش شامل 60 نفر از دانش‌آموزان این مدارس بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری دا...

[ 4 ] - نقش خودکارآمدی و تاب آوری روان شناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان

زمینه و اهداف: تعلل ورزی تحصیلی یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان است. همچنین خودکارآمدی و تاب‌آوری روان‌شناختی جزو مهارت‌های مهم زندگی محسوب می‌شود که با پیامدهای مثبت در بسیاری از جنبه‌های زندگی همراه هستند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش خودکارآمدی و تاب‌آوری روان‌شناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع همبستگی است که برای اجرای آن...

[ 5 ] - نقش تعلل‌ورزی، خودتنظیم‌گری و باورهای فراشناختی در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان

اهداف: در هر نظام آموزشی، پیشرفت تحصیلی مهم‌ترین شاخص توفیق فعالیت‌های علمی و آموزشی محسوب می‌شود و بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان نزد پژوهشگران علوم تربیتی و روان‌شناسی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعلل‌ورزی، خودتنظیم‌گری و باورهای فراشناختی در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. روش‌ها: این پژوهش، مقطعی- توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری...

[ 6 ] - نقش سرمایه های روانشناختی و اشتیاق تحصیلی در سرزندگی تحصیلی و تعلل ورزی تصمیم گیری دانشجویان پرستاری

Objectives: Nursing students because of environmental work and study  stress   more exposed to academic problems and personal efficiency are reduced. The aim of this study was to explain The Role of Psychological Capitals and academic motivation in academic vitality and decisional procrastination in nursing students. Methods: In this study  correlation types, to conduct 1...

[ 7 ] - The Effectiveness of Acceptance and Commitment Based Training on the Maladaptive Schemas of Female Students with Bulimia Nervosa

Background & Aims of the Study: Recently, a lot of discussions have been done about the third wave of behavioral and cognitive approaches, particularly in areas with eating disorders. The aim of current research is the effectiveness of acceptance and commitment based training on the maladaptive schemas of female students with bulimia nervosa. Materials & Methods: The design of current study...

[ 8 ] - A comparative study of psychological well-being, meta-emotion, and resiliency in fertile and infertile women

Abstract Background & Aims of the Study: According to the high prevalence of mental problems of infertility in infertile women, and the necessity of identifying their mental statuses to carry out interventions in order to help them, the present study aims a comparative study of psychological well-being, meta-emotion, and resiliency in fertile and infertile women. Materials & Methods: This study...

[ 9 ] - نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در هم‌نشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستانی

در تبیین اعمال خلاف قانون، نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه می‌بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان‌شناختی مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر در دانش­آموزان دبیرستانی بود. روش تحقیق همبستگی است. 198 دانش آموز دبیرستانی شهر پارس آباد  در سال تحصیلی 93- 1392به شیوه نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند و ...

[ 10 ] - تاثیر آموزش مهارت مثبت‌اندیشی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت رابطه زناشویی ادارک شده زنان نابارور

هدف پژوهش بررسی تاثیر آموزش مثبت اندیشی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت رابطه زناشویی زنان نابارور بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. از میان جامعه آماری زنان نابارور، 20 زن نابارور (10 نفر گروه آزمایش، 10 نفر گروه کنترل) به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارش شده و گروه آزمایش بصورت 8 جلسه 5/1 ساعته مور...

[ 11 ] - اثربخشی واقعیت درمانی بر بهزیستی هیجانی، روانی و اجتماعی مردان سالمند مقیم آسایشگاه

یکی از حوزه­های مهم سلامت سالمندان بعد روانی آن است که نیازمند توجه خاص به ویژه پیشگیری از اختلالاتی نظیر افسردگی، اضطراب و احساس یأس و ناامیدی در آنان و لزوم توجه به بهزیستی آنها است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت­درمانی در بهزیستی سالمندان انجام گرفت. پژوهش حاضر ­از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون همراه با ­گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری پژوهش شامل کلیه­ی سالمندان...

[ 12 ] - The mediating role of psychological capital on the relationship between spiritual intelligence and job burnout

Background: Job burnout in an organization is mainly negatively related to important institutional and individual consequences. The aim of this study was to investigate the mediating role of psychological capital on the relationship between spiritual intelligence and job burnout among the employees. Materials and Methods: This study was descriptive and correlational. Community consisted of all...

[ 13 ] - Effect of behavioral-communication couple therapy in dimensions of marital adjustment in infertile couples

There are different therapy approaches used by family therapy researchers over the years to evaluate their reliability and effect in couples. Bernstein's approach of behavioral-communication is one of these approaches. Accordingly, the current research aimed to survey the effectiveness of behavioral-communication couple therapy in improving dimensions of marital adjustment among infertile coupl...

[ 14 ] - Effect of acceptance and commitment based training on psychological well being and marital satisfaction in divorce applicants couples

Divorce is a fact that family institution has been experiencing it in today’s world. In Iran society due to the importance of family, any damage to this institution is unfortunate. The aim of current study was the surveying of effect of acceptance and commitment based training on psychological well being and marital satisfaction in divorce applicants couples. The design of the study is as exper...

[ 15 ] - Effective of emotional regulation on psychological wellbeing and marital satisfaction of Iranian infertile couples

  We aimed to influence emotional regulation training on psychological well-being and marital satisfaction of infertile couples were Ardabil. Methods: This study is a pilot. . The study The statistical population all infertile couples attending the clinic of Ardabil are of Obstetricians and Gynecologists. The sample size for this study was 40 infertile couples Ardabil were selected through the ...

[ 16 ] - رابطه‌ی تعارض کار- خانواده و اخلاق کاری با نقش واسطه‌ای استرس شغلی در پرستاران

Due to the great importance that the nurses health and job engagement have in the health of their, colleagues and patients, this study aimed to investigate the the relationship between work-family conflict and work ethics with mediating role of job stress in nurses. The design of this study was descriptive and correlation cross-sectional design. The study population included all male and female...

[ 17 ] - نقش استرس شغلی پرستاری در پیش‌بینی بهزیستی ذهنی، استرس زناشویی و همدلی پرستاران

Job stress is rather common in the nursing profession and affects many areas of nurses’ personal lives such as physical, psychological, social and family aspects. Considering the important role of nurses in the society, it is necessary to identify factors that influence their professional and domestic life, and take preventive measures. The aim of this study was to investigate the impact of job...

[ 18 ] - رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب­زا از تلفن ‌همراه در میان دانشجویان پیام نور تهران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور واحد شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 می‌باشند. نمونه این تحقیق شامل 160 نفر بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس از بین جامعه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شرق تهر...

[ 19 ] - The Role of Student Stressors in Predicting Procrastination and Academic Burnout among Nursing Students

Introduction: Nursing is one of the disciplines which may cause a lot of tension for students. The aim of this study was to investigate the role of student stressors in predicting procrastination and academic burnout among nursing students. Methods: This research was a descriptive correlational study. Statistical population consisted of all nursing students of Arak University of Medical Science...

[ 20 ] - Role of Procrastination and Motivational Self-Regulation in Predicting Students’ Academic Engagement

Introduction: Students’ cognitive, behavioral and emotional engagement with the academic environment and field of study will guarantee their vitality and success in promoting educational goals. Therefore, the purpose of this research was to investigate the role of procrastination and motivational self-regulation in predicting students’ academic engagement. Methods: This correlational study was...

[ 21 ] - The Relationship between Cognitive Failure and Alexithymia and Decisional Procrastination among University Students

Introduction:Decisional procrastination is one of the negative factors which might hinder students’ progress and it is an ineffective defense strategy used by students to avoid failure, maintain self-esteem and personal values. It is essential in the learning process to provide the learning condition for achieving the best results. The aim of this study was to investigate the relationship betwe...

[ 22 ] - Providing a Structural Model for Workplace Spirituality, Occupational Ethics, and Organizational Loyalty in Nurses of Ardabil Hospitals in 2019-2020

Background: The growing interest in workplace spirituality has led to the development of a new paradigm in organizational science. The present study aims to provide a structural model for workplace spirituality, occupational ethics, and organizational loyalty among nurses at Ardabil hospitals. Materials and Methods: The statistical population, in this cross-sectional descriptive study, was com...

[ 23 ] - Effect of Sexual Relationship Enrichment Educational Program on the Sexual Satisfaction of Dual-Career Couples in Ardabil, Iran (2019): A Case Study

Background: This study aimed to investigate the effect of sexual relationship enrichment program training on the sexual satisfaction of dual-career couples. Material and Methods: This research was a single-case experiment. The statistical population was all couples referred to the counseling center in Ardabil in 2019. In this study, three couples were purposefully selected as a sample. Larsonc...

[ 24 ] - The Moderating Role of Existential Thinking in the Association between Health Anxiety and Nurse Empathy with Covid-19 Patients

Background: Nurses' direct exposure to COVID-19 patients and resulting health anxiety can threaten their performance of human and moral duties. Materials and Methods: This work was a descriptive correlational study. The statistical population was all nurses working in the intensive care unit of COVID-19 patients in Ardabil hospitals in the 2021 year, from which 150 people were selected by con...