نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در هم‌نشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستانی

نویسندگان

چکیده مقاله:

در تبیین اعمال خلاف قانون، نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه می‌بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان‌شناختی مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر در دانش­آموزان دبیرستانی بود. روش تحقیق همبستگی است. 198 دانش آموز دبیرستانی شهر پارس آباد  در سال تحصیلی 93- 1392به شیوه نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه­های نظارت والدینی، خودکارآمدی عمومی، همنشینی با همسالان بزهکار و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین نظارت والدینی و خودکارآمدی با همنشیتی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر رابطه منفی معنادار وجود دارد (0۱/۰> P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نظارت والدینی و خودکارآمدی می­توانند 21 درصد از واریانس همنشینی با همسالان بزهکار و 34 درصد از واریانس رفتارهای پرخطر را پیش­بینی نمایند. نتایج تحقیق حاضر دلالت بر اهمیت متغیرهای خانوادگی و روانشناختی در کاهش همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پر خطر دارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در هم نشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستانی

در تبیین اعمال خلاف قانون، نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه می بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان شناختی مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر در دانش­آموزان دبیرستانی بود. روش تحقیق همبستگی است. 198 دانش آموز دبیرستانی شهر پارس آباد  در سال تحصیلی 93- 1392به شیوه نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند و ...

متن کامل

رابطه نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد

  زمینه و هدف: نوجوانی دوره‌ای است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود. به خصوص نوجوانانی که تحت سرپرستی یک والد زندگی می‌کنند در معرض آسیب‌های متعددی هستند؛ لذا هدف پژوهش حاضر،  بررسی رابطه بین نظارت والدینی و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پر خطر نوجوانان تک والد است. روش بررسی: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. نمونه‌ی این پژوهش، ...

متن کامل

رابطه نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد

  زمینه و هدف: نوجوانی دوره‌ای است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود. به خصوص نوجوانانی که تحت سرپرستی یک والد زندگی می‌کنند در معرض آسیب‌های متعددی هستند؛ لذا هدف پژوهش حاضر،  بررسی رابطه بین نظارت والدینی و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پر خطر نوجوانان تک والد است. روش بررسی: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. نمونه‌ی این پژوهش، ...

متن کامل

رفتار پرخطرنوجوانان: نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف

The Purpose of this research was to investigate parental monitoring role and affiliation with deviant peers in high risk behavior. The design of the current study involves correlation using structural equation modeling. The population of the current study involve all male and female adolescent in Tehran high school from which 1241 were selected through cluster sampling. To collect the data, dif...

متن کامل

رابطه نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد

زمینه و هدف: نوجوانی دوره­ای است که باید توجه ویژه­ای به آن شود. به خصوص نوجوانانی که تحت سرپرستی یک والد زندگی می­کنند در معرض آسیب­های متعددی هستند؛ لذا هدف پژوهش حاضر،  بررسی رابطه بین نظارت والدینی و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پر خطر نوجوانان تک والد است. روش بررسی: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می­باشد. نمونه­ی این پژوهش، شامل 90 نفراز نوجوانان تک والد شهر کرمانشاه در سال 93-...

متن کامل

رفتار پرخطرنوجوانان: نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف

چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف در رفتارهای پرخطر نوجوانان صورت گرفته است.طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از روش الگو‏یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران بود، که 1241 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‏ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ها از مقیاس های خطرپذ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 2

صفحات  33- 48

تاریخ انتشار 2015-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023