قدیمی, سمیه

کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

[ 1 ] - نقش سرمایه های روانشناختی و اشتیاق تحصیلی در سرزندگی تحصیلی و تعلل ورزی تصمیم گیری دانشجویان پرستاری

Objectives: Nursing students because of environmental work and study  stress   more exposed to academic problems and personal efficiency are reduced. The aim of this study was to explain The Role of Psychological Capitals and academic motivation in academic vitality and decisional procrastination in nursing students. Methods: In this study  correlation types, to conduct 1...

نویسندگان همکار