پیش‌بینی فشار مراقبت براساس حس انسجام و سرمایه روان‌شناختی در همسران جانبازان قطع عضو

نویسندگان

  • درگاهی, شهریار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
  • شوانی, اسماعیل گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
  • شیخ‌الاسلامی, علی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
  • عظیمی, داریوش گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده مقاله:

اهداف: یکی از عوامل آسیب‌رسان به ساختار خانواده، معلولیت یکی از اعضای آن است که می‌تواند ناشی از حوادثی همچون جنگ باشد. به‌علت ضرورت توجه به اعضای خانواده جانبازان به‌خصوص همسران آنها، هدف این پژوهش پیش‌بینی فشار مراقبت براساس حس انسجام و سرمایه روان‌شناختی در همسران جانبازان قطع عضو بود. ابزار و روش‌ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی در سال 1395 بین همسران جانبازان قطع عضو پیرانشهر انجام شد. 120 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس فشار مراقبت پای و کاپور، مقیاس حس انسجام آنتونفسکی و پرسش‌نامه سرمایه‌های روان‌شناختی لوتانز استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: بین فشار مراقبت با حس انسجام (0.28-=r؛ 0.01p<) و سرمایه روان‌شناختی (0.41=r؛ 0.01p<) همبستگی منفی و معنی‌داری مشاهده شد. متغیر حس انسجام به‌طور معنی‌داری حدود 7% واریانس فشار مراقبتی همسران جانبازان را تبیین کرد (0.005p<). همچنین خودکارآمدی در گام اول و تاب‌آوری در گام دوم به‌طور معنی‌داری به ترتیب 14% و 17% واریانس فشار مراقبتی همسران جانباز را پیش‌بینی کردند (0.001p<). نتیجه‌گیری: حس انسجام و سرمایه روان‌شناختی موجب کاهش فشار مراقبت در همسران جانبازان قطع عضو می‌شوند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کیفیت زندگی همسران جانبازان قطع عضو شهرستان همدان

اهداف: نگه­داری و مراقبت از جانبازان قطع عضو، دارای عوارض جسمی و روانی متعددی است که بیشتر متوجه همسران آنها می‌شود و کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می­دهد. هدف این مطالعه، بررسی کیفیت زندگی همسران جانبازان قطع عضو شهرستان همدان بود. ابزار و روش­ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، همسران 140 جانباز مرد قطع عضو تحت حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان همدان در سال 1393 به‌صورت سرشماری مورد ...

متن کامل

کیفیت زندگی همسران جانبازان قطع عضو شهرستان همدان

اهداف: نگه­داری و مراقبت از جانبازان قطع عضو، دارای عوارض جسمی و روانی متعددی است که بیشتر متوجه همسران آنها می شود و کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می­دهد. هدف این مطالعه، بررسی کیفیت زندگی همسران جانبازان قطع عضو شهرستان همدان بود. ابزار و روش­ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، همسران 140 جانباز مرد قطع عضو تحت حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان همدان در سال 1393 به صورت سرشماری مورد ...

متن کامل

نقش پرستار در سازگاری جانبازان قطع عضو

مقدمه: هرگونه نقص در اعضای بدن نه تنها یک آسیب جسمی محسوب می شود، بلکه آسیب های اجتماعی و روانی- احساسی را نیز به دنبال دارد و می تواند جنبه های مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از الگوهای کاربردی و مؤثر در پرستاری که به طور خاص به موضوع سازگاری توجه کرده، الگوی سازگاری روی» است. هدف از تدوین این مقاله معرفی نقش پرستاردر سازگاری جانبازان قطع عضو با استفاده از این الگو می باشد. مواد و روش ...

متن کامل

تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برکیفیت زندگی وتاب آوری همسران جانبازان قطع عضو

: هدف از این پژوهش، تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و تاب آوری همسران جانبازان قطع عضو شهر اهواز بود.مواد و روش پژوهش: اینپژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و با گروه کنترل بود. بدین منظور، از افرادی که به مرکز مشاوره ایثارگران شهر اهواز مراجعه کرده‌اند، بمنظور شرکت در پژوهش دعوت شد. سپس از بین داوطلبان 28 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و به گو...

متن کامل

تأثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBSR)بر سازگاری زناشویی، حس انسجام و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی همسران جانبازان

زمینه و هدف: جنگ علاوه بر پیامدها و مشکلات جسمی و روانی برای جانبازان، اثرات نامطلوبی بر همسران آنها می­گذارد و آنان را در معرض مشکلات و استرس­هایی قرار می­دهد. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن­آگاهی بر سازگاری زناشویی، حس انسجام و انعطاف­پذیری روان­شناختی همسران جانبازان بود. روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون– پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 4

صفحات  203- 208

تاریخ انتشار 2018-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023