کوثر دهدست

دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

[ 1 ] - ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض‏های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج)

هدف: رویداد ازدواج ورود به مرحله جدیدی از زندگی است که بخش بسیار مهمی از حیات فردی و اجتماعی هر فرد را در برمی‏گیرد و چگونگی آغاز و شکل‏گیری روابط از طریق طی دوران نامزدی بر روی رفتارها و برخوردهای بعدی زوج اثرگذار است. بنابراین شناسایی عواملی که زمینه ساز تعارض در خانواده‏ها قبل از ازدواج می‏شود، ضروری به نظر می‏رسد تا در جهت پیشگیری از گسستگی عاطفی و قانونی خانواده‏ها و همچنین افزایش رضایت زن...

[ 2 ] - تجربۀ زنان تهرانی از بی‏ اعتنایی اجتماعی در روابط همسایگی: یک مطالعۀ کیفی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربة زنان تهرانی از بی‏اعتنایی اجتماعی در روابط همسایگی است. اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش از طریق رویکرد کیفی و روش نظریة مبنایی با استفاده از نمونه‌گیری نظری به‌دست آمده است. با استفاده از نمونه‏گیری هدفمند، در هر مرحله با توجه به تحلیل داده‏های پیشین از بین زنانی که تجربیات و دغدغه‏هایی در روابط اجتماعی به طور اعم و روابط همسایگی به طور اخص داشتند، در دورة انجام پژو...

[ 3 ] - تبیین راهبردهای گذر از بحران میانسالی: یک مطالعۀ کیفی

هدف این پژوهش کشف مؤلفهها و راهبردهای گذر از بحران میانسالی بود. در راستای این هدف، اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش از طریق رویآورد کیفی وروش نظریۀ مبنایی با استفاده از نمونهبرداری نظری و در هر مرحله با توجه به تحلیل دادههای پیشین از بین 20 نفر از زنان و مردان میانسالی که تمایل به انجاممصاحبه داشتند، جمعآوری شد. نتایج این پژوهش بر اساس کدگذاری شامل هستۀ مرکزی شکلگیری فرایند بحران میانس...

[ 4 ] - Semantic Analysis and Comparison of Family Structure in Iranian Cinema of the 70's and 90's: A Case Study of Leila and the Ice Age

Aim: Family representation in the media expresses dominant discourses about its structure and patterns, and the media can create, confirm, or modify these discourses. This article looks at how family rules, structures, and patterns have evolved over the past few decades, and how cinema has played a role in this transformation and discourse, and in what ways, tools, as well as the changes in the...

[ 5 ] - تبیین شاخص های گسست در خانواده ایرانی متأثر از فرایند نوسازی: یک فراتحلیل کیفی

هدف: خانواده در ایران در چند دهه اخیر به دلیل اجرای سیاست‌های مبتنی بر نوسازی در معرض چالش‌های عمده‌ای قرارگرفته است. از این منظر هدف اصلی این پژوهش تبیین شاخص‌های گسست در خانواده ایرانی متأثر از فرایند نوسازی است. روش: به این منظور به شیوه فرا تحلیل کیفی و با بهره‌گیری از تکنیک کدگذاری در پژوهش کیفی، از طریق فرایندهای طبقه‌بندی نظام‌مند، مفهوم‌سازی و مقوله‌بندی، نتایج تحقیقات گذشته با هدف تبیی...

[ 6 ] - Ethics-Based Parenting Model: Definition and training Principles based on Allameh Tabataba'i View Point

Aim: Ethics, that is, a permanent endurance of good moral qualities in the form of "Manesh" in human beings, which can not be achieved through mere moral education. Therefore, the purpose of this study is to obtain an ethics-based approach to parenting. Methods: For this purpose, in the first part of the study, we examined and explained the definition and principles of ethics- based training fr...

[ 7 ] - Iranian youth metaphors of marriage based on cognitive metaphorical theory

Aim: The aim of this study was to investigate young people's metaphors of "marriage" based on the cognitive metaphorical theory of Lakoff and Johnson. Methodology: The approach of this study was a qualitative one that according to the purpose of studying and achieving the lived experiences of individuals, we used the phenomenological method. The study population was married youth who wanted to ...