آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی

نویسندگان

  • رضا شافعی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
  • مهران رضوانی دانشیار گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

هدف اصلی در این پژوهش تعیین سطح آمادگی کسب و کار الکترونیکی در میان شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی غرب کشور و بررسی میزان توانمندی آنها برای حضور در بازارهای اینترنتی است. روش تحقیق مطالعۀ حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی شرکتهای کوچک و متوسط در استانهای کردستان، همدان و کرمانشاه است که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 156 شرکت انتخاب شده­اند.­ بنا بر نتایج تحقیق، میزان آمادگی الکترونیک شرکتهای مذکور بر اساس آزمون تفاوت میانگین­ها، 8/2/0 بود که پایین­تر از حد انتظار است. دیگر یافته­ها حاکی از این است که 60/0 شرکتها در سطح آمادگی اطلاعاتی و درصدی نیز در همین حدود(57/0) دارای سطح بروشوری در کسب‌ وکار الکترونیکی هستند. یافته­های رگرسیونی نشان می‌دهد زیرساختهای فناوری با 87/0و عامل منابع انسانی با 62/0، بیشترین سهم را دارا بوده­اند. طبقه‌بندیJEL: M15, M31, L81

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه‌ی مدل ترکیبی ارزیابی سطح آمادگی کسب‌وکار الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی

در این پژوهش سطح آمادگی کسب‌وکار الکترونیکی در میان شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی و میزان توانمندی آن‌ها برای حضور در بازارهای اینترنتی ارزیابی شده است. روش تحقیق از نوع علّی مقایسه‌یی است. جامعه‌ی آماری پژوهش از انتخاب ۱۵۶ شرکت از شرکت‌های کوچک و متوسط در استان‌های غرب کشور شکل گرفته است. در این مطالعه شرکت‌هایی که میزان آمادگی الکترونیکی‌شان در سطح وب‌سایت مبادلاتی پویا به بالاتر قرار داشته در ی...

متن کامل

ارائه ی مدل ترکیبی ارزیابی سطح آمادگی کسب وکار الکترونیکی شرکت های کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی

در این پژوهش سطح آمادگی کسب وکار الکترونیکی در میان شرکت های کوچک و متوسط صنعتی و میزان توانمندی آن ها برای حضور در بازارهای اینترنتی ارزیابی شده است. روش تحقیق از نوع علّی مقایسه یی است. جامعه ی آماری پژوهش از انتخاب ۱۵۶ شرکت از شرکت های کوچک و متوسط در استان های غرب کشور شکل گرفته است. در این مطالعه شرکت هایی که میزان آمادگی الکترونیکی شان در سطح وب سایت مبادلاتی پویا به بالاتر قرار داشته در ی...

متن کامل

ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط ایران

در محیط پویا و متلاطم کسب و کارهای امروزی، شرکتهایی که در بازار جهانی رقابت می کنند، مجبور به تغییر شیوه های سنتی انجام کسب و کارهای خود می باشند. توسعه های اخیر در زمینة کاربرد فناوری اطلاعات، فرصتهای زیادی را برای رقابت در بازارهای جهانی فراهم کرده است. از آنجائیکه تجارت الکترونیکی یک عامل اساسی موفقیت شرکتها است، آنها باید تمام استراتژیهای خود را مجدداً بازبینی کنند و سریعاً به محیط جدید الکت...

متن کامل

ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط ایران

در محیط پویا و متلاطم کسب و کارهای امروزی، شرکتهایی که در بازار جهانی رقابت می کنند، مجبور به تغییر شیوه های سنتی انجام کسب و کارهای خود می باشند. توسعه های اخیر در زمینة کاربرد فناوری اطلاعات، فرصتهای زیادی را برای رقابت در بازارهای جهانی فراهم کرده است. از آنجائیکه تجارت الکترونیکی یک عامل اساسی موفقیت شرکتها است، آنها باید تمام استراتژیهای خود را مجدداً بازبینی کنند و سریعاً به محیط جدید الکتر...

متن کامل

طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای شرکت‌های کوچک و متوسط انفورماتیکی ایران

Studying literature on e-readiness assessment reveals that numerous studies have been conducted on assessing countries’ e-readiness -a macro perspective- but few have attempted to evaluate it from a micro perspective. In addition, most studies is done on micro level of e-readiness pertain to e-readiness assessment of small and medium en-terprises (SMEs).The present study is the first attempt to...

متن کامل

ارائه‏ی الگویی برای گونه‏شناسی مدل‏های کسب‏ و ‏کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران

با گسترش و توسعه‏ی فن‏آوری اطلاعات و تغییر فضای کسب‏و‏کار، بهره‏گیری از مدل‏های کاری نوین از جمله مدل‏های کسب‏و‏کار الکترونیکی، به عنوان یک الزام مطرح شده است. اهمیت استفاده از مدل‏های کسب‏وکار الکترونیکی تا حدی است که آن‏ها را به عنوان ابزار توانمند‏ساز در فرایند جهانی‏سازی معرفی کرده‏اند. پژوهشگران پیشین ضمن بیان تعاریف و اجزای مختلف از مدل کسب‏و‏کار به بیان نقش و اهمیت مدل‏های کسب‏و‏کار الکت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 1

صفحات  67- 85

تاریخ انتشار 2018-05-15

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023