آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظامند ادراک معلمان

نویسندگان

  • کتایون حمیدی زاده دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی؛
چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف استنباط ادراک معلمان از آموزش چندفرهنگی صورت گرفته است تا روایت آنها را از این موضوع نشان دهد. روش: به همین منظور از رویکرد کیفی، روش تحقیق پدیدارشناسی توصیفی و مصاحبة نمیه‌سازمان‌یافته جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند از میان معلمان استان‌های البرز و تهران انجام شده؛ که تعداد آنها پس از اشباع داده‌های به‌دست آمده 34 نفر است. مصاحبه‌ها با اجازة معلمان ضبط و بر روی کاغذ پیاده شد و با استفاده از روش تحلیل محتوای مضمونی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد علی.رغم علاقة معلمان به آموزش چندفرهنگی؛ شناخت و دانش آنها از آموزش چندفرهنگی محدود است. و چالش‌های زیادی را برای این آموزش مطرح می‌کنند. روایت‌های معلمان بیانگر آن است که دیدگاه‌ها، دانش و نگرش آنان کاملاً مخالف مفاهیم آموزش چندفرهنگی است عدم‌آموزش مفاهیم چندفرهنگی در دوره‌های تربیت معلم، تغییر کتاب‌های درسی، عبور از تنوع و نگرش‌های محیطی مضامین استخراج شده از ادراک معلمان پیرامون آموزش چندفرهنگی است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مفهوم‌پردازی فرایند آموزش چند فرهنگی از منظر معلمان اقوام ایرانی: نظریه داده بنیاد

پژوهش حاضر به‌ منظور مفهوم‌پردازی فرایند آموزش چند فرهنگی از دیدگاه معلمان اقوام ایرانی انجام ‌شده است. روش پژوهش حاضر کیفی با تأکید بر نظریه داده بنیاد است. میدان مطالعه، مشتمل بر معلمان شش قوم ایرانی (آذری و ترک، بلوچ، ترکمن، عرب، کرد و لر) در دوره آموزش ابتدایی بوده و مشارکت‌کنندگان (اطلاع‌رسان‌ها) در پژوهش، پنجاه معلم از قومیت‌های مختلف بوده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری هدفمن...

متن کامل

تحلیل و واکاوی روند شکل‌گیری سرمایه‌ی فرهنگی معلمان در میدان آموزش و پرورش (مطالعه‌ی تجربی معلمان شهرستان بیرجند)

با توجه به اهمیت سرمایه فرهنگی در میدان آموزش و پرورش تحقیق حاضر سرمایه فرهنگی معلمان را بر اساس چارچوب نظری پیر بوردیو بررسی می‌کند. حجم نمونه 480 نفر از معلمان شهرستان بیرجند است، که به‌ روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب و تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است که برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و مقدار آن 71/0 به‌دست آمده است. برای سنجش اعتبار ...

متن کامل

بررسی تناسب مؤلفه‌های برنامه درسی مدارس با آموزش چند فرهنگی از دیدگاه مدیران و معلمان دوره‌ راهنمایی و متوسطه

این پژوهش با هدف بررسی میزان تناسب مؤلفه­های برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه (اهداف، موضوعات و محتوای دروس، شیوه­های آموزشی و ارزشیابی) با مفاهیم آموزش چند فرهنگی و تاکید بر این نوع آموزش به عنوان رویکردی جدید در آموزش و فراهم نمودن فرصت­های برابر آموزشی برای همه دانش­آموزان با فرهنگ، قومیت، مذهب، جنسیت، زبان، توانایی­های ویژه و طبقات اجتماعی مختلف به صورت توصیفی-پیمایشی بر روی 220 نفر از مد...

متن کامل

آموزش مرحله ای معلمان و دانشجو-معلمان با رویکرد اجتماعی-فرهنگی

معلمان در جامعه، نقش مهمی در تحقق ارزش­آفرینی از طریق انتقال مفاهیم و کمک به فراگیران در شکل‌دهی مطالب دریافت شده دارند. امروزه دیگر نقش معلمان تنها انتقال مطالب نیست؛ چرا که ایشان فراتر از آن می‌بایست در راستای اهداف جامعه قدم بردارند و به آموزش مطالب بپردازند. از آنجا که انجام این نقش با درگیر شدن معلمان با مسائل اجتماعی حاصل می‌شود (جانسون، 2009)، تربیت دانشجو-معلمان باید به شیوه‌ای باشد که ...

متن کامل

آموزش مرحله ای معلمان و دانشجو-معلمان با رویکرد اجتماعی-فرهنگی

معلمان در جامعه، نقش مهمی در تحقق ارزش­آفرینی از طریق انتقال مفاهیم و کمک به فراگیران در شکل‌دهی مطالب دریافت شده دارند. امروزه دیگر نقش معلمان تنها انتقال مطالب نیست؛ چرا که ایشان فراتر از آن می‌بایست در راستای اهداف جامعه قدم بردارند و به آموزش مطالب بپردازند. از آنجا که انجام این نقش با درگیر شدن معلمان با مسائل اجتماعی حاصل می‌شود (جانسون، 2009)، تربیت دانشجو-معلمان باید به شیوه‌ای باشد که ...

متن کامل

آموزش مرحله ای معلمان و دانشجو-معلمان با رویکرد اجتماعی-فرهنگی

معلمان در جامعه، نقش مهمی در تحقق ارزش­آفرینی از طریق انتقال مفاهیم و کمک به فراگیران در شکل‌دهی مطالب دریافت شده دارند. امروزه دیگر نقش معلمان تنها انتقال مطالب نیست؛ چرا که ایشان فراتر از آن می‌بایست در راستای اهداف جامعه قدم بردارند و به آموزش مطالب بپردازند. از آنجا که انجام این نقش با درگیر شدن معلمان با مسائل اجتماعی حاصل می‌شود (جانسون، 2009)، تربیت دانشجو-معلمان باید به شیوه‌ای باشد که ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  1- 16

تاریخ انتشار 2017-09-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023