× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

کتایون حمیدی زاده

دانشکده علوم تربتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

[ 1 ] - آموزش چندفرهنگ: تأملی در تجربه‌ی ایده‌آل معلمان موفق در مدارس

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ملاک‌های موفقیت معلمان برجسته در حوزه‌ی آموزش چندفرهنگی صورت گرفته است تا چگونگی موفقیت آن‌ها در آموزش چندفرهنگی را نشان دهد. به همین منظور، پژوهش کیفی و روش تجربه‌ی ایده‌آل روش مبنایی پژوهش بوده و از مصاحبه‌ی نیمه‌ سازمان‌یافته جهت جمع‌آوری داده‌ها و از تحلیل محتوای کیفی جهت تحلیل داده‌ها، استفاده شده است. جهت استفاده از روش تجربه‌ی ایده‌آل 4 مرحله‌ی طرح، جستجو، مشاهد...

[ 2 ] - آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظامند ادراک معلمان

هدف: پژوهش حاضر با هدف استنباط ادراک معلمان از آموزش چندفرهنگی صورت گرفته است تا روایت آنها را از این موضوع نشان دهد. روش: به همین منظور از رویکرد کیفی، روش تحقیق پدیدارشناسی توصیفی و مصاحبة نمیه‌سازمان‌یافته جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند از میان معلمان استان‌های البرز و تهران انجام شده؛ که تعداد آنها پس از اشباع داده‌های به‌دست آمده 34 نفر است. مصاحبه‌ها با اج...

[ 3 ] - تحلیل نظام مند آموزش چندفرهنگی در ایران

پژوهش حاضر با هدف تحلیل آموزش چندفرهنگی در ایران و با روش پژوهش ترکیبی انجام شده است. ابتدا در یک پژوهش کیفی معیارهای آموزش چندفرهنگی مطلوب استخراج شد که این معیارها در 4 عنصر اصلی (هدف، محتوا، روش های تدریس، ارزشیابی) و 9 عنصر فرعی و 50 زیر محور از میان مصاحبه با صاحب نظران و معلمان برجسته در آموزش چندفرهنگی بدست آمدند. سپس معیارهای استخراج شده در یک پرسشنامه ی نظرسنجی قرار داده شدند که روایی ...

[ 4 ] - آموزش چندفرهنگی در مدارس؛ تأملی در تجربۀ ایده‌آل معلمان موفق

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ملاک‌های موفقیت معلمان برجسته در حوزه‌ی آموزش چندفرهنگی صورت گرفته است تا چگونگی موفقیت آن‌ها در آموزش چندفرهنگی را نشان دهد. به همین منظور، پژوهش کیفی و روش تجربه‌ی ایده‌آل روش مبنایی پژوهش بوده و از مصاحبه‌ی نیمه‌ سازمان‌یافته جهت جمع‌آوری داده‌ها و از تحلیل محتوای کیفی جهت تحلیل داده‌ها، استفاده شده است. جهت استفاده از روش تجربه‌ی ایده‌آل 4 مرحله‌ی طرح، جستجو، مشاه...