آنالیز ژنتیکی اگزون 4 ژن 1-IGF و ارتباط آن با صفات لاشه و ترکیب اسیدهای چرب و متابولیتهای خون در گوسفند زل

نویسندگان

  • حسین مرادی شهر بابک گروه علوم دامی دانشگاه تهران
  • رضا فرجی گروه علوم دامی دانشگاه تهران
  • علی قاضی خانی شاد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  • مصطفی صادقی گروه علوم دامی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط چندشکلی ناحیه ای از اگزون یک ژن IGF-I با صفات رشد در گوسفند مغانی

در این تحقیق استخراج DNA با روش بهینه نمکی از نمونه­های خون جمع آوری شده از 100 رأس گوسفند مغانی مرکز پرورش و اصلاح نژاد جعفرآباد مغان انجام شد. پس از استخراج DNA، قطعه­ای به اندازه 279 جفت باز از ناحیه اگزون یک ژن IGF-I با استفاده از واکنش زنجیره­ای پلی­مراز تکثیر و الگوهای مختلف ژنوتیپی به روش SSCP تعیین گردیدند. الگو­های باندی متفاوتی در جایگاه مورد مطالعه بدست آمد. در مجموع در گوسفندان مورد...

متن کامل

ارتباط چندشکلی ناحیه اگزون یک ژن IGF-I با برخی صفات زیست سنجی گوسفند نژاد مغانی

تحقیق حاضر با هدف مطالعه چندشکلی اگزون یک ژن IGF-I و ارتباط آن با صفات زیست­سنجی در گوسفند نژاد مغانی به روش PCR-SSCP انجام شد. در این تحقیق، از 100 رأس گوسفند نژاد مغانی مرکز اصلاح نژاد گوسفند جعفرآباد مغان واقع در استان اردبیل، با ونوجکت­های حاوی EDTA از سیاهرگ وداجی خون­گیری شد. استخراج DNA از خون با روش استخراج بهینه نمکی انجام و واکنش زنجیره­ای پلی­مراز جهت تکثیر قطعه 279 جفت بازی ناحیه اگ...

متن کامل

تاثیر وزن لاشه و جنس بر کیفیت گوشت و ترکیب اسیدهای چرب گوسفندان نژاد زل

هدف از این مطالعه­ تعیین اثر وزن لاشه و جنس بر کیفیت گوشت و ترکیب اسیدهای چرب ماهیچه­ی راسته­ی گوسفندان زل بود. سی راس بره زل (15 راس نر و 15 راس ماده) از گله­ی پرورش یافته در مرتع به طور تصادفی انتخاب شد. پس از کشتار، بر اساس وزن، لاشه­­ها به دو گروه (>15 و

متن کامل

بررسی چندشکلی ژن IGF-1 و ارتباط آن با صفات کیفیت لاشه در بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica)

پژوهش حاضر با هدف مطالعه چندشکلی ناحیه ژن 5 IGF-I و ارتباط آن با صفات کیفیت لاشه شامل PH، رنگ گوشت، ظرفیت نگه ‌داری آب و چربی داخل عضله ‌ای در بلدرچین ژاپنی انجام شد. برای این منظور تعداد 100 قطعه بلدرچین ژاپنی که در شرایط یکسان پرورش داده شدند در سن 5 هفتگی کشتار شده و صفات کیفیت لاشه ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی چندشکلی ژن IGF-1 و ارتباط آن با صفات مرتبط با رشد در گاوهای سیستانی

فاکتور رشد شبه‌انسولین (IGF-1) یک هورمون پپتیدی است که ساختار مشابهی با هورمون انسولین داشته و روی کروموزوم شمارة 5 گاو قرار دارد. IGF-1 نقش مهمی در رشد و نمو بافت‌های مختلف بدن ایفا می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی چندشکلی‌های موجود در ژن IGF-1 و تأثیر آن بر صفات مرتبط با رشد در گاوهای سیستانی است. نمونه‌های خون از ورید گردنی 53 رأس گاو سیستانی )یک‌ساله( گرفته شد و استخراج DNA به روش نمکی بهین...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 92  شماره 1

صفحات  51- 62

تاریخ انتشار 2013-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023