آگاهی از طبقۀ اجتماعی، ابعاد و پیامدهای آن در میان دانشجویان ایرانی

نویسنده

چکیده مقاله:

در این مقاله، به­منظور تحلیل آگاهی و نگرش دانشجویان دربارۀ طبقه و اهمیت آن، داده‌های دو پیمایش نگرش‌ها و آگاهی‌های دانشجویان ایرانی در سال 1382 و سال 1394 به­کار گرفته شده است. هدف پژوهش، تحلیل میزان آگاهی دانشجویان از طبقۀ اجتماعی‌شان، نگرش پاسخگویان به تأثیرگذاری طبقۀ اجتماعی در دستیابی به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی و میزان تطابق شاخص عینی طبقات و ذهنیت افراد به طبقه است. داده‌ها براساس نظریۀ وبر تفسیر شدند. نتایج نشان می‌دهد بیشتر دانشجویان خود را متعلق به یک طبقۀ اجتماعی می‌دانند و بر این باورند که افراد جامعه نیز از تفاوت طبقاتی در جامعه آگاهی دارند. بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی و آگاهی طبقاتی دانشجویان همخوانی وجود دارد. مطابق یافته‌ها، بیشتر دانشجویان خود را متعلق به طبقۀ متوسط می­دانند. علاوه‌براین، اکثر پاسخگویان معتقدند طبقه در دستیابی به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار است. با وجود این، بیش از نیمی از آن‌ها امید دارند پس از پایان تحصیلات و شاغل­شدن، طبقۀ اجتماعی بالاتری داشته باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبیین جامعه‌شناختی مدارای اجتماعی و ابعاد آن دربین اقوام ایرانی

برقراری ارتباط با انسان‌های دیگر از نیازهای ذاتی و فطری انسان‌هاست و ازآنجاکه تفاوت‌های عمیقی به‌لحاظ زبانی، قومی، نژادی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بین انسان‌ها وجود دارد، یگانه‌راه برقراری ارتباط سالم وجود مدارای اجتماعی بین آنهاست. هدف اساسی پژوهش حاضر مطالعه مدارای اجتماعی و ابعاد آن دربین اقوام گوناگون شهر اصفهان بوده است. بدین‌منظور، با انجام پیمایشی در این زمینه و مصاحبه با 398 نفر از شهر...

متن کامل

بررسی رابطه آگاهی از حقوق شهروندی با رفتار اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه‌ی آگاهی از حقوق شهروندی با رفتار اجتماعی در میان دانشجویان می‌باشد. جامعه‌ی آماری در این پژوهش، کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس می‌باشد. این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفت. بنابراین، به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای...

متن کامل

فقدان تناسب در ابعاد پایگاه اجتماعی و پیامدهای روانی و اجتماعی آن

مطالعات جامعه شناختی در زمینه قشربندی اجتماعی کمتر به پدیده ناسازگاری پایگاهی (فقدان تناسب درابعاد پایگاه اجتماعی) و تبعات روانی – اجتماعی آن توجه کرده است. پژوهشگرانی که این پدیده را مورد توجه قرار داده اند‘ اغلب‘ بین ناسازگاری و پایگاهی و پیامدهای روانی – اجتماعی آن‘ رابطه خطی را در نظر داشته اند. در این مقاله رابطه بین دو متغییر مزبور را سهمی درجه دو می پنداریم و برای قسمتهای مختلف دامنه ناس...

متن کامل

میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

«اعتماد اجتماعی» و تبیین ابعاد و میزان آن و تفاوت در سطوح مختلف «اعتماد» در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی موضوع اصلی پزوهش حاضر است. اهمیت انجام این پژوهش از این نقطه نظر ناشی می­شود که شرایط امروزین دانشگاهای ایران و بیش از چهار میلیون دانشجو موسسات عالی آموزشی و با توجه به وجود آمدن شاخصه­هایی چون توسعة مراکز دانشگاهی، گسترش شهرنشینی، ایجاد عرصه­های جدید اشتغال، حضور دانشجویان روستایی در...

متن کامل

تصور از بدن و پذیرش اجتماعی آن (مطالعه‌ای تجربی در میان دانشجویان دختر دانشگاه پیام‌نور تهران)

امروزه بدن زمینه‌ای برای جایگذاری نشانگان هویت‌بخش و واسطه‌ای برای تنظیم و برقراری برهم‌کنش‌های اجتماعی است. از این‌رو، تصور افراد از بدن خود و درکی که از بدن مطلوب و پذیرفته­شده دارند، نقش مهمی در چگونگی مواجهة آن­ها با بدنشان دارد. مطالعة حاضر به دنبال توصیف و تحلیل رابطة انعطاف‌پذیری تصور از بدن با پذیرش اجتماعی آن است. روش این پژوهش، پیمایشی و جامعة آماری آن شامل دانشجویان دختر دانشگاه پیام...

متن کامل

زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی کنش‌های اقتصادی در میان زنان و پیامدهای آن

پژوهش­های کیفی این امکان را به پژوهش‌گر می­دهند تا کنش­های روزانۀ افراد را بر اساس تعریف خود کنش‌گران دریافت و تحلیل کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با محورقراردادن داده­های میدانی درصدد مطالعۀ معنای ذهنیِ کنش­های اقتصادی در بین زنان شهرستان پاوه، شناخت زمینه­های اجتماعی فرهنگیِ مؤثر بر این کنش­ها و پیامدهای آن است. روش­شناسی این پژوهش، مبتنی بر روش تحقیق کیفی است. در این پژوهش با استفاده از فنون مص...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 2

صفحات  307- 328

تاریخ انتشار 2017-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023