إطلالة على منهج ابن عصفور فی مثل المقرّب

نویسندگان

  • إلهه صفیان طالبة الدکتوراه فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة أصفهان
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انعکاس القصائد فی نهج‌البلاغة على أساس منهج نظریة التناص

یعرف «التناص» فی اللغة العربیة بألفاظ الآخری منها «النصوصیة» و«التناصیة» و«تداخل النصوص» وباللغة الإنجلیزیة «intertextuality» ویعتبر التناص طریقة لفهم النصوص بدقة أکبر حیث یتم دراسة العلاقات بین النصوص فی هذا النهج ویسعی أن یذکر لنا بأن کل نص وکل راوی یأثر بنصوص ورواة آخرین من الماضی أو الحاضر ویستفاد بوعی أو بغیر وعی من کلماتهم وأفکارهم. فی نهج‌البلاغة، یقتبس الإمام علی (ع) أحیانًا کلمات وعبارا...

متن کامل

منهج ابن الأنباری فی شرح ألفاظ المعلقات

نظراً للمکانه المرموقه للمعلقات فی الأدب العربی، فضلاً عن استشهاد اللغویین والنحویین والمفسرین بأبیاتها فی العلوم المختلفه اللغویه، وخاصه النحویه والتفسیریه، واحتوائها علی کثیر من الألفاظ الجاهلیه وغریبها، اهتم بها کثیر من الشراح، ومنهم ابن الأنباری فی شرحه «شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات». وانسیاقا من هذا یقوم هذا البحث علی محاوله استخلاص المنهج الذی تمیّز به ابن الأنباری فی کتابه ذاک فی شرح ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 23

صفحات  19- 36

تاریخ انتشار 2020-10-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023