اثرات آلودگی خاک به کادمیوم بر توان گره‎‎‎‎‎‎‎زایی و تثبیت نیتروژن سویه‎های بومیسینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti)

نویسندگان

  • ناهید صالح راستین,
  • هادی اسدی رحمانی,
  • حسینعلی علیخانی,
  • مژگان سپهری,
چکیده مقاله:

Heavy metals have deleterious the effects on nodulation and N2 fixation of Rhizobium- Legume symbiosis, due to their inhibitory effects on the growth and activity of both symbionts. This research has been undertaken to evaluate the effect of Cd tolerance of native rhizobial strains on diminution of the Cd detrimental effects on Sinorhizobium meliloti-alfalfa symbiosis. For this purpose, a greenhouse experiment was conducted based on Randomized Complete Block Design. The treatments in this experiment included: plants inoculation with 6 bacterial strains (sensitive, partially tolerant and tolerant to Cd), 5 levels of Cadmium (0, 2, 5, 10, 20 mg/kg soil) and non-inoculated control. In different levels of Cd, the effects of bacterial inoculation on root nodule number and total amount of nitrogen in plant shoot were compared. The results indicated that soil pollution by Cd even at 2 mg/kg had significant effect on symbiotic properties of rhizobial strains, and according to Cd tolerance of various strains, the mentioned effect was different. Decreasing effect of Cd concentration on root nodules and nitrogen concentration in plants that were inoculated with sensitive strains in comparison with plants inoculated with tolerant strains was 68.31% and 40.8%, respectively. In this research, R95m was introduced as the best strain because of its ability for nodulation and nitrogen fixation.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات آلودگی خاک به کادمیوم بر توان گره‎‎‎‎‎‎‎زایی و تثبیت نیتروژن سویه‎های بومیسینوریزوبیوم ملیلوتی (<i>sinorhizobium meliloti</i>)

فلزات سنگین به دلیل آثار بازدارنده‎ای که بر رشد و فعالیت باکتری های ریزوبیوم و گیاهان لگوم میزبان آنها دارند، گره‎بندی و تثبیت نیتروژن سیستم های همزیستی را تحت تأثیر قرار می‎دهند. این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر تحمل سویه‎های ریزوبیوم به کادمـیوم در کاهش آثار سوء این فلز بر همزیسـتی سینوریزوبیوم ملیلوتی یونجه انجام شده است. بدین منظور، آزمایش گلخانه ای در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی برنامه‎ریز...

متن کامل

بررسی توان تحمل سویه‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) بومی خاکهای ایران به کادمیوم

کادمیوم یکی از مهمترین فلزات سنگین آلایندة خاک به شمار می‌آید که از منابع متعدد به ویژه کودهای شیمیایی فسفره وارد خاک می‎شود. ا‎ین فلز با تأثیر بر ریزوبیومها و گیاهان میزبان آنها دارای اثرات منفی بر برقراری و کارایی سیستم همزیستی تثبیت کننده نیتروژن است. این تحقیق با هدف ارزیابی دامنه تحمل سویه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی (همزیست با گیاه یونجه) به سطوح مختلف کادمیوم و شناخت و معرفی سویه‎های...

متن کامل

بررسی توان تحمل سویه‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی (sinorhizobium meliloti) بومی خاکهای ایران به کادمیوم

کادمیوم یکی از مهمترین فلزات سنگین آلایندة خاک به شمار می آید که از منابع متعدد به ویژه کودهای شیمیایی فسفره وارد خاک می‎شود. ا‎ین فلز با تأثیر بر ریزوبیومها و گیاهان میزبان آنها دارای اثرات منفی بر برقراری و کارایی سیستم همزیستی تثبیت کننده نیتروژن است. این تحقیق با هدف ارزیابی دامنه تحمل سویه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی (همزیست با گیاه یونجه) به سطوح مختلف کادمیوم و شناخت و معرفی سویه‎های م...

متن کامل

اثرات تلقیح باکتریایی ریزوبیوم ملیلوتی (Rhizobium meliloti) بومی و استاندارد بر رشد گیاه یونجه (Medicago sativa) تحت آلودگی SO2 هوا

هدف: در این مطالعه اثرات ریزوبیوم بر رشد گیاه یونجه تحت شرایط آلودگی SO2 هوا ارزیابی شده است. مواد و روش‌ها: گیاهان 35 روزه (تلقیح نشده، تلقیح شده با ریزوبیوم بومی و استاندارد) به مدت 6 روز متوالی، هر روز 2 ساعت تحت تیمار غلظت‌های مختلف گاز SO2 (0، 5/0، 1، 5/1 و 2ppm) قرار گرفتند. نتایج: نتایج کاهش معنی‌دار سطح برگ، طول ساقه، عمق ریشه و وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه گیاه...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 1

صفحات  153- 163

تاریخ انتشار 2006-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023