اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر و عصاره‌ی آویشن شیرازی بر عملکرد، کیفیّت تخم‌‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ‌های تخم‌‌گذار

نویسندگان

  • افشین آتش زمزم گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
  • علی نوبخت گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
  • فرشید مظلوم گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر سطوح مختلف گیاه خارشتر.()Alhaji maurorum L بر عملکرد، کیفیت تخممرغ، فراسنجههای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی خون مرغهای تخمگذار تجاری

تحقیق حاضر به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه خارشتر .( )Alhaji maurorum Lبر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای خونمرغهای تخمگذار تجاری انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 144قطعه مرغ تخمگذار سویةهای لاین ( )W36از سن 65تا ً 76هفتگی در قالب طرح کاملاتصادفی با 4تیمار و 3تکرار (هر تکرار دارای 12قطعه مرغ) اجراء گردید. جیرههای آزمایشی عبارت بودند از: )1تیمار شاهد (بدون استفاده از خارشتر،)...

متن کامل

اثر سطوح مختلف گیاه خارشتر.()alhaji maurorum l بر عملکرد، کیفیت تخممرغ، فراسنجههای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی خون مرغهای تخمگذار تجاری

تحقیق حاضر به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه خارشتر .( )alhaji maurorum lبر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای خونمرغهای تخمگذار تجاری انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 144قطعه مرغ تخمگذار سویههای لاین ( )w36از سن 65تا ً 76هفتگی در قالب طرح کاملاتصادفی با 4تیمار و 3تکرار (هر تکرار دارای 12قطعه مرغ) اجراء گردید. جیرههای آزمایشی عبارت بودند از: )1تیمار شاهد (بدون استفاده از خارشتر،)...

متن کامل

اثر استفاده از سطوح مختلف سیب درختی ضایعاتی بر ملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای خون مرغهای تخمگذار تجاری

این آزمایش با تعداد  144قطعه مرغ تخمگذار سویةهای لاین ( )W36از سن  65تا  ً 76هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با  4تیمار و  3تکرار (هر تکرار دارای  12قطعه مرغ) اجراء گردید. جیرههای آزمایشی عبارت بودند از:  )1تیمار شاهد بدون استفاده از سیب ضایعاتی،  )2جیرۀ حاوی  2/5درصد سیب ضایعاتی،  )3جیرۀ حاوی  5درصد سیب ضایعاتی و  )4جیرۀ حاوی  7/5درصد سیب ضایعاتی. استفاده از سیب ضایعاتی در جیرههای غذایی مرغهای...

متن کامل

اثر استفاده از سطوح مختلف سیب درختی ضایعاتی بر ملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای خون مرغهای تخمگذار تجاری

این آزمایش با تعداد  144قطعه مرغ تخمگذار سویههای لاین ( )w36از سن  65تا  ً 76هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با  4تیمار و  3تکرار (هر تکرار دارای  12قطعه مرغ) اجراء گردید. جیرههای آزمایشی عبارت بودند از:  )1تیمار شاهد بدون استفاده از سیب ضایعاتی،  )2جیرۀ حاوی  2/5درصد سیب ضایعاتی،  )3جیرۀ حاوی  5درصد سیب ضایعاتی و  )4جیرۀ حاوی  7/5درصد سیب ضایعاتی. استفاده از سیب ضایعاتی در جیرههای غذایی مرغهای ت...

متن کامل

اثر سطوح افزایشی پروبیوتیک تک سویه (بیوپلاس) بر عملکرد و فراسنجههای خون مرغهای تخمگذار

در این آزمایش اثر سطوح افزایشی پروبیوتیک تک سویه (بیوپلاس) بر عملکرد و متابولیتهای خون مرغهای تخمگذار مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در ً قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد  256قطعه مرغ تخمگذار سویهی تجاری هایلاین ( )Hy line-W36از سن  45تا  55هفتگی در 4تیمار و  4تکرار (با تعداد  16قطعه مرغ در هر تکرار) شامل جیرهی شاهد و جیرههای غذایی حاوی  0/4 ،0/2و  0/6گرم پروبیوتیک (بیوپلاس) در کیلوگرم جیره انجام...

متن کامل

اثرات استفاده از سبوس گندم، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و متابولیتهای خون در مرغهای تخمگذار

این تحقیق به منظور تعیین اثرات استفاده از سبوس گندم، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سطح سلول‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار انجام گرفت. این آزمایش با  تعداد 384 قطعه مرغ‌تخم‌گذار سویه‌ های- لاین W36، در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل (2×2×2) با دو سطح سبوس گندم (صفر و 10 درصد)، دو سطح مولتی‌‌آنزیم کمبو فیتاز (صفر و 05/0 درصد) و دو سطح پروبیوتیک پروت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 91  شماره 2

صفحات  57- 70

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023