علی نوبخت

دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.

[ 1 ] - اثرات استفاده از دو نوع برنامه محدودیت غذایی با و بدون پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم و هزینه تولید در بلدرچین‌های تخم‌‌گذار ژاپنی

هدف از این آزمایش، بررسی اثرات استفاده از دو نوع برنامه محدودیت غذایی با و بدون پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم و هزینه تولید در بلدرچین‌های تخم‌‌گذار ژاپنی در اوایل تخم‌گذاری بود. تعداد 288 قطعه بلدرچین از سن 6 تا 14 هفتگی در 6 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه در هر تکرار به‌صورت فاکتوریل (2×3) شامل 3 نوع جیره (جیره بر اساس توصیه NRC سال 1994، جیره با محدودیت زمانی 7 ساعت تغذیه و 1 ساعت عدم تغذیه، ...

[ 2 ] - اثرات استفاده از سطوح مختلف یونجه و خارشتر با و بدون آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

این آزمایش جهت بررسی اثرات گیاهان دارویی یونجه و خارشتر و آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل (5×2) شامل (جیره بدون گیاه، 2 و 4 درصد از یونجه و خارشتر) و دو سطح آنزیم (صفر و 025/0 درصد) با تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی سویه راس- 308 در 10 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار از سن 11 تا 42 روزگی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. یو...

[ 3 ] - اثرات سطوح مختلف گیاه پونه و پروتئین خام جیره بر عملکرد و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخم‌‌گذار

در تحقیقی اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه پونه و پروتئین خام جیره بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌‌مرغ و متابولیت‌های خونی مرغ‌های تخم‌‌گذار ارزیابی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل (3×3) شامل سه سطح از پودر گیاه پونه (صفر، 1 و 2 درصد) و سه سطح پروتئین خام جیره (مطابق NRC، 10 و 20% کمتر ازNRC )، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 9 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار در مجموع با 432 قطعه مرغ تخم‌‌گذار سویة ...

[ 4 ] - اثرات گیاهان دارویی، پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خون جوجه‌های گوشتی

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات پودر سه گیاه داروئی (آویشن، کاسنی و پونه کوهی)، آنتی‌بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خون در جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 360 قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه راس-308 (مخلوط نر و ماده) در شش گروه آزمایشی با سه تکرار (20 قطعه در هر تکرار) شامل جیره پایه (شاهد) و جیره پایه بعلاوه ppm 20 ویرجینامایسین، ppm 50 پروبیوت...

[ 5 ] - اثر سطوح افزایشی پودر شبدر بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی در مرغ‌های تخم‌گذار

این تحقیق به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح افزایشی پودر شبدر بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سطح سلول‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 192 قطعه مرغ تخم‌گذار سویة های‌ لاین (W36) از سن 65 تا 77 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه مرغ) اجراء گردید. جیره‌های آزمایشی عبارت بودند از: 1) تیمار شاهد (بدون استفاد...

[ 6 ] - اثرات طرح بهینه‌‌سازی مصرف سوخت بر شاخص‌‌های تولید مرغداری‌‌های گوشتی استان آذربایجان‌غربی

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت بر شاخص‌های تولید در مرغداری‌های گوشتی استان آذربایجان‌غربی انجام گرفت. تعداد 36 واحد مرغداری گوشتی به صورت تصادفی در چهار بلوک شامل شهرستان‌های مهاباد، میاندوآب، شاهین‌دژ و بوکان و سه تیمار شامل سه سطح بهینه‌‌سازی، تیمار 1 (بالای 80 درصد)، تیمار 2 (50 تا 80 درصد) و تیمار 3 (زیر50 درصد) و 9 واحد مرغداری در هر بلوک تقسیم‌‌بندی و داده‌‌های ...

[ 7 ] - اثر تفاله لیموترش و آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه، سطح ایمنی و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی

این تحقیق به منظور تعیین اثر سطوح مختلف تفاله لیموترش و آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه، سطح ایمنی و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. این آزمایش با  تعداد 288 قطعه جوجه گوشتی سویه راس- 308، در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل (2×3) با سه سطح تفاله لیمو (صفر، 5/1 و 3 درصد)، دو سطح آنزیم روابیو (صفر و 05/0 درصد) در 6 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار، از سن 10 تا 42 روزگی ان...

[ 8 ] - اثرات استفاده از گیاهان دارویی پونه (.Mentha plugium L) و آویشن (.Thymus vulgaris L) بر عملکرد و متابولیت‌های خون در بلدرچین‌های تخم‌گذار

این آزمایش جهت بررسی اثر اضافه کردن پونه (Mentha plugium L.)و آویشن (Thymus vulgaris L.) به جیره بر عملکرد و متابولیت‌های خون بلدرچین­های تخم‌گذار انجام شد. آزمایش با تعداد 240 بلدرچین تخم‌گذار ژاپنی به صورت فاکتوریل2×2 شامل دو سطح پونه (صفر و 75/0 درصد) و‌ دو سطح آویشن (صفر و 75/0 درصد) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار و هر تکرار با 15 قطعه بلدرچین­ ماده‌ تخم‌گذار از سن 6 تا 11 هف...

[ 9 ] - اثرات استفاده از تفاله لیموترش معمول و عمل‌‌آوری شده بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی در مرغ‌های تخم‌گذار

این آزمایش، جهت ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله لیموترش معمول و عمل‌‌آوری شده با اوره بر عملکرد، صفات کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار انجام شد. در این آزمایش، تعداد 192 قطعه مرغ تخم‌‌گذار سویه های لاین- W36 از سن 35 تا 46 هفتگی در 4 تیمار، 4 تکرار و با تعداد 12 قطعه مرغ در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. گروه‌های آزمایشی شامل: 1) شاهد(بدون استفاده از تف...

[ 10 ] - اثرات استفاده از سطوح مختلف ملاس چغندر قند بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و پارامترهای خونی مرغ‌های تخم‌گذار

این تحقیق به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح مختلف ملاس چغندر قند بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سطح سلول‌های ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 192 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه­ های‌ لاین W36 از سن 32 تا 43 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه مرغ) اجرا گردید. جیره­های آزمایشی عبارت بودند از: 1) تیمار شاهد بدون...

[ 11 ] - تأثیر سطوح مختلف گیاه دارویی علف چشمه (Nasturtium officinalis) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و پاداکسندگی سرم خون در جوجه‌های گوشتی

این پژوهش برای ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پودر گیاه دارویی علف چشمه بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و پاداکسندگی (آنتی‌‌اکسیدانی) سرم خون جوجه‌های گوشتی از سن 11 روزگی تا 42 روزگی در دو دورة آزمایشی رشد آغازین (24- 11 روزگی) و پایانی (42-25 روزگی) انجام گرفت. در این آزمایش شمار 280 قطعه جوجة گوشتی (مخلوط نر و ماده) سویة تجاری راس- 308 در پنج تیمار، چهار تکرار و چهارده قطعه جوجه...

[ 12 ] - تأثیرات استفاده از سبوس برنج، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و متابولیت‌های خون در مرغ‌های تخم‌گذار

این تحقیق به منظور تعیین تأثیرات استفاده از سبوس برنج، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار انجام گرفت. آزمایش با 384 قطعه مرغ‌ تخم‌گذار سویه‌‌های لاین W36، در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل (2×2×2) با دو سطح سبوس برنج (صفر و 10 درصد)، دو سطح مولتی‌‌آنزیم کمبو فیتاز (صفر و 05/0 درصد) و دو سطح پروبیوتیک پروتکسین (صفر و 0...

[ 13 ] - تأثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفالۀ لیمو‌ترش خشک بر عملکرد و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار مسن با جیره‌های بر پایۀ ذرت

این آزمایش به منظور ارزیابی تأثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفالۀ لیموترش خشک با جیره‌های بر پایۀ ذرت‌ـ‌کنجالۀ سویا بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی، و سطح سلول‌های ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار مسن انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 144 قطعه مرغ تخم‌گذار سویة‌های‌ لاین (W36) از سن 65 تا 76هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه مرغ) استفاده شدن...

[ 14 ] - تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک در جیره‌‌های‌ غذایی جوجه‌‌های‌ گوشتی تحت تنش گرمائی به روش فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار برای هر تیمار (540 قطعه جوجه‌گوشتی سویه راس) به مدت 42 روز بر عملکرد و سیستم ایمنی انجام گردید. برای این منظور تعداد 9 جیره غذایی بر اساس احتیاجات گزارش شده توسط انجمن تحقیقات ملّی تهیه شد که حاوی سه سطح پروتئین 90% ، 100% و 110...

[ 15 ] - بررسی اثرات استفاده از گیاهان دارویی آویشن، نعناع و پونه بر عملکرد،کیفیت تخم‏مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم گذار

این آزمایش جهت بررسی اثرات استفاده از گیاهان دارویی آویشن Thymyus valgaris، نعناع Lamiaceae menthapiperita و پونه Oreganum valgare بر عملکرد، کیفیت تخم‏مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم گذار انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار شامل تیمار 1) که در آن از گیاهان دارویی استفاده نشده بود، تیمار 2) حاوی 2 درصد گیاه دارویی آویشن، تیمار 3)...

[ 16 ] - The Effects of Different Levels of Dried Aerial Parts Powder and Extract of Pennyroyal­ (Mentha pulegium) Medicinal Plant on Performance, Egg Quality, Blood Biochemical and Immunity Parameters of Laying Hens

This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of dried aerial parts powderand extract of pennyroyal­ (Mentha pulegium) medicinal plant on performance, egg traits, blood biochemical and immunity parameters of laying hens. Two-hundred-fifty-two Hi-line (W36 strain) laying hens from 46 until 58 weeks of age were used in a completely randomized design in 7 treatments and...

[ 17 ] - The Effects of Different Levels of Costmary (Tanacetum balsamita) Medicinal Plant onPerformance, Egg Traits and Blood Biochemical Parametersof Laying Hens

This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of costmary(Tanacetum balsamita)medicinal plant on performance, egg traits, and blood biochemical parameters of laying hens. Hundred-eighty of Hi-line laying hens (W 36) from 46 until 58 weeks of age were used in a completely randomized design in five treatments and three replicates (12 birds per replicate). The treatment...

[ 18 ] - Effects of Different Levels of Dried Lemon (Citrus aurantifulia) Pulpon Performance, Carcass Traits, Blood Biochemical and Immunity Parameters of Broilers

This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of dried lemon pulp (DLP) on performance, carcass traits, blood biochemical and immunity parameters of broilers. In this experiment 240 of broilers (Ross-308) were used in a completely randomized design with 4 treatments and 3 replicates (with 20 birds in each replicate) from 1 to 42 days. Experimental diets included: 1) ...

[ 19 ] - اثرات سطوح مختلف مکمل‌های معدنی و ویتامینی در جیره پیش آغازین بر عملکرد، صفات لاشه و وضعیت ایمنی در جوجه‌های گوشتی

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف مکمل‌های معدنی و ویتامینی در دوره پیش آغازین(1 تا 10 روزگی) بر عملکرد، صفات لاشه و وضعیت ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی سویه راس- 308 در یک طرح کاملاً تصادفی در 5 تیمار، 4 تکرار و با 20 قطعه جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی شامل: تیمار 1) بدون استفاده از مکمل‌های معدنی و ویتامی...

[ 20 ] - اثرات استفاده از چربی‌های اشباع و غیراشباع و مدت نگهداری جیره بر عملکرد، صفات لاشه و لیپیدهای خون جوجه‌های گوشتی در هوای گرم

این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از چربی‌‌های اشباع و غیراشباع و طول مدت نگهداری جیره آماده بر عملکرد، صفات لاشه و لیپیدهای خون جوجه‌های گوشتی در هوای گرم صورت گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل (5×2) شامل 5 سطح چربی (صفر، 3 درصد پیه گاوی، 6 درصد پیه گاوی، 3 درصد روغن کلزا و 6 درصد روغن کلزا) و دو مدت نگهداری جیره آماده (6 و 12 روز) با تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس- 308 در 10 ت...

[ 21 ] - اثرات استفاده از سطوح مختلف چربی رستورانی و ویتامین E بر عملکرد و صفات کیفی تخم‌‌مرغ در مرغ‌های تخم‌‌گذار

به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف چربی رستورانی و ویتامین E بر عملکرد و صفات کیفی تخم‌‌مرغ در مرغ‌های تخم‌‌گذار آزمایش حاضر انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل(3×2) در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 2 سطح ویتامین E(صفر و 150 میلی‌گرم در کیلوگرم خوراک) و 3 سطح چربی رستورانی (صفر، 5/2 و 5 درصد جیره) با تعداد 288 قطعه مرغ تخم‌گذار سویة های- لاین (W36)، در 6 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه مرغ در ه...

[ 22 ] - ‌ اثرات استفاده از سطوح مختلف ضایعات چمن‌‌زنی و آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف ضایعات چمن‌زنی و آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل (4×2) شامل 4 سطح ضایعات چمن‌زنی (صفر، 2، 4 و 6 درصد) و دو سطح آنزیم (صفر و 025/0 درصد) با تعداد 432 قطعه جوجه گوشتی سویه راس- 308 در 8 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار از سن 11 تا 42 روزگی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گ...

[ 23 ] - اثرات استفاده از سطوح مختلف سیب زیردرختی بر عملکرد، صفات لاشه، صفات روده و متابولیت‌های خون جوجه‌های گوشتی

این تحقیق به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح مختلف ضایعات سیب (زیردرختی) بر عملکرد، صفات لاشه، صفات روده و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سطح سلول‌های ایمنی خون جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. این آزمایش با  تعداد 192 قطعه جوجه‌ی گوشتی سویه‌ی راس- 308  از سن 11 تا 42 روزگی در دو دوره رشد (11 تا 24 روزگی) و پایانی (25 تا 42 روزگی) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه جوجه...

[ 24 ] - اثرات سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد و صفات کیفی تخم‌‌مرغ در مرغ‌های تخم‌‌گذار با جیره‌های بر پایة ذرت و گندم

به منظور ارزیابی اثرات نوع جیره و سطح انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد و صفات کیفی تخم‌‌مرغ در مرغ‌های تخم‌‌گذار آزمایش حاضر انجام گرفت. آزمایش با آرایش فاکتوریل(3×2) در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل جیره‌های بر پایة ذرت و گندم و 3 سطح انرژی قابل متابولیسم(2800، 2900 و 3000 کیلوکالری بر کیلوگرم) با تعداد 288 قطعه مرغ تخم‌گذار سویة های- لاین (W36)، در 6 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر واحد آزمایشی...

[ 25 ] - ارزیابی تاثیر اسانس آویشن و کاکوتی بر فلور میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی

اسانس­ها به عنوان محرک­های رشد، نقش مهمی در  بهبود فلور میکروبی و خصوصیات مورفولوژیکی روده و سیستم ایمنی در جوجه­های گوشتی دارند. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تاثیر اسانس آویشن و کاکوتی بر فلور میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی بود. بدین منظور 468 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس- 308، با سه ترکیب اسانسی آویشن، کاکوتی و مخلوط آویشن و کاکوتی، در دو شکل استفاده (در آب و در خوراک) و در دو سطح (15/0 و 3/0 د...

[ 26 ] - بررسی اثرات استفاده از مخلوط گیاهان دارویی نعناع، آویشن و مرزه بر عملکرد، کیفیّت تخم مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ‌های تخم گذار

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات مخلوط‌های مختلف گیاهان دارویی آویشن، نعناع و مرزه بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی خون در مرغ‌های تخم گذار انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 192 قطعه مرغ تخم‌گذار، در 4 تیمار شامل تیمار شاهد که در آن از گیاهان دارویی استفاده نشده بود، تیمار 2) حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی (آویشن 25%، نعناع50%  و مرزه 25%)، تیمار 3) حاوی 2...

[ 27 ] - اثرات استفاده از پروبیوتیک، اسید آلی و مخلوط چند گیاه دارویی بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار

این آزمایش به منظور بررسی و مقایسه‌ اثرات استفاده از  پروبیوتیک، اسید آلی و مخلوط چند گیاه دارویی بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ‌های تخم گذار انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 192 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه‌ های- لاین (W36) از سن 37 تا 49  هفتگی در 4 تیمار و 4 تکرار و هر تکرار با 12 قطعه مرغ تخم‌گذار شامل تیمار شاهد (بدون استفاده از پروبیوتیک، ا...

[ 28 ] - ارزیابی اثرات استفاده از گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های خون در جوجه‌های گوشتی

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی بر عملکرد، کیفیت  لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون  جوجه‌های گوشتی انجام گردید. در این آزمایش تعداد 288 قطعه جوجه‌ گوشتی سویة‌ راس- 308  (مخلوط نر و ماده) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه جوجه) از سن 1 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی شامل: 1) شاهد (جیره بدون اس...

[ 29 ] - اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره و ملاس بر عملکرد، برخی صفات تخم‌مرغ و فراسنجه‌هایی بیوشیمیایی خون مرغ‌های تخم‌گذار در مرحله‌ آخر تخم‌گذاری

چکیده این آزمایش جهت مطالعه اثر استفاده از سطوح مختلف اوره به همراه ملاس در جیره‌های غذایی مرغ‌های تخم‌گذار بر عملکرد و برخی از صفات تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی در مرحله‌ آخر تخم‌گذاری انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل 2 × 3 شامل سه سطح اوره (25/0، 5/0 و 75/0 درصد) و دو سطح ملاس (0 و 3 درصد) در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 216  قطعه مرغ تخم‌گذار سویه ‌های- لاین (W-36) از سن 62  تا 74  هفتگی...

[ 30 ] - ارزیابی اثرات جیره‌های غذایی با سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار

          این مطالعه جهت ارزیابی اثرات جیره‌های با سطوح مختلف انرژی بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 256 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه تجاری‌های- لاینW-36  در 4 تیمار و 4 تکرار (با تعداد 16 قطعه مرغ تخم‌گذار در هر تکرار) انجام شد. تیمارها  شامل جیره (1) با سطح انرژی توصیه شده توسط NRC سال 1994 (شاهد)، جیره (2) با سطح انرژی قابل متابولیسم 10 درصد بیشتر از ...

[ 31 ] - ارزیابی تأثیر سطوح مختلف مواد مغذی بر عملکرد مرغ‏های تخم‏گذار

  این آزمایش جهت ارزیابی تأثیر سطوح مختلف مواد مغذی بر عملکرد مرغ‏های تخم‏گذار انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 320 قطعه مرغ تخم‏گذار سویه تجاری  های- لاین(W-36)   از سن 32  تا 42 هفتگی در 5 تیمار و 4 تکرار (با تعداد 16 قطعه مرغ تخم‏گذار در هر تکرار) انجام گرفت. جیره‏های غذایی شامل جیره براساس توصیه‏های مواد مغذی راهنمای پرورش ‏های- لاین (W-36) (شاهد)، جیره دارای 10 درصد موا...

[ 32 ] - اثر پروبیوتیک (پروتکسین) روی عملکرد، فراسنجه‏های سرم و کیفیت تخم‏مرغ در مرغ‏های تخم‏گذار

آزمایشی برای مطالعه اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک روی تولید، کیفیت تخم‏مرغ، پارامترهای بیوشیمیایی خون و کلسترول و تری گلیسیرید زرده تخم‏مرغ انجام گرفت. آزمایش با 256 قطعه مرغ تخم‏گذار از سن 32-42 هفتگی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی که به چهار تیمار و تکرار و شانزده پرنده در هر تکرار تقسیم شده بود انجام گرفت. مرغ‏ها جیره‏های آزمایشی شامل سطوح صفر، 25، 50 و 75 میلی‏گرم پروبیوتیک (پروتکسین) در هر کیلوگ...

[ 33 ] - اثرات توازن الکترولیت های جیره بر عملکرد و کیفیت پوسته ی تخم مرغ مرغ های تخم گذار در شرایط تنش گرمایی و حرارتی خنثی در مرحله ی اول تخم گذاری

  این آزمایش جهت ارزیابی اثرات سطوح مختلف توازن الکترولیت های جیره (سدیم+ پتاسیم ـ کلر) بر عملکرد و کیفیت پوسته تخم مرغ مرغ های تخم گذار در شرایط تنش گرمایی و حرارتی خنثی در مرحله اول تخم گذاری در دو سالن جداگانه و در هر سالن با تعداد 256 قطعه مرغ تخم گذار سویه های- لاینW- 36  ازسن 24 تا 34 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام گرفت. جیره های مورد استفاده دارای سطوح ال...

[ 34 ] - بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج بر عملکرد مرغ های تخم گذار

این آزمایش جهت بررسی امکان استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج روی عملکرد مرغ های تخم گذار انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 256 قطعه مرغ تخم گذار در 4 تیمار و 4  تکرار و با سطوح صفر (شاهد)، 5، 5/7 و 10 درصد سبوس برنج به مدت 8 هفته انجام شد. میزان تولید تخم مرغ و نیز وزن متوسط تخم مرغ ها به طور روزانه از طریق توزین و تولید توده ی تخم مرغ و نیز خوراک مصرفی به صورت هفتگی اندازه گیر...

[ 35 ] - اثرات سطوح مختلف خارشتر عملآوری شده بر عملکرد و متابولیتهای خون در مرغهای تخمگذار

این آزمایش به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه خارشتر ). (Alhaji maurorum Lعملآوری شده با اوره بر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ،فراسنجههای بیوشیمیایی و سطح سلولهای خون مرغهای تخمگذار انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 192قطعه مرغ تخمگذار سویه های- لاین W36ازسن 65تا ً 76هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4تیمار و 4تکرار (هر تکرار دارای 12قطعه مرغ) اجراء گردید. جیرههای آزمایشی عبارت بودند از: )...

[ 36 ] - اثر سطوح افزایشی پروبیوتیک تک سویه (بیوپلاس) بر عملکرد و فراسنجههای خون مرغهای تخمگذار

در این آزمایش اثر سطوح افزایشی پروبیوتیک تک سویه (بیوپلاس) بر عملکرد و متابولیتهای خون مرغهای تخمگذار مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در ً قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد  256قطعه مرغ تخمگذار سویهی تجاری هایلاین ( )Hy line-W36از سن  45تا  55هفتگی در 4تیمار و  4تکرار (با تعداد  16قطعه مرغ در هر تکرار) شامل جیرهی شاهد و جیرههای غذایی حاوی  0/4 ،0/2و  0/6گرم پروبیوتیک (بیوپلاس) در کیلوگرم جیره انجام...

[ 37 ] - اثر استفاده از سطوح مختلف سیب درختی ضایعاتی بر ملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای خون مرغهای تخمگذار تجاری

این آزمایش با تعداد  144قطعه مرغ تخمگذار سویةهای لاین ( )W36از سن  65تا  ً 76هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با  4تیمار و  3تکرار (هر تکرار دارای  12قطعه مرغ) اجراء گردید. جیرههای آزمایشی عبارت بودند از:  )1تیمار شاهد بدون استفاده از سیب ضایعاتی،  )2جیرۀ حاوی  2/5درصد سیب ضایعاتی،  )3جیرۀ حاوی  5درصد سیب ضایعاتی و  )4جیرۀ حاوی  7/5درصد سیب ضایعاتی. استفاده از سیب ضایعاتی در جیرههای غذایی مرغهای...

[ 38 ] - اثر سطوح مختلف گیاه خارشتر.()Alhaji maurorum L بر عملکرد، کیفیت تخممرغ، فراسنجههای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی خون مرغهای تخمگذار تجاری

تحقیق حاضر به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه خارشتر .( )Alhaji maurorum Lبر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای خونمرغهای تخمگذار تجاری انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 144قطعه مرغ تخمگذار سویةهای لاین ( )W36از سن 65تا ً 76هفتگی در قالب طرح کاملاتصادفی با 4تیمار و 3تکرار (هر تکرار دارای 12قطعه مرغ) اجراء گردید. جیرههای آزمایشی عبارت بودند از: )1تیمار شاهد (بدون استفاده از خارشتر،)...

[ 39 ] - ارزیابی زیستی اقتصادی پرورش جوجههای گوشتی بر اساس نسبتهای مختلف جنسیتی

زمینۀ مطالعاتی: پرورش جوجه‌های گوشتی به تفکیک جنسیت یا به نسبت‌های مختلف جنسیتی موضوعی است که در تحقیقات مختلف، نتایج متفاوتی دربرداشته است. هدف: این تحقیق به ‌منظور مقایسۀ شاخص‌های زیستی اقتصادی پرورش نسبت‌های مختلف جنسیتی جوجه‌های گوشتی از روز یازدهم پرورش انجام گردید. روش کار: آزمایش با استفاده از 180 قطعه جوجه گوشتی سویۀ راس 308 در 5 گروه مختلف نسبت جنسی (گروه 1: 25 درصد نر و 75 درصد ماده؛ ...

[ 40 ] - اثر روش‌های مختلف تغذیه ابتدایی بر عملکرد رشد، صفات لاشه و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

زمینه مطالعاتی: تغذیه اولیه جوجه‌‌های گوشتی دارای اهمیت زیادی در کل دوره پرورش جوجه‌‌ها می‌‌باشد. هدف: این پژوهش جهت ارزیابی اثر روش‌های مختلف تغذیه در 48 ساعت اول پرورش بر عملکرد، صفات لاشه و پاسخ سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. روش کار: این آزمایش با تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی یک روزه راس- 308 در 10 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل...

[ 41 ] - تأثیر توازن الکترولیت‌ها و پروتئین‌های جیره غذایی‌بر عملکرد تولید و خصوصیات لاشه جوجه‌‌های‌گوشتی تحت تنش گرمائی

زمینه مطالعه:‌ ‌تغییر سطوح پروتئین و تعادل الکترولیت جیره می‌تواند در بهبود عملکرد جوجه‌های تحت تنش گرمایی مفید واقع شود. هدف:‌ ‌این مطالعه به‌منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و توازن الکترولیت در جیره‌‌جوجه‌‌های‌گوشتی تحت تنش گرمایی بر عملکرد تولید و صفات لاشه انجام شد. روش کار:‌ ‌486 قطعه جوجه گوشتی (سویه راس) به روش فاکتوریل 3‌×‌3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار برای هر تیمار به مدت ...

[ 42 ] - اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار

این آزمایش به‌منظور بررسی اثراتسطوح مختلف پودر قسمت‌های هوایی گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار انجام شد. تعداد 240 قطعه مرغ‌ تخم‌گذار سویه‌‌های-لاین W36، از سن 65 تا 76 هفتگی در پنج تیمار، چهار تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار در قالب یک طرح کاملاً تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. پودر گیاه خارمریم...

[ 43 ] - بررسی اثر سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی بر عملکرد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی و سلول‌های سفید خون جوجه‌های گوشتی

گیاهان دارویی و مشتقات آنها به عللی نظیر راحتی کاربرد، فراوانی و نداشتن اثرهای سوء قابل توجه به‌عنوان افزودنی‌های اثربخش در طیور مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این راستا آزمایشی به‌منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی در مراحل آغازین و رشد بر عملکرد، کیفیت لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های سفید خون جوجه‌های گوشتی انجام شد. در این آزمایش تعداد 324 قطعه جوجه...

[ 44 ] - اثر تفالۀ لیموترش و افزودن اسیدهای آلی بر عملکرد، مورفولوژی روده، و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

به‌منظور تعیین اثر سطوح تفالۀ لیموترش و اسیدهای آلی بر عملکرد، صفات لاشه، مورفولوژی روده، سطح ایمنی، و فراسنجه‌‌های بیوشیمیایی خون از 288 قطعه جوجۀ گوشتی سویۀ راس‌ـ308، در آزمایشی فاکتوریل 2×3 با سه سطح تفالۀ لیمو (صفر، 5/1، و سه‌درصد جیره)، دو سطح گلوباسید (صفر و 1/0‌درصد جیره) در قالب طرح کاملاً تصادفی شش تیمار، چهار تکرار، و 12 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تغذیۀ پرندگان با جیره‌های حاوی ...

[ 45 ] - تأثیر استفاده از آویشن و ‌‌آنزیم کمین بر عملکرد و متابولیت‌های خون بلدرچین‌های تخم‌گذار ژاپنی

این آزمایش به‌منظور بررسی اثر استفاده از سطوح متفاوت گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris L.)و ‌‌آنزیم کمین بر عملکرد و متابولیت‌های خون بلدرچین‏ تخم‌گذار ژاپنی با استفاده از 240 قطعه پرندۀ تخم‌گذار (شش تا دوازده‌هفتگی) در آزمایش فاکتوریل2×2 با دو سطح پودر آویشن (صفر و 75/0 درصد) و دو سطح ‌‌آنزیم کمین (صفر و 05/0 درصد) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و هر تکرار با 15 قطعه بلدر...

[ 51 ] - اثرات سطوح مختلف مکمل‌های مواد معدنی و ویتامینی بر عملکرد و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار با جیره‌های بر پایه‌ ذرت

آزمایشی جهت بررسی اثرات استفاده از سطوح افزایشی مکمل‌های مواد معدنی و ویتامینی بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سطح سلول‌های ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار در مرحله‌ی آخر تخم‌گذاری با جیره‌های بر پایه‌ی ذرت- ‌ سویا انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 240 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه‌ های- لاین (W36) از سن 65 تا 76 هفتگی در 5 تیمار و 4 تکرار و 12 پرنده در هر تکرار شامل س...

[ 52 ] - اثرات اوره و سطح انرژی جیره بر عملکرد، برخی صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌هایی خونی مرغ‌های تخم‌گذار

این آزمایش جهت مطالعه‌ اثر استفاده جیره‌‌ای از اوره با سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، برخی از صفات تخم‌‌مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل 2× 3 شامل دو سطح انرژی قابل متابولیسم (2800 و 2900 کیلوکالری بر کیلوگرم) و سه سطح اوره (صفر، 25/0 و 5/0 درصد) و در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 288 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه های- لاین W36 از سن 35 تا 46 هفتگی در 6 تیمار آ...

[ 53 ] - اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله انار بر عملکرد و متابولیت‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار مسن

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله انار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سطح سلول‌های ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار مسن انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 144 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه های‌ لاین (W36) از سن 65 تا 77 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه مرغ) مورد استفاده قرار گرفتند. جیره‌های آزمایشی عبارت بودند از: 1...

[ 54 ] - اثرات استفاده از کنجالة کلزا به همراه دو سطح روغن گیاهی بر عملکرد، کیفیّت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون مرغ‌های تخم گذار در مرحلة آخر تخم‌گذاری

این آزمایش جهت بررسی اثرات استفاده از کنجالة کلزا به همراه دو سطح روغن گیاهی بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون مرغ‌های تخم‌‌گذار در مرحلة آخر تخم‌‌گذاری انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 216 قطعه مرغ تخم‌گذار سویة های- لاین (W36) از سن 62 تا 74 هفتگی در 6 گروه آزمایشی و 3 تکرار (با تعداد 12 قطعه مرغ در هر تکرار) در یک طرح فاکتوریل (2×3) شامل 3 سطح کنجالة کلزا (12/10، 18/15 و 2...

[ 55 ] - The Effects of Probiotic and Thyme Powder on Growth Performance, Carcass Traits and Blood Biochemical Parameters of Broilers with Normal and Crude Protein Reduced Diets

Extentet Abstract Introduction and Objective: Substances of microbial origin and medicinal plants, by improving the level of health and condition of the gastrointestinal tract, provide the basis for the optimal use of nutrients in diets, and by reducing the use of nutrients, while saving production, also prevent environmental pollution. Dietary protein sources are among the most expensive nutr...