اثرات انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای ازت و اسیدآمینه قابل هضم و کل، بر عملکرد، بازده انرژی و پروتئین در سویه های تجاری گوشتی راس 308 و آرین

نویسندگان

  • اکبر یعقوبفر موسسه تحقیقات علوم دامی
  • علی نوری امام زاده گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
  • مهسا وزیری گوهر گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثیر تنظیم جیره‌های غذایی، بر اساس انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن، اسیدآمینه کل و قابل هضم خوراک و احتیاجات بر عملکرد مرغان مادر گوشتی

به منظور تعیین تاثیر نوع جیره نویسی بر عملکرد مرغ مادرگوشتی سویه آرین، تعداد 168 قطعه مرغ مادر و 24 قطعه خروس سویه آرین به مدت 15 هفته (50 تا 64 هفتگی) و در مجموع 8 تیمار آزمایشی با 3 تکرار (7 قطعه مرغ مادر با یک قطعه خروس) در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل 2×2×2 استفاده شد. در این آزمایش، عامل اول، شامل 2 سطح انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای ازت (AMEn و TMEn) خوراک مصرف...

متن کامل

اثیر تنظیم جیره های غذایی، بر اساس انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن، اسیدآمینه کل و قابل هضم خوراک و احتیاجات بر عملکرد مرغان مادر گوشتی

به منظور تعیین تاثیر نوع جیره نویسی بر عملکرد مرغ مادرگوشتی سویه آرین، تعداد 168 قطعه مرغ مادر و 24 قطعه خروس سویه آرین به مدت 15 هفته (50 تا 64 هفتگی) و در مجموع 8 تیمار آزمایشی با 3 تکرار (7 قطعه مرغ مادر با یک قطعه خروس) در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل 2×2×2 استفاده شد. در این آزمایش، عامل اول، شامل 2 سطح انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای ازت (amen و tmen) خوراک مصرف...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

Tracking Mobile Targets Using Sensor Networks

ةـصلاخلا : يوتحت لا و ةضفخنملا ةقاطلا تاذ تادحولا نم ديدعلا ىلع ةيكلسلالا تارعشتسملا ةكبش ةلصوب ةدوزم سلا ةيكل ثيح ، اهنيب اميف لاصتلال إ نكمي تارعشتسملا كلت ن دختسا ا اهم تا قيبطتلا نم د يدعلا يف . م ت د قو ا هتبقارم دار ملا ة قطنملا ى لع يئاوشع لكشب تارعشتسملا عيزوت ثحبلا اذه يف ا م لكش ب اهميس قت و إ ى ل ةدحاو لآ يوتحت ثيح ،ةقرفتم تانايب دعاوقآ لمعتل تاعومجم ة يناكم تا نايب ى لع تارعش تسمل...

متن کامل

بررسی امکان استفاده عملی از انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) در جیره نویسی طیور

این پژوهش شامل سه آزمایش بود. دو آزمایش اول با استفاده از 36 خروس بالغ لگهورن انجام و تعداد تکرار هر جیره 6 قطعه خروس بود. در آزمایش سوم نیز از جوجه های گوشتی استفاده شد. که از سن یک تا 21 روزگی پرورش داده شده وعوامل ضریب تبدیل و انرژی ذخیره شده مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد تکرار هر جیره 4 گروه (10 تایی) جوجه مرغ وهمین تعداد جوجه خروس بود. جیره های مورد مطالعه ‘ پیش دان های حاوی 2600‘2750‘ 2900...

متن کامل

پاسخ عملکرد و بازده پروتئین مرغان مادرگوشتی به تنظیم جیره های غذایی بر اساس اسیدآمینه کل و قابل هضم

به منظور تعیین اثرات نوع جیره نویسی بر عملکرد مرغ مادرگوشتی، تعداد 280 قطعه مرغ مادر  و 40 قطعه خروس(50 تا64 هفتگی)  در 4 تیمار آزمایشی با 10 تکرار (7 قطعه مرغ مادر بعلاوه یک قطعه خروس) در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل2×2 استفاده شد. در این آزمایش، فاکتور اول شامل 2 سطح اسید آمینه کل و اسید آمینه قابل هضم خوراک مصرفی، فاکتور دوم، شامل 2 سطح اسیدآمینه کل و قابل هضم احتیاجات مرغ مادر گوشت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 91  شماره 2

صفحات  43- 57

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023