اثرات تنش خشکی و مقادیر روی و فسفر بر غلظت و کل جذب عناصر در ذرت

نویسندگان

  • حبیب اله نادیان
  • قربان نورمحمدی
  • مسعود رفیعی
  • مهدی کریمی
چکیده

عملکرد دانه در گیاه ذرت (Zea mays L. ) که متأثر از سایر صفات زراعی می‌باشد، شدیدا ً تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرد. تنش خشکی و عناصر غذائی از مهمترین این عوامل می‌باشند. بدین منظور تحقیقی با سه سطح تنش خشکی از طریق دور آبیاری بر اساس 70(70I)،60 (60I) و50 (50I) درصد FC ،بعنوان سطوح فاکتور اصلی و عناصر روی در سه سطح صفر (0Zn) ،10(10Zn) و20 (20Zn) کیلو گرم در هکتار Zn از منبع سولفات روی و فسفر در دو سطح صفر(0P) و150(150P) کیلوگرم در هکتار P2O5 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت اسپلیت پلات- فاکتوریل در چهار تکرار و طی دو سال به اجرا گذاشته شد. صفات اندازه گیری شده شامل غلظت فسفر، روی، آهن، منگنز و مس در برگ پرچم و دانه و همچنین کل جذب عناصر در دانه بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش غلظت عناصر در برگ پرچم گردید، لیکن به دلیل افت شدید عملکرد دانه ناشی از تنش خشکی، غلظت این عناصر در دانه افزایش و کل جذب عناصر در دانه کاهش یافت. مصرف بیش از حد فسفر موجب افزایش غلظت آن در برگ پرچم گردید، لیکن غلظت سایر عناصر را کاهش داد. کاربرد روی غلظت این عنصر در برگ پرچم و دانه ذرت را به طور معنی‌داری افزایش داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات تنش خشکی و مقادیر روی و فسفر بر غلظت و کل جذب عناصر در ذرت

عملکرد دانه در گیاه ذرت (zea mays l. ) که متأثر از سایر صفات زراعی می باشد، شدیدا ً تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرد. تنش خشکی و عناصر غذائی از مهمترین این عوامل می باشند. بدین منظور تحقیقی با سه سطح تنش خشکی از طریق دور آبیاری بر اساس 70(70i)،60 (60i) و50 (50i) درصد fc ،بعنوان سطوح فاکتور اصلی و عناصر روی در سه سطح صفر (0zn) ،10(10zn) و20 (20zn) کیلو گرم در هکتار zn از منبع سولفات روی و فسفر ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

متن کامل

تاثیر تنش خشکی و میزان نیتروژن خاک بر جذب عناصر غذایی در ذرت رقم

چکیدهبه منظور بررسی اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف نیتروژن خاک بر میزان جذب برخی عناصر غذایی ماکرو و میکرودر گیاه ذرت رقم تصادفی در تنش در مرحله 704 ، پژوهشی در سال زراعی 1383 با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل3 تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از مقادیر 450،300،150 ، کیلوگرم در هر هکتار نیتروژن:T آبیاری مطلوب (آبیاری معادل نیاز آبی گیاه)، 1 :T از منبع اوره ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 35  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023