اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر پارامترهای منحنی شیردهی برازش شده با تابع وود (از قبیل تداوم شیردهی، زمان اوج تولید و مقدار تولید در اوج تولید)، برای گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران بود. در این مطالعه از 580980 رکورد روز آزمون 58098 رأس گاو شیری هلشتاین، متعلق به 953 گله، که طی سال‌های 1391-1374 زایش داشتند استفاده گردید. آنالیز ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی با روش مدل دام تک صفتی توسط نرم‌افزار تخصصی DMU انجام شد. نتایج نشان داد اثرات گله، سال و فصل زایش، سن هنگام اولین زایش و درصد ژن هلشتاین بر پارامترهای منحنی شیردهی تأثیر معنی‌دار داشتند (01/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد پارامترهای ژنتیکی سن اولین زایش و تاثیر آن بر صفات تولیدی گاو شیری هلشتاین

در این مطالعه اثر سن اولین زایش بر روی برخی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران جمع‌آوری شده طی 14 سال (1375 تا 1388) مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد استفاده شامل اطلاعات شجره نامه و 24491 رکورد تولیدی دوره اول شیردهی بود که بر اساس 305 روز شیردهی و دو بار دوشش تصحیح شده بود. به منظور شناسایی عوامل ثابت و همبسته تاثیر گذار بر صفات مورد مطالعه از رویه مدل خطی عمومی (GLM) استفاده شد. به منظور تجز...

متن کامل

برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران

فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی و مجموع سه دوره به‌عنوان طول عمر تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران، با اطلاعات 82065 گاو از 423 گله که در سال­های 1379 تا 1390 به‌وسیلة مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدهای دامی ایران گرد­آوری شده بود، برآورد شد. داده‌های اقتصادی از سه گاوداری بزرگ استان اصفهان گرد­آوری شد. برآوردها در قالب مدل حیوانی دو صفتی و با نرم­افزار 2.VCE.6 ان...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی سن اولین زایش و تاثیر آن بر صفات تولیدی گاو شیری هلشتاین

در این مطالعه اثر سن اولین زایش بر روی برخی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران جمع آوری شده طی 14 سال (1375 تا 1388) مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد استفاده شامل اطلاعات شجره نامه و 24491 رکورد تولیدی دوره اول شیردهی بود که بر اساس 305 روز شیردهی و دو بار دوشش تصحیح شده بود. به منظور شناسایی عوامل ثابت و همبسته تاثیر گذار بر صفات مورد مطالعه از رویه مدل خطی عمومی (glm) استفاده شد. به منظور تجز...

متن کامل

برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی سن اولین زایش و فاصله زایش و عوامل موثر بر آنها در گاوهای هلشتاین اصفهان

مطالعه حاضر با هدف برآورد پارامترهای ژنتیکی و بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات سن اولین زایش و فاصله زایش و همین طور برخی از عوامل موثر آنها در گله های شیری هلشتاین استان اصفهان انجام گرفت. برای این منظور از تعداد 224234 رکورد تولید مثلی مربوط به 78228 حیوان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل دام خطی و با بهره گیری از روش حداکثر درست نمایی محدود شده در نرم افزار dmu انجام شد. ج...

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق، از رکورد¬های متعلق به 64220 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در دوره اول شیرواری استفاده گردید. داده¬های مذکور مربوط به 749 گله بوده که طی سال¬های 1375 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع-آوری شده بود. صفات مورد بررسی شامل صفات تولیدی (تولید شیر 305 روز، درصد چربی شیر 305 روز، درصد پروتئین شیر 305 روز و طول دوره شیردهی) و صفات تولید مثلی (طول دوره خشکی، سن هنگام او...

متن کامل

بررسی فعالیت تخمدانی متعاقب اولین زایش در گاوهای شیری هلشتاین

زمینه مطالعه: آنستروس پس از زایش در گاوهای شکم اول نسبت به گاوهای چند شکم زا شدیدتر است. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی فعالیت تخمدانی در این گاوها با استفاده از اولتراسونوگرافی و تغییرات روزانه پروژسترون بود. روش کار:‌ ‌مطالعه روی 7 راس دام سالم انجام شد. خون گیری و سـونـوگـرافی روزانه، از روز 6 تا سومین تخمک ‌‌گذاری پس از زایش، انجام شد. نتایج:‌ ‌فولیکول‌های تخمدانی با قطرmm10£ حاصل از اولین موج ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 30  شماره 117

صفحات  163- 176

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023