سعید زره داران

استاد گروه علوم دامی، دانشگاه فردوسی مشهد

[ 1 ] - اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران

هدف از این مطالعه بررسی اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر پارامترهای منحنی شیردهی برازش شده با تابع وود (از قبیل تداوم شیردهی، زمان اوج تولید و مقدار تولید در اوج تولید)، برای گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران بود. در این مطالعه از 580980 رکورد روز آزمون 58098 رأس گاو شیری هلشتاین، متعلق به 953 گله، که طی سال‌های 1391-1374 زایش داشتند استفاده گردید. آنالیز ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی با روش...

[ 2 ] - کاهش گلوکوزینولات ها در کنجاله کلزا به روش تخمیر حالت جامد و اثرات آن بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی کاهش گلوکوزینولات­ها در کنجاله کلزا به روش تخمیر حالت جامد و اثرات آن بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش انجام شد. تخمیر کنجاله کلزا با کشت مخلوط مایع حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، باسیلوس سابتیلیس و آسپرژیلوس نایجر در نسبت 1 به 2/1 انجام شد. پس از 25 روز تخمیر، مقدار گلوکوزینولات­ها از 21/12 به 93/3 میکرومول در گرم کنجاله کاهش یافت. تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی سویه ...

[ 3 ] - بررسی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال در زنبورهای کارگر ایرانی (Apis mellifera meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین

زنبور عسل به طیف وسیعی از مواد مغذی، به منظور تأمین نیازهای تغذیه­ای خود جهت رشد و نمو، نیاز دارد. نیازهای ویتامینیزنبور عسل به خوبی شناخته نشده است. به همین منظور برای بررسی اثر تغذیه­ای تیامین (ویتامین1B) بر رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال زنبوران کارگر نژاد ایرانی(Apis mellifera meda)  در فصول مختلف سال، آزمایشی سه مرحله­ای تحت شرایط طبیعی در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام شد. در این آزمایش 2...

[ 4 ] - مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی

این آزمایش برای مقایسۀ زیست‌فراهمی نسبی پروتئینات و اکسید منگنز با جذب بافتی در جوجه‌های گوشتی اجرا شد. شمار 432 جوجۀ یک‌روزۀ نر سویۀ تجاری کاب500 به‌طور کامل تصادفی بین نه تیمار آزمایشی با هشت تکرار و شش جوجه در هر تکرار توزیع شد. جیره‌ها در قالب طرح کامل تصادفی با ترتیب فاکتوریل با دو منبع پروتئینات و اکسید منگنز خالص و چهار سطح منگنز افزودنی (35، 70، 105 و 140 میلی‌گرم در کیلوگرم) به همراه ی...

[ 5 ] - Genetic Analyses of Egg Quality in Khorasan Razavi Native Fowl Using the Bayesian Method

This study was conducted to estimate the genetic parameters influencing egg quality in Khorasan Razavi native fowl. (Co)Variance components were estimated by the Bayesian statistical method via Gibbs sampling in GIBBS3F90 software. 1000 eggs (28-29 weeks old) were collected from 775 hens of the ninth generation of Khorasan-Razavi Province native fowl breeding center. External (egg weight,specif...

[ 6 ] - تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی

چکیدهسابقه و هدف: ایران علاوه بر مرکز پیدایش انار و رویشگاه طبیعی آن، مرکز تنوع ارقام و نیز بزرگترین تولید کننده انار در جهان می‌باشد. پوست انار تقریباَ 26- 30% وزن کل میوه را تشکیل می‌دهد، در سال‌های اخیر فعالیت‌های بیولوژیکی پلی‌فنلی-های پوست انار توجه بسیاری از پژوهشگران و مصرف کنندگان را به خود جلب کرده است. اثرات تانن بر میکروارگانیسم‌های تولیدکننده متان در شکمبه و پروتوزا به اثبات رسیده اس...

[ 7 ] - اثرات افزودن ملاس چغندر و دانه جو و پژمرده نمودن بر فراسنجه‌های کمی و کیفی علوفه سیلو شده کلزا

این آزمایش با هدف تعیین تأثیر افزودن ملاس، دانه جو و زمان تأخیر در تهیه سیلاژ بر کیفیت ظاهری و ارزش تغذیه‌ای سیلاژ کلزا انجام شد. داده‌ها در قالب طرح کاملاً تصادفی و آرایه فاکتوریل 2×4 آنالیز شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) سیلاژ بدون افزودنی (شاهد) بدون تأخیر در تهیه سیلاژ، 2) سیلاژ بدون افزودنی با 48 ساعت تأخیر در تهیه سیلاژ 3) افزودن 5 درصد ملاس بدون تأخیر در تهیه سیلاژ ، 4) افزودن 5 درصد ملا...

[ 8 ] - Effect of Rolled or Extruded Flaxseeds in Finisher Diet on Pellet Quality, Performance, and n-3 Fatty Acids in Breast and Thigh Muscles of Broiler Chickens

An experiment was conducted to compare the effect of corn-soybean meal finisher (29-42d) diets containing flaxseeds (rolled or extruded) on pellet quality, performance, n-3 fatty acids (FA) and oxidative stability of meat in broiler chickens. Seven pelleted diets were provided in a 3×2 factorial arrangement with three flaxseed levels (5, 10, and 15%) and two processing methods (rolled or extrud...

[ 9 ] - Effects of One Week Feeding Finisher Diets Containing Rolled and Extruded Flaxseed on Performance, Lipid Peroxidation and Omega-3 Fatty Acids in Breast and Thigh Meat of Broiler Chickens

The purpose of this experiment was to investigate the effect of one-week feeding of flaxseeds (rolled/extruded) on performance, n-3 fatty acids and oxidative stability of meat in broiler chickens. Seven pelleted diets (36-42d) were provided in a 3×2 factorial arrangement with three flaxseed levels (5, 10, and 15%) and two processing methods (rolled/extruded) and a zero flaxseed control diet. Be...

[ 10 ] - متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایران

سابقه و هدف: روش متاآنالیز برای تجمیع نتایج مطالعات انجام شده در زمینه برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاو شیری با استفاده از داده‌های مقالات موجود و رسیدن به نتایجی با صحت بالاتر مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور یک مطالعه متاآنالیزی، از داده‌های مربوط به 96 مقاله منتشر شده در زمینه برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو ‌هلشتاین، در ایران استفاده شد. صفات مو...