یوسف جعفری آهنگری

استاد دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

[ 1 ] - بررسی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال در زنبورهای کارگر ایرانی (Apis mellifera meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین

زنبور عسل به طیف وسیعی از مواد مغذی، به منظور تأمین نیازهای تغذیه­ای خود جهت رشد و نمو، نیاز دارد. نیازهای ویتامینیزنبور عسل به خوبی شناخته نشده است. به همین منظور برای بررسی اثر تغذیه­ای تیامین (ویتامین1B) بر رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال زنبوران کارگر نژاد ایرانی(Apis mellifera meda)  در فصول مختلف سال، آزمایشی سه مرحله­ای تحت شرایط طبیعی در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام شد. در این آزمایش 2...

[ 2 ] - تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک و ویژگی‌های ریختشناختی رودة جوجه‌های گوشتی

این آزمایش به‌منظور ارزیابی تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناختی روده و جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک (ایلئوم) در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از 375 قطعه جوجة گوشتی یک‌روزه در پنج تیمار و پنج تکرار انجام شد. تیمارها شامل 1) جیرة پایه، 2) جیرة پایة مکمل‌شده با 1 درصد زئولیت و 3، 4 و 5) شامل جیرة پایة مکمل‌شده با 1 درصد زئولیت پوشش داده‌شده با...

[ 3 ] - پاسخ هورمون های تیروئیدی و تستوسترون به تغییرات ماهانه در قوچ های دالاق

چکیده هدف از این آزمایش بررسی تغییرات ماهانه هورمون های تیروئیدی T3 و T4 و نسبت بین آن ها و همچنین هورمونهای TSH و تستوسترون سرم قوچهای دالاق می باشد. بدین منظور چهار رأس قوچ بالغ و سالم که سن آنها بین 3 تا 4 سال و میانگین وزنی آنها 5 ± 45 کیلوگرم بود، انتخاب و در شرایط یکسان نگهداری شدند. نمونه های خون ازخرداد تا آبان ماه هر سه هفته یکبار جمع آوری و اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که اثر ما...

[ 4 ] - تاثیر سطوح مختلف زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز ، خصوصیات لاشه و اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی اثر زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم­های سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیدار و مالون دی آلدئید سرم جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 375 قطعه جوجه گوشتی یکروزه به پنج تیمار و هر تیمار به پنج تکرار (15 قطعه) تقسیم شدند و به مدت 42 روز با جیره پایه، جیره پایه مکمل شده با یک درصد زئولیت و جیره پایه مکمل شده با یک درصد زئولیت پوشش داده شده ...

[ 5 ] - اثر نانوذرات نقرۀ پوشش ‌داده‌شده بر کلینوپتیلولیت بر صفات عملکردی، آنزیم‏های کبدی و غلظت لیپیدهای خون جوجه‏های گوشتی

به‌منظور بررسی اثر نانوذرات نقرۀ پوشش‌داده‌شده بر کلینوپتیلولیت بر صفات عملکردی، آنزیم‏های کبدی، و غلظت لیپیدهای خون با استفاده از 375 قطعه جوجۀ گوشتی سویۀ تجاری کاب 500، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار، و 15 پرنده در هر تکرار انجام شد. استفاده از نانوذرات نقرۀ پوشش‌داده‌شده بر کلینوپتیلولیت سبب بهبود ضریب تبدیل در مقایسه با تیمار شاهد شد (05/0>P)، درحالی‏که تأثیر معنی‏...

[ 6 ] - تعیین حساسیت بزهای سانن، آلپاین، مهابادی و بومی سمنان به طول دور‌ه‌ی نوری با استفاده از هورمون‌های تیروئیدی

سابقه و هدف: هورمون‌های تیروئیدی بر عملکرد تولید مثلی حیوانات، بخصوص پاسخ به طول دوره‌ی نوری، موثرند. در گونه‌های مختلف جانوری تغییرات غلظت سرمی این هورمون‌ها در طی سال دیده شده است. با توجه به داده‌های موجود میتوان با تعیین میزان تغییرات غلظت سرمیِ این هورمون‌ها میزان حساسیت به فصل را درگونه‌ها و نژادهای دامی پیش‌بینی نمود. این تحقیق با هدف مقایسه میزان حساسیت به فصل بزهای سانن وآلپاین با نژاده...

[ 7 ] - Effects of Long-term Induced Hyperthyroidism on Egg Quality Traits in Cobb 500 Broiler Breeder Hens

Published data on 4-week-long administration of exogenous thyroxine in broiler breeder hens to decline the cold-induced ascites in their progeny suggest that the long-term maternal hyperthyroidism would affect egg quality characteristics traits in Cobb 500 broiler breeder hens. Seventy 47-w-old broiler breeder Cobb 500 hens (5 replicates and 7 hens each) were assigned in separate cages and allo...