سیدرضا هاشمی

استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

[ 1 ] - بررسی تأثیر پوشش‌دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر عملکرد و بازده استفاده ‌از انرژی ‌و پروتئین در جوجه‌های گوشتی

برای ارزیابی تأثیر پوشش­دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر خصوصیات عملکردی و وزن اندام­های­ کبد، طحال و بورس فابریسیوس در جوجه­های گوشتی، آزمایشی با استفاده از 375 قطعه جوجه سویه کاب در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار و 15 جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه و جیره پایه حاوی یک درصد زئولیت پوشش داده شده با سطوح مختلف نانوذرات نقره (صفر، 25، 50 و 75 قسمت در میلیو...

[ 2 ] - تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک و ویژگی‌های ریختشناختی رودة جوجه‌های گوشتی

این آزمایش به‌منظور ارزیابی تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناختی روده و جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک (ایلئوم) در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از 375 قطعه جوجة گوشتی یک‌روزه در پنج تیمار و پنج تکرار انجام شد. تیمارها شامل 1) جیرة پایه، 2) جیرة پایة مکمل‌شده با 1 درصد زئولیت و 3، 4 و 5) شامل جیرة پایة مکمل‌شده با 1 درصد زئولیت پوشش داده‌شده با...

[ 3 ] - جایگزین‌های جدید آنتی‌بیوتیک به عنوان محرک‌های رشد و سلامت

استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در حیوانات اهلی، به عنوان محرک رشد و سلامت (AGPs) از اواسط دهه 1950 به بعد مورد توجه قرار گرفت. این آنتی‌بیوتیک‌ها به عنوان افزودنی‌های خوراکی در مقادیر بسیار پایین (5 تا 20 قسمت در میلیون) برای ممانعت از رشد جمعیت میکروبی بیماری‌زا موجود در دستگاه گوارش و بهبود رشد و عملکرد حیوانات اهلی مورد استفاده قرار گرفتند. مصرف نسبتاً گسترده و جهانی آنتی‌بیوتیک‌ها در صنعت دامپرور...

[ 4 ] - تاثیر سطوح مختلف زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز ، خصوصیات لاشه و اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی اثر زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم­های سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیدار و مالون دی آلدئید سرم جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 375 قطعه جوجه گوشتی یکروزه به پنج تیمار و هر تیمار به پنج تکرار (15 قطعه) تقسیم شدند و به مدت 42 روز با جیره پایه، جیره پایه مکمل شده با یک درصد زئولیت و جیره پایه مکمل شده با یک درصد زئولیت پوشش داده شده ...

[ 5 ] - اثر نانوذرات نقرۀ پوشش ‌داده‌شده بر کلینوپتیلولیت بر صفات عملکردی، آنزیم‏های کبدی و غلظت لیپیدهای خون جوجه‏های گوشتی

به‌منظور بررسی اثر نانوذرات نقرۀ پوشش‌داده‌شده بر کلینوپتیلولیت بر صفات عملکردی، آنزیم‏های کبدی، و غلظت لیپیدهای خون با استفاده از 375 قطعه جوجۀ گوشتی سویۀ تجاری کاب 500، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار، و 15 پرنده در هر تکرار انجام شد. استفاده از نانوذرات نقرۀ پوشش‌داده‌شده بر کلینوپتیلولیت سبب بهبود ضریب تبدیل در مقایسه با تیمار شاهد شد (05/0>P)، درحالی‏که تأثیر معنی‏...

[ 6 ] - تأثیر سطوح مختلف سیاه دانه و پروتئین جیره بر عملکرد، ترکیب لاشه و فراسنجه ‏های خونی جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف سیاه دانه در دو سطح پروتئین بر عملکرد، ترکیب لاشه و فراسنجه‏های خونی جوجه‏های گوشتی انجام شد. تعداد 336 قطعه جوجه یکروزه تعیین جنسیت نشده سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 با 6 تیمار (3 سطح سیاه دانه (صفر، 1 و 2 درصد) در دو سطح پروتئین (پروتئین متعادل و کم پروتئین))، 4 تکرار و 14 قطعه جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفتند....

[ 7 ] - بررسی بیان ژن سیتوکروم P450 به‌عنوان زیست‎نشانگر فیزیولوژیک آلودگی در جوجه‎های گوشتی تغذیه شده با نانوذرات نقره

زمینۀ مطالعه: امروزه محققان برای دستیابی به عملکرد مطلوب و حفظ سلامت طیور، نقره را با استفاده از فناوری‌ نانو، به ابعاد نانومتر تبدیل کرده و در تغذیه‌ی طیور به عنوان مکمل غذایی مورد استفاده قرار می‌دهند. از سویی در رابطه با نانوذرات نقره در سطح مولکولی در پرورش طیور، گزارشات کاملی ارائه نشده است. هدف: این پژوهش به منظور بررسی بیان ژن سیتوکروم P450 در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با نانوذرات ن...

[ 8 ] - Nutrigenomics: A New Approach to Food Regulation and Formulation

Nutrigenomics is the study of the effect of nutrition on gene expression which discusses how DNA is converted to mRNA and then converted mRNA to protein, and is the basis for understanding the biological activity of edible compounds. Nutritional manipulations and nutritional approaches are key tools to influence the performance and health of organisms. Today, it has been shown that better nutri...

[ 9 ] - Investigation of the Effect of Silver Nanoparticles Coated on Zeolite on Performance, Intestinal Morphology and Gastrointestinal Microbial Population in Broiler Chickens under Heat Stress Conditions

Nowadays silver nanoparticles are being considered as an alternative to antibiotics. Silver is one of the most important elements in nanotechnology due to extensive antibacterial activity. The aim of present experiment was to evaluate the effect of silver nanoparticles coated on zeolite and organic acids on performance, intestinal morphology, gastrointestinal microbial population and carcass ch...